Här kan du följa vår segling till Medelhavet.
Vi har bytt till ny båt s/y Carpe Diem, Jeanneau Sun Odyssey 40.
Av praktiska skäl använder vi vår förra båts, s/y Xavita, hemsida.

Here you can follow our sailing from Sweden to the Mediterranian.
We have a new yacht s/y Carpe Diem, Jeanneau Sun Odyssey 40.
Of practical reasons we are still using the homepage of our previous yacht s/y Xavita.


Klicka på bilderna föratt se dem i större format. NOTE! Click on the photos to have a larger image.

lördag 18 februari 2012

Lämnar Guadeloupe / Leaving Guadeloupe

Lördag 18 feb 2012 Pointe-à Pitre, Guadeloupe
           Chute de Carbet, ett 110 m högt vattenfall på Basse Terre blev en av höjdpunkterna på vistelsen här. Redan Christofer Columbus upptäckte det när han sökte efter dricksvatten vid ankomsten till Karibien, eftersom vattenfallet syns från havet. Man kan säga att vi vandrade i Columbus fotspår. Vattenfallet äter sig sakta bakåt genom de mjuka berglagren och ett stort jordskred inträffade för några år sedan. Inom några tusen år kommer vattenfallet att vara helt borta.


Många besökare till vattenfallen
Many visitors to the water falls


 

Regnskog med ett 100 m vattenfall i bakgrunden
Reinforest with a 100 m water fall in trhe background


           Nu har barn och barnbarn flugit tillbaka till den kalla Nord efter en härlig tid tillsammans med bad och utflykter. För vår del återgår livet till det normala, vilket bl.a. innebär båtjobb, städning, putsning och oljebyte i motorn.Avskedsmiddag med langouster
Farewell dinner with langousterOljebyte / Change of motor oil


           Flera 50 fots charterkatamaraner har sin bas här i marinan. Besättningen består oftast av ett ungt par och varje vecka går de ut med nya gäster. Dessutom finns några mindre katamaraner som hyrs ut utan besättning. Som tur är så hjälper marinans personal vid avsegling och tilläggning, annars kan det gå galet för de ovana båthyrarna.


Charterkatamaraner / Catamarans for charter

Kryssningsfartyg kommer var tredje dag
Cruise ships arrive twice a week


        Ovant båtfolk fick vi uppleva häromdagen när grannbåten, en 50 fots Amel skulle avgå. Skepparen, en äldre man och hans unga partner, försökte ta sig ut med vinden i sidan med påföljd att de drev mot oss. Vi bar av så gott vi kunde och han gasade på för att komma ut med påföljd att han gick över vår lina till akterbojen och fastnade. Nu kom alla tonnen drivande mot oss och ville riva ner vår akterpulpit, radarmast, solceller och vindroder. Vad gör man? Bär av för allt vad man är värd. Det hela slutade med en avsliten förtöjningslina, inga skador på vår båt men ett klämt finger. Amelägaren var skamsen och ersatte oss för den avslitna linan.

Avsliten förtöjningslina / Torn off moring line

 
Kaptens klämda finger
Captain’s squeezed finger


          Tack vare vår hyrbil har vi också sett att Guadeloupe inte är så nedgånget som vi tyckte efter de första intrycken. I Pointe-à-Pitres utkanter ligger stora shoppingcentra med massor av butiker. Det liknar USA på gott och ont. Tillgång till bil är en förutsättning, eftersom stadens centrum har sett sina glansdagar och man måste ut i förorterna för att tillgodose livets väsentligheter.
         Nu längtar vi efter att segla vidare. Börjar dock lite försiktigt med ett kort hopp till Les Saintes, en ögrupp på Guadeloupes sydsida. Ska bli skönt med rent vatten och att kunna ta sig ett dopp direkt ifrån båten.

Vy från Basse Terre mot havet
View from Basse Terre towards the sea


Saturday 18 Feb 2012 Pointe-à Pitre, Guadeloupe
          Chute de Carbet, a 110 m waterfall on Basse Terre, was one of the highlights during our stay here. Christopher Columbus discovered it when he was searching for potable water at his landfall in The Caribbean, as it can be seen from the sea. You could say that we wandered in the footpath of Columbus. The waterfall eats its way slowly backwards through the soft rock and a large landslide took place some years ago. Within some thousand years the waterfall will be gone.
        Children and grandchildren have now flown back to the cold North after a wonderful time together with swimming and excursions. Our own life goes back to normal again, which means job on the yacht, cleaning, polishing and change of motor oil.
         Several 50 ft charter catamarans are using the marina as their base. The crew is often a young couple and every week they leave with new guests. Besides there are some smaller catamarans for rent without crew. Luckily the marina staff is helpful when leaving and berthing, if not, things can go wrong for the unskilled charterers.
         The other day we had an incident with unskilled yachties, when the neighboring yacht, a 50 ft Amel was leaving. The skipper, an elderly man and his young partner, tried to get out with the wind on the beam with the result that their yacht drifted towards us. We bore away as much as we could and he gave full throttle to come out with the result that he crossed our buoy line and got stuck. All their tones came floating towards us and was going to destroy our pushpit, radar mast, solar panels and wind vane. What to do? We bore away again to our last breath. It ended with a torn off mooring line, no damages to our yacht but the captain got his finger caught. The owner of the Amel was ashamed and compensated us for the torn off line.
         Thanks to our rental car we now have seen that Guadeloupe is not so much economically downhill as we judged after our first impression. Around Pointe-à-Pitre are large shopping malls with many shops. It looks like in US, if good or bad. Access to a car is a necessity, as the city centre has seen its heydays and you have to go to the outskirts to find the essentials of life.
        Now we are longing to sail again. However we will start with a short jump to Les Saintes, a group of islands just south of Guadeloupe. It will be nice with clean water and to take a swim directly from our yacht.

söndag 12 februari 2012

Regnskog och vattenfall / Rain forests and waterfalls

Söndag 12 Feb 2012 Pointe-à Pitre, Guadeloupe
         Vår dotter med man, barn och bonusbarn är på besök. Eftersom det skulle bli för trångt med 7 personer i Xavita, har vi hyrt en bungalow åt dem, där barnen kan leka i swimmingpoolen dagarna i ända. Med två små hyrbilar gör vi utflykter till badstränder, vattenfall och regnskogar. Härliga sandstränder med vit korallsand och palmer som lutar sig ut mot havet. Se upp för nedfallande kokosnötter! Lokala försäljare hugger upp kokosnötterna, häller upp kokosmjölken i ett glas och blandar i krossad is till en läskande drink.


Barn och barnbarn anländer
Daughter with family is arriving


Bungalow

Middag i bungalowen / Dinner at the bungalow


Strand vid Saint Francois / Beach at Saint Francois

Vi gillar att bada / We like the sea

Kan jag nå kokosnötterna?
Can I reach the coco nuts?


Guadeloupes ostudde
At Guadeloupe’s eastern point


         Guadeloupes västra höga del, Basse Terre, får så mycket regn att den är täckt av regnskog. Skogen står som en ogenomtränglig vägg vid sidan av den slingrande vägen. Slingerväxter klättrar på stammar och buskar och bildar en tät väv. Regnskurar avlöser varandra. Vandringsstigar leder