Här kan du följa vår segling till Medelhavet.
Vi har bytt till ny båt s/y Carpe Diem, Jeanneau Sun Odyssey 40.
Av praktiska skäl använder vi vår förra båts, s/y Xavita, hemsida.

Here you can follow our sailing from Sweden to the Mediterranian.
We have a new yacht s/y Carpe Diem, Jeanneau Sun Odyssey 40.
Of practical reasons we are still using the homepage of our previous yacht s/y Xavita.


Klicka på bilderna föratt se dem i större format. NOTE! Click on the photos to have a larger image.

måndag 28 november 2011

Lämnar snart La Gomera / Leaving La Gomera soon


Söndag 27 nov 2011                                    San Sebastian
        Veckan har varit blåsig och väderleksrapporterna har visat väl starka vindar på vägen till Kap Verde, och också visat stora vågor som kommer nerfarande från stormarna på Nordatlanten. Beslutet att stanna ytterligare en vecka i San Sebastian var enkelt att ta. Dessutom har vi ingen brådska utan har all tid i världen. 
      Vädret är fortfarande härligt med drygt 20° på dagarna. Shorts och T-shirt är den normala klädseln. Därför känns det konstigt när juldekorationer sätts upp på gatorna och julskyltningen kommer igång.
      Dagarna är fulla av aktiviteter. En båt blir aldrig färdig! Fler avlastare för linorna har monterats, liksom lift och nedhal till spirbom och automatisk utlösningsanordning till livflotten. Vindrodret har plockats isär och smorts. Hittills har autopiloten styrt på havsetapperna, men i fortsättningen blir det vindrodrets uppgift på de långa sträckorna för att spara elström. Johan har även tagit en tur upp i masten för att se att allt är OK. Ständig kontroll och underhåll behövs i den salta miljön.

Vindroderunderhåll / Wind vane maintenance

Gunnar hjälper till med storfiskegrejorna
Gunnar helps with the fishing gear

       Man lär känna folket i grannbåtarna. Det blir mycket bryggsnack och fika i varandras båtar. Varje dag lämnar några båtar marinan och nya kommer in. Färjorna kommer och går och varje helg kommer ett kryssningsfartyg och släpper iland sin människolast för en rundtur på ön.
       Atlantroddarna förbereder sig och sina båtar för den långa rodden till Barbados i Karibien. Söndag 4 december ger de sig av i en-, två- och tremansbåtar. En båt har en helt kvinnlig besättning. Det sägs att rodden görs för att samla in pengar till välgörenhet. Våra svenska ögonbryn höjs när vi ser att huvudsponsorn är ett skotskt whiskydestilleri! 


Damlagets träning inför Atlantrodden
The female crew training for the cross Atlantic row

       Tillsammans med Eva och Gunnar från Kahiba firades första advent idag med det första ljuset och glögg och pepparkakor. Är vädergudarna gunstiga avseglar vi imorgon till Kap Verde, 850 nautiska mil som vi bör klara av på en vecka. Hittar vi internet där så kommer nästa brev från Afrika.

Eva och Birgitta firar första advent
Eva and Birgitta are celebrating Advent Sunday


Sunday 27 Nov 2011                               San Sebastian
      The last week has been windy and the weather forecasts have shown strong winds on the route to Cape Verde and also large waves coming from the distant storms in the north Atlantic. It was easy to decide to stay one more week in San Sebastian. Besides we are not in a hurry, but have all time.
      The weather is still lovely with more than 20° Celsius in daytime. Shorts and T-shirt is normal clothing. However it feels a bit strange when Christmas decorations are set up on the streets and shops start with Christmas displays.
      The days are full of work. A yacht will never be ready! More clutches to handle the lines, lift and downhaul for the pole and automatic release to the life raft. The wind vane has been dismantled and greased. So far the autopilot has done the steering when going overseas. From now on the wind vane has to do the job on long passages to save electricity.  Johan has also climbed the mast to check that everything is OK! Constant checking and maintenance is needed in the salty environment.
     You make friends with the crews in the neighboring yachts. There is a lot of “pontoon talk” and beer drinking in the yachts. Every day a few yachts leave the marina and new ones arrive.  The ferries are coming and going and every weekend a cruise ship comes and unloads its human cargo for a tour on the island.
      The participants in the Atlantic Rowing Race are preparing themselves and their boats for the long row to Barbados in the Caribbean. They will start Sunday 4 December in single, double and triple boats. One boat has an all female crew. It is said that the race is made as a charity project. Our Swedish eye brows were lifted when we learned that the main sponsor is a Scottish Whisky distillery!
      Together with Eva and Gunnar from Kahiba the Advent Sunday was celebrated with the first candle and warm red wine and ginger cookies. If the weather gods are favorable we will start tomorrow to Cape Verde, 850 nautical miles which should be done in one week. If we find internet the next letter will come from Africa.

