Här kan du följa vår segling till Medelhavet.
Vi har bytt till ny båt s/y Carpe Diem, Jeanneau Sun Odyssey 40.
Av praktiska skäl använder vi vår förra båts, s/y Xavita, hemsida.

Here you can follow our sailing from Sweden to the Mediterranian.
We have a new yacht s/y Carpe Diem, Jeanneau Sun Odyssey 40.
Of practical reasons we are still using the homepage of our previous yacht s/y Xavita.


Klicka på bilderna föratt se dem i större format. NOTE! Click on the photos to have a larger image.

söndag 24 oktober 2010

Äntligen internet möjlighet / Finally internet access

Nu kommer ett antal resebrev som legat färdiga och väntat på inläggning, men det har varit hopplöst med internet utmed de små samhälllena. Sitter just nu på McDonalds i Reims. Alla McDonalds bjuder på gratis WiFi runt hela världen.

Here comes a number of travel letters that have been ready for publicing, but it has been very difficult to get access to internet along the small villages we have passed lately. Currently at Mcdonalds in Reims. All McDomnalds worldwide offer WiFi free of charge.

Torsdag 21 oktober Chesne – Attigny

Trip: 9 nm Totalt: 828 nm 27 slussar
Tät morgondimma och isskorpa på däcket! Sitter fast i dyn men kommer loss efter en del knuffande. Nu slussar vi nedåt i de automatiska slussarna, vilket är mycket enklare än att slussa uppåt. Man går in i en fylld slusskammare, lägger linorna runt pollarna och släpper efter allt eftersom vattnet sjunker 2-3 m. Inget dragande i linor behövs. Slussarna ligger tätt med bara 100 m avstånd. Slussar tillsammans med en fransk motorbåt som återvänder från besök i Sverige och Norge. Går bara 9 nautiska mil (= 17 km), ändå blir det ett fullt dagsverke.

Thursday 21 October Chesne – Attigny
Trip: 9 nm Total: 828 nm 27 locks
Thick morning mist and a thin layer of ice covers the deck. Stuck in the mud but free after some pushing. Now we are descending in the automatic locks, which is much easier than ascending. You enter a filled lock chamber, put your lines around the bollards, easing the lines when the water level lowers 2-3m. No pulling of lines is needed. The locks are situated at 100 m interval. We are passing the locks together with a French motor yacht, which is returning from holidays in Sweden and Norway. We make only 9 nautical miles (= 17 km), it’s still a full day’s work.Morgondimma
Morning mist

Små slussar
Small lock chambers

Slusskammaren fylls
Lock chamber is filled

Den vänstra stången lyfts för att starta slussningen
The left rod is raised to start the locking procedure


Höst i kanalen
Autumn in the canal

Onsdag 20 oktober Charleville – Chesne

Trip: 25 nm Totalt: 819 nm 10 slussar 1 tunnel
Regn andra dagen i rad! Var är värmen? På ett av de smalaste ställena kommer en pråm. Vi håller så långt åt sidan att vi fastnar i dybottnen, gasar på när halva pråmen har passerat, för annars sugs man in i pråmens propellerström! Dessa småpråmar går med nöd och näppe in i de 5 breda slusskamrarna. Efter några timmar öppnade sig Canal des Ardennes, som vi styrde in på, eftersom Meuse har stängt för reparation längre uppströms. Denna smala kanal går genom ett böljande åkerbrukslandskap, helt olik Meuse med sina höga berg.

Wednesday 20 October Charleville – Chesne
Trip: 25 nm Total: 819 nm 10 locks 1 tunnel
Rain the second consecutive day! Where is the warm and nice weather? A Barge came in one of the narrowest passages. We kept aside as much as possible and got stuck in the mud. To avoid being caught by the propwash of the barge, we have to apply more speed when half of the barge has passed. These small barges fit exactly into the 5 m wide lock chambers. After some hours we steered into Canal des Ardennes, as the Meuse is closed for repairs further upstream. This narrow canal passes agriculture areas, totally unlike Meuse and its high mountains.Kanalunderhåll
Canal maintenance works

Canal des ArdennesMåndag 18 oktober Haybes – Charleville

Trip: 31 nm Totalt: 794 nm 11 slussar 1 tunnel
Nu har vi kommit till Karlstad (= svenska för Charleville) och sola visade sig faktiskt och värmde oss i den kyliga morgonen med +6 grader. Meuse slingrar sig fram mellan höga berg, slår ibland knut på sig själv. De branta bergssluttningarna är klädda med lövskog som börjar gulna. Innan vi kom hit har vi passerat 11 slussar idag, alla automatiska, och en 250 m lång tunnel. Den automatiska slussningen går till så här: 100 m före slussen riktar man sin fjärrkontroll mot en mottagare på kanalbanken. Signalen vid slussen slår då om från rött till röd-grönt och slussen klargörs, portarna öppnas och signalen slår om till grönt. Man går in i slussen och förtöjer och drar sedan i en blå stång som hänger ner i slusskammaren. Då stängs portarna, luckorna öppnas och vattnet strömmar in. När vattnet nått rätt nivå, man höjs 2-4 m, öppnas de övre portarna, allt automatiskt. Sedan är det bara att gå ut. Oftast fungerar allt som det ska, men då och då strejkar automatiken och slusspersonal får tillkallas.

Monday 18 oktober Haybes – Charleville
Trip: 31 nm Total: 794 nm 11 locks 1 tunnel
Meuse is meandering between high mountains, sometimes making almost a full circle. The steep hill slopes are covered with trees that are going yellow. Before coming to Charleville we passed 11 locks today, all automatic and a 250 m long tunnel. The procedure in the automatic locks is as follows: 100 m before the lock you aim your remote control at a receiver on the bank. The lights at the lock turn from red to red-green and the lock is prepared, gates are opened and the light turns to green. You enter the lock and moor and then pull a blue rod that hangs down in the lock chamber. That makes the gates to close, paddles to open and the chamber is filled. When the water has reached the right level, normally 2-4 m rise, the upper gates are opened, all automatic. Finally you just go out. Mostly the procedure goes as planned, but every now and then the automatic jams and staff has to be called.Trevligt litet slott
Nice little castle 
 

söndag 17 oktober 2010

Äntligen in i Frankrike / Finally into France

Söndag 17 oktober           Givet – Haybes
Trip; 13 nm        Totalt: 763 nm            6 slussar
Äntligen öppnades slussarna, 1 dag försenade, och vi fortsatte färden in i Frankrike tillsammans med 2 svenska segelbåtar. Dagens utmaning blev en smal 500 m lång tunnel utan belysning. Bara att styra mitt i och lysa med strålkastare vid behov. Spännande! Tråkigt väder och bara 7 grader. I Frankrike blev slussarna betydligt mindre, bara 30 m långa och 5 m breda slusskammare. De flesta är obemannade och man styr slussningen själv m.h.a. en fjärrkontroll som man har med sig. I dagens sista sluss gick allt bra tills portarna skulle öppnas efter vattenpåfyllningen. Inget hände! Vi fick vänta 1 timma tills personalen kom och öppnade manuellt. Tur att vi inte har någon brådska.

Sunday 17 October        Givet – Haybes
Trip: 13 nm         Total; 763 nm           6 locks
Finally the locks were opened, 1 day later than planned, and we continued into France together with 2 Swedish sailing yachts. Today’s challenge was a narrow 500 m long tunnel without light. Just to keep in the middle and use the torch when needed. Thrilling! Gloomy weather and only 7 degrees C. The locks are much smaller in France, only 30 m long and 5 m wide lock chambers. Most are unmanned and you operate with a remote control, which you bring along. In today’s last lock  everything went according to the book until the gates were supposed to open. Nothing happened! We had to wait 1 hour until the staff came and opened manually. Luckily we are not in a hurry.Första franska slussen
First French lock

Förbereder för tunneln
Preparing for the tunnel
Tunneln
The tunnel
                                    
Typ holländsk bro
Bridge - Dutch type 

Fast i slussen
Stuck in the lockfredag 15 oktober 2010

Heer - Agimont

Fredag 15 oktober Heer – Agimont

De extra dieseldunkarna, 100 liter, har nu flyttats föröver för att minska djupgåendet, som nu är 1,75 m. Kanalerna ska (?) tillåta ett djupgående på 1,80 m, marginalen är fortfarande liten! Botten består mest av dy, så ingen fara om vi skulle fastna, men det kan bli svårt att komma loss. Radarmasten är fälld igen för att minska höjden. Vi kommer nämligen att gå genom några låga tunnlar. Spanaren Gunnar på grannbåten cyklade till den första franska slussen och fick beskedet att reparationerna inte är klara som utlovat! Först på måndag kan vi fortsätta vår färd. För att fördriva tiden har cyklarna tagits fram och diverse mekande med båten utförs. Dessutom ståtar den lilla byn med ett konditori med smarriga bakelser!

Friday 15 October Heer – Agimont
The extra diesel jerry cans are now placed forward to decrease the draft, which is now 1.75 m. The canals shall keep 1.80 m, so the margin is still small. The bottom is mud, so no hazard if we got caught, but it can be difficult to get free. The radar pole is taken down again. We will go through some low tunnels. The investigator Gunnar on the neighbor yacht went with his bicycle to the first French lock and was told that the repair works are not ready as promised! On Monday we can continue our journey. To kill the waiting time we have assembled the bicycles and are doing some works on the yacht. Besides this little village has a bakery with very good cakes!
Heer - Agimont

Det finns alltid att göra
There is always something to do

Cyklarna görs klara
Ready for bicycling

Radarmasten nerfälld
Radar pole down

onsdag 13 oktober 2010

Vid franska gränsen / At the French border

Onsdag 13 oktober        Heer-Agimont

Trip: 5 nm     Totalt: 750 nm     2 slussar
Två dagar har vi legat vid en liten kaj i Waulsort. En stängd sommarrestaurang på vår sida och ett litet samhälle på andra sidan floden. Morgondimma och kallt på nätterna, medan solen värmer oss på dagarna. Är det kallt i båten startar vi Ebersprächern, så blir det varmt och gott. Många turister vandrar förbi på flodbanken och inspirerar oss till en långpromenad till nästa by. Vandrar upp ur floddalen och går över fält och ängar. Ser en åsna med ett sött föl, som givetvis fotas. 8 km vandring känns i benen för vanligtvis stillasittande båtmänniskor. Idag har vi fortsatt till franska gränsen och stannar här tills slussarna öppnar. Här ligger också en svensk/holländsk/australisk båt med Gunnar och Eva, som också ska gå till Medelhavet. Vi har träffat en handfull båtar som har samma mål.

Wednesday 13 October         Heer-Agimont
Trip: 5 nm     Total: 750 nm       2 locks
We stayed two days at a little quay in Waulsort. A closed summer restaurant on our side and a little village on the other side of the river. Foggy mornings and cold nights, but the sun warms us at daytime. If it’s too cold in the boat, we start our heater and it’s warm and cozy. Many tourists pass on the river bank and inspire us to make a long walking tour to the next village. Walking up from the river valley and then over fields and meadows. Photos are taken of a donkey and a cute baby donkey. You feel 8 km (5 miles) walking in your legs, especially when sailors normally just are sitting. Today we continued to the French border and will stay here until the locks are opened. Here is also a Swedish/Dutch/Australian yacht with Gunnar and Eva, who also are going to the Med. We have met a few more yachts with the same goal.


Morgondimman lättar
Morning mist


Vandring bland åkrar och fält
Walking in fields and meadows

Åsneföl
Baby donky

måndag 11 oktober 2010

Dinant

Lördag 9 - Söndag 10 oktober
Ännu en stad med citadell som övervakar floden Meuse. Dinant grundades redan på 800-talet och blev känd både för koppararbeten och för att här låg en av de få broar över Meuse. Citadellet byggdes på 1000-talet och har utvidgats genom åren. 408 trappsteg förde oss upp till borgen, men vi tog linbanan ner. En viktig handelsplats växte upp här och har därför varit skådeplats för många strider genom åren. Staden har bränts ner 2 gånger och hundratals innevånare har dödats, bl.a. genom att ha slängts i floden sammanbundna två och två. Dinant är också känt för saxofonens upphovsman Adolph Sax.

OBS! Nu finns grottbilderna inlagda!

Saturday 9 - Sunday 10 October
Another town with a citadel overlooking river Meuse. Dinant was founded already in the 9th centuary and was famous for copper works and its bridge over the river. The citadel was built in the 11th centuary and has been extended through the years. 408 steps took us up to the citadel, but we took the cable car back. Dinant was an important trading place and that's the reason of many wars. The town has been burned twice and hundreds of inhabitants have lost their lives, by being thrown into the river tied together two by two. Dinant is also known for the creator of the saxofon, Adolph Sax.

NOTE! Now the cave photos are displayed!408 steg
408 stepsAdolph Sax och ...
.Mr Adolph Sax and ...

Namur - Dinant

Fredag 8 oktober          Namur – Dinant
Trip: 17 nm         Totalt: 745 nm                  6 slussar
Hämtat diesel i dunkar från en bensinmack i närheten av floden. Vår kärran kom till användning att köra dunkarna på. Passade på att proviantera på Carrefour, en fransk supermarketkedja som har allt. Färden gick genom ett mycket vackert landskap där floden slingrar sig fram mellan höga kalkstensklippor.  Bergsklättrare tränade på de släta väggarna. Slott och stora villor utmed stränderna. Det känns konstigt att glida fram i shorts och T-shirt, när träden börjar anta höstfärger. Slussat ensamma hela dagen, endast mött 2 pråmar.

Friday 8 October         Namur – Dinant
Trip: 17 nm         Total: 745 nm                  6 locks
Bought diesel oil from a petrol station close to the river. Our cart was very useful to transport the jerry cans. Carrefour, a French chain of supermarkets, supplied us with food. We passed through a very beautiful landscape where the river meandering between high limestone mountains. Mountaineers were training on the smooth mountain walls. Curious feeling wearing shorts and T-shirt, when trees are turning into autumn colors. Locking alone the whole day, saw only two barges.torsdag 7 oktober 2010

Grottor / Caves

Torsdag 7 oktober         Namur
Birgittadagen firades med tåg och bussresa till grottorna i Belgiens sydöstra hörn. Färden gick genom Ardennernas vackra kuperade natur till Han-sur-Lesse.  Ett gammalt gnissligt och skakigt tåg tog oss den sista biten till  grottöppningen, där floden Lesse försvinner ner i underjorden. Grottorna var en fantastisk upplevelse med droppstensformationer som bildats under flera hundra tusen år. Stalakmitpelare som var 5 m höga och stora salar fulla av stalaktiter, som hängde från taket. 

Thursday 7 October      Namur
Birgitta’s name day was celebrated with a trip by train and buss to the caves in the south eastern corner of Belgium. The trip went to Han-sur-Lesse through the beautiful hilly landscape of the Ardennes. An old squealing and shaky train brought us the last part to the mouth of the cave, where the river Lesse disappears underground.  The cave was fantastic with stalactites and stalacmites, several hundred thousand years old. 
Tåg till grottöppningen
Train to cave entrance

Stor stalaktit
Huge stalactite

5 m hög stalakmit
5 m high stalacmite

Flodens utlopp från grottan
The rivers outflow from the cave

Wanze - Namur

Onsdag 6 oktober        Wanze – Namur
Trip: 18 nm       Totalt: 728 nm                   2 slussar
Landskapet har förändrats. Nu omges floden av höga branta kalkstensklippor. Gamla borgar och torn övervakar flodkrökarna. Lätt slussning idag med lugn pråmskeppare och dito slussvaktare. Få nöjesbåtar, ligger ensamma i små marinor som redan har stängt för säsongen.