söndag 20 november 2011

Rundtur på La Gomera / Round trip on La Gomera


Söndag  20 nov 2011                 San Sebastian
       Äntligen blev watermakern (avsaltningsanläggningen) klar. Spännande när högtryckspumpen sattes igång. Det pyste och gurglade i osmosfiltret. Först kom det saltvatten, men efter en stund rann det ljuvligaste sötvatten ur kranen. Båtgrannarna inbjöds till avsmakning. De smakade, rullade vattnet under tungan och gav betyget klart godkänt. Fantastiskt att ta in havsvatten och ur kranen rinner det gott sötvatten. 

Egentillverkat dricksvatten / Home made drinking water

      Med hyrbil har den lilla ön utforskats under två dagar. Fastän den är bara 20 km lång och 20 km bred tar det många timmar att köra runt. Ön saknar kustväg, utan vägarna slingrar sig över bergsryggar och genom tunnlar och med avstickare till kustsamhällena. Snittfarten ligger på 40 km/tim på de krokiga och branta vägarna. Som tur är signalerar bussarna i de tväraste kurvorna. Inte kul at möta en buss i en skymd hårnålskurva.

Spektakulära bergsformationer
Astonishing rocks


Biltur i bergen / Car tour in the mountains


By nere i dalen / Village down ín the valley

      La Gomera är flera miljoner år äldre än sina grannar Teneriffa och Gran Canaria. Djupa dalar skär in i landet. Naturen är mer dramatisk och vild än på Teneriffa och Gran Canaria.  I dalbottnarna klänger husen på bergssidorna och all mark som lutar mindre än 45° är terrasserad och har tidigare odlats. Idag odlas mest bananer och papaya.

Valle Gran Rey
Både palmer och barrträd / Both palm trees and pine

Bananer och papaya odlas / Bananas and papayas are cultivated
     Mitt på ön finns ett stort naturreservat med en mycket tät barrskog med en gammal trädsort som bara finns här. Med mycket regn och dis är träden bevuxna med lava och mossor, marken är täckt av ormbunkar. Man tror sig förflyttad till en regnskog. Många vandringsleder är anlagda och vi valde att vandra upp till öns högsta topp 1.487 m över havet. På toppen ligger en gammal kultplats där urbefolkningen offrade får och getter för att blidka gudarna. Vårt offer bestod mest av svett och tårar.

Tät urgammal skog  /  Dense ancient forest
    Vi körde in på en avstängd grusväg som slingrade sig utmed en brant bergssida som stupade ner i havet. Skyltar varnade för nedrasande stenar. Efter flera kilometer och en brant vandring nådde vi udden Puntallana med ett litet kapell. Där förvaras en staty av La Gomeras skyddshelgon Jungfrun av Guadelope. Dess namne är en ö i Karibien. Enligt sägnen såg man från ett fartyg på 1400-talet ljus i en grotta ovanför udden. Man rodde iland och fann statyn som togs med ombord. Fartyget fick ingen vind och kunde inte fara vidare så länge som statyn fanns ombord. Statyn återbördades till grottan, vinden återkom och fartyget seglade vidare. Man rapporterade händelsen till myndigheterna som beslöt att utnämna jungfrun till öns skyddshelgon. Varje oktober förs statyn i procession till kyrkan i San Sebastian och därpå runt till öns övriga kyrkor.

 Kapell till La Gomeras skyddshelgon
Chapel of the patron of La Gomera
      1492 landsteg Columbus på La Gomera, besökte kyrkan för bön, provianterade, fyllde vattentunnorna och lämnade den då kända världen på väg ut mot det okända.


Sunday 20 Nov 2011           San Sebastian  
      Finally the watermaker (desalination plant) is ready. Thrilling when we started up the high pressure pump. It swished and gargled in the osmosis filter. First there was salty water, but after a while there came nice lovely fresh water from the tap.  The neighbors were invited for tasting. They tasted, circled it in the mouth and gave their highest score. It is fabulous to take in sea water and out comes tasty drinking water.
     During two days the little island was explored by rental car. Although it is only 20 km long and 20 km wide it takes several hours to drive around.  The island lacks a coastal road, the roads wind over mountain ridges and through tunnels and with diversions to the coastal villages. The average speed is only 40 km/hour on the winding and steep roads. Luckily the busses give the horn in the curves. Not funny to meet a bus in a hairpin curve.
     La Gomera is millions of years older than its neighbors Tenerife and Gran Canaria. Deep valleys cut through the countryside. The nature is more dramatic and wild compared to Tenerife and Gran Canaria. The houses cling on the steep sides of the valleys and all land with less heeling than 45 degrees is terraced and has earlier been cultivated. Today mostly bananas and papayas are cultivated.
     The middle of the island has a large nature reserve with very dense pine forest with an old type of pine tree which only exists here.  Much rain and mist makes the trees covered with lava and moss, and the ground is covered by fern. It looks like you are in a rain forest. There are many trekking tracks and we chose to go up to the highest point of the island 1,487 m. On the top there is an ancient ring of stones where the original inhabitants made their sacrifices to God. Our sacrifice was mostly sweat and tears.    
    We drove into a closed dirt road winding along a steep cliffside falling into the sea. Signs were warning for falling stones. After several kilometers and a steep walk we arrived at the promontory Puntallana and a small chapel. A statue is kept here of the patron of La Gomera, the Virgin of Guadeloupe. Same name as an island in the Caribbean. According to the legend a ship passed by in the 15th century. The crew saw lights in a cave above the peninsula and went ashore and found a statue in the cave. They brought it back to the ship. The ship got no wind and could not leave the place as long as the statue was onboard. The crew returned the statue to the cave and the ship got wind and sailed away. The incident was reported to the authorities, who decided to appoint the virgin the patron of La Gomera. Every October the statue is brought to San Sebastian in procession and then around to all churches of the island.
         In 1492 Columbus landed on La Gomera, visited the church for prayers, took onboard supplies, filled the water barrels and left La Gomera and at that times the well known world on his way to the unknown.

onsdag 16 november 2011

La Gomera


Onsdag  16 nov 2011                 San Sebastian
Trip: 80 nm                              Totalt: 3930 nm
      Nattsegling under fullmånens sken från Gran Canaria till San Sebastian på La Gomera. På morgonen innan ankomsten blev vi omkörda av en höghastighetsfärja i 20 knop på ena sidan och Fred Olsen Lines trimaranfärja i 33 knop på andra sidan. De hade kappkörning till La Gomera! Ön lär vara den vackraste bland Kanarieöarna.  I marinan ligger många långseglare med välutrustade båtar. De flesta ska vidare till Kap Verde och sedan Karibien eller Brasilien. Här ligger också våra vänner på segelbåtarna Kahiba och Lärkan.

San Sebastians hamn / The harbor of San Sebastian

San Sebastian

         Än har vi inte hunnit bese ön, utan varit fullt sysselsatta med båtjobb. Installationen av watermakern är äntligen klar, imorgon skall den provköras. De nyinköpta cyklarna, 7-växlade i aluminium, vi har aldrig ägt så fina cyklar, har vi provat under shoppingturer i den lilla stan. Här finns inga stora turisthotell, inga swimmingpooler, inga diskotek, få turister, lugnt och stilla. Tystnaden bryts bara av högtalarbilar som kör runt och propagerar inför det kommande valet.

Bergen utanför San Sebastian /  The mountains outsoide San Sebastian         Här ligger en massa hypermoderna roddbåtar som skall delta i en roddtävling över Atlanten.  Det är både enmans-, tvåmans- och tremansbåtar och rodden beräknas vara i 35 dygn. Galenpannor!
        Vi har börjat planera vårt julfirande. Men det är inte lätt när vi inte vet om vi kommer att vara på Kap Verde, mitt ute på Atlanten eller framme i Karibien vid jultiden.

Roddbåt klar för tävlingen / Rowing boat ready for the competition
Teide knappt synligt över diset till höger
Teide hardly visible above the haze on the right hand


Wednesday 16 Nov 2011           San Sebastian  
Trip: 80 nm                              Total: 3930 nm
          A night sail under full moon from Gran Canaria to San Sebastian, La Gomera. Before our arrival at La Gomera we were overtaken by a 20 knot high speed ferry on one side and Fred Olsen Line’s 33 knot trimaran on the other side. They were racing to La Gomera!  The island is said to be the most beautiful among the Canaries. Many well equipped blue water cruisers are waiting in the marina before leaving for Kap Verde Islands and thereafter Caribbean or Brazil. Also our friends on the sailing yachts Kahiba and Lärkan are here.
      Until now we have had no time to explore the island. We have been fully occupied by boat work. The installation of the watermaker is finished and it will be tested tomorrow. The new bikes, 7-gears and made in aluminum, we have never had so nice bikes, have been tested during shopping tours in the small town. There are  no large tourist hotels here, no swimmingpools, no discos, few tourists, calm and quiet. The silence is only broken by loudspeaker cars driving around talking for the parties of  the coming election.
      A lot of hi-tech rowing boats are waiting for a contest across the Atlantic. There are both single, double and triple rowing boats. The race will take some 35 days. Crazy guys!
     We are planning our Christmas celebration. But it is not easy as we do not know if we will be in Kap Verde, out on the Atlantic or arrived in the Caribbean at Christmas time. 

onsdag 9 november 2011

Åter på Gran Canaria / Back in Gran Canaria


Onsdag 9 nov 2011                       Arguineguin, Gran Canaria  
      Skönt att lämna höstrusket i Skandinavien och komma tillbaka till sol och värme.  25 grader i luften och shorts och bar överkropp även vid midnatt. 

Tllbaks till sol och värme / Back to sun and warmth
Solen är fortfarande så stark att vi sytt sidostycken till biminin (solskyddet) för att få mer skugga i sittbrunnen. Mycket måttagning och provande för att få det snyggt.

Biminin får sidostycken /  Side panels to the bimini
      Återigen fick Ryan äran att transportera oss. Flyger man med detta bolag måste man ha alla papper i ordning och inte ha ett gram för mycket i bagaget, annars blir det straffavgift på 40 euro. Ryan tar igen på karusellerna vad man förlorar på gungorna och de låga priserna, för det var många som fick betala extra.
      Kortvågsradion (SSB) är åter igång tack vare Jan-Erik från Stockholm, som passerade förbi på bryggan. Det visade sig att han var radioexpert och fixade snabbt vår vrenskande apparat. Vad vore man utan dessa hjälpande personer! Hoppas att sådana hjälpredor finns utplacerade utmed vår färdväg även i fortsättningen. Enligt erfarna långseglare är det alltid utrustning som behöver underhållas och repareras, oberoende av om de är nya eller gamla.
     I väntan på lämpliga vindar till Kap Verde och vidare Atlantöverfart fortsätter arbetet med att göra Xavita komplett för de stora haven. Det senaste projektet är starta upp vår watermaker (avsaltningsanläggning), som skall förvandla havsvattnet till gott dricksvatten. Mycket jobb med att finna plats för stora filter, dra slangar och kablar. Eftersom vi bor i båten är varje utrymme utnyttjad till bristningsgränsen, vilket innebär att de måste tömmas för slang- och kabeldragning. Arbetet tar därför flera gånger längre tid än jämfört med att jobba i en tom båt. Men gillar man att ”pula” är det ett bra tidsfördriv.  När det ändå var slangdragning i trånga och svårtillgängliga utrymmen, byttes även övriga slangar och diskbänksblandaren. Xavita är ju en mogen dam och kräver viss förnyelse. Den intresserade kan se mer om installationen under ”Tips, erfarenheter och utförda arbeten”.  

Rörjobb / Plumbing
     Ibland sätter vi oss ner och nyper oss i armen och tänker vilket härligt liv vi har. Inga tider att passa, inga krav, bara ta dagen som den kommer! Tala om att vara privilegierad.


Wednesday 9 Nov 2011                       Arguineguin, Gran Canaria  
      Nice to leave the autumn weather in Scandinavia and return to sun and warmth. 25 degrees C in the air and only shorts at midnight. The sun is still intensive so we have made side panels to the bimini to give us more sunshade in the cockpit. Much measurements and testing to make it look good.
        Once more Ryan had the honor to transport us. If you fly with Ryan you have to have all documents in order and no excess weight, otherwise you have to pay 40 € penalty. That´s the way how they make their profit, because many had to pay the extras.   
     The short wave radio (ham) works again thanks to Jan-Erik from Stockholm, who passed on the pontoon. He is a radio expert and fixed quickly our malfunctioning device. What should life be without these helpful persons! Let´s hope such persons are positioned along our route in the future too. According to experienced sailors there are always equipment that needs maintenance and repair, independent if they are new or old.
     Waiting for right winds to the Cape Verde islands and further on over the Atlantic the works continue to make Xavita ready for the high seas. The latest project is to make the watermaker (desalination equipment) work, which shall make tasty drinking water out of sea water. Much work to find suitable places for large filters, run hoses and electrical wires. Every corner is fully in use as we live aboard which mean that they have to be emptied before running hoses and wires. The work takes much more time compared when working in an empty boat. But no problem if you are handy. When running hoses in narrow and confined spaces we also changed other hoses and also the sink tap. Xavita is an elderly lady and asks for some renewal. If you are interested you will find more info about the installation under “Tips, experiences and work done”.
         Sometimes we just sit down and feel what a wonderful life we are  enjoying. No deadlines, no demands, just live the day! Talk about privileges.