 Wednesday 6 October        Wanze - Namur
Trip: 18 nm       Total: 728 nm                     2 locks
The scenery has changed. The river is now surrounded by high steep rocks of limestone. Old castles and watch towers are guarding the river bends. Easy locking today with calm barge skippers and ditto lock keepers. Few pleasure crafts, we are alone in small marinas, which are already closed for the season. 
Höga kalkstensklippor
High limestone rocks

Vacker stenbro och borg i Namur
Beautiful stone bridge and castle in Namur

onsdag 6 oktober 2010

På väg igen / Underway again

Tisdag 5 oktober          Liège - Wanze
Trip: 17 nm       Totalt:  710 nm         2 slussar        
Ännu en varm dag. Går genom tråkiga industriområden söder om Liège. Floden kantas av stålverk, masugnar och kraftverk i långa rader. I bägge slussarna hamnade vi bakom en pråm som körde sin propeller hela tiden under slussningen, vilket gjorde det svårt för oss både att förtöja inne i slusskammaren och att hålla båten still. Tyvärr kan man inte själv bestämma slussordning och placering i kammaren. Nu ligger vi i en liten marina i skuggan av ett kärnkraftverk!

Tuesday 5 October         Liège – Wanze
Trip: 17 nm       Total: 710  nm           2 locks
Another warm day. Passed through boring industrial areas south of Liège. The river is surrounded by many steel plants, blast furnaces and power plants. In both locks we were placed behind a barge that had his prop going the whole time while locking, which made it difficult for us both to moor in the lock chamber and to keep our boat steady. Unfortunately you cannot decide yourself the placing in the chamber. Now we are staying overnight in a small marina in the shadow of a nuclear plant! 


Industriområden syd om Liège
Industrial areas south of LiègeI skuggan av ett kärnkraftverk
In the shadow of a nuclear plant
T

måndag 4 oktober 2010

Kvar i Liège / Still in Liège

Måndag 4 oktober       Liège
Äntligen har vi fått några dagar med sommarvärme, +24 grader! Vi ligger fortfarande i Liège. Har köpt kanalkort och kopierat de som var slutsålda. Flera båtar ligger här och väntar. Vi utbyter information med varandra och lånar varandras kort och böcker. Har man ingen kopiator eller scanner ombord, går det lika bra att fotografera sidorna och ladda över till datorn. Annars fördriver vi tiden med elarbeten ombord (Johan) och stickning (Birgitta). Björn Jarde gjorde ett toppenjobb före avfärden och installerade ny elpanel, inverter, batteribank, huvudbrytare m.m. och bytte alla grova kablar. Johan fortsätter nu med att byta alla klena elkablar. Birgitta lusläser alla kanalbeskrivningar, räknar slussar och planerar den fortsatta färden.

Monday 4 October       Liège
Finally we have some days with summer temperatures, +24 degrees centigrade! We are still in Liège waiting together with several boats for locks to be reopened after maintenance. Information is changed with the other boats and we have bought and copied charts and books for the coming canals. If you do not have a copy machine or scanner onboard, you just make photos and transfer to your computor. Our electrician Björn made a super job before we left. He installed a new switch board, inverter, batteries, main breakers etc. and changed all main cables. Johan is continuing now and changing all distribution cables. Birgitta is knitting and reading all pilots, counting locks and planning the voyage to come.

Infoutbyte med Eva o Gunnar, "Kahiba"
Exchange of info with Eva & Gunnar , "Kahiba"
Ny elpanel / New switch board

Elarbeten / Electrical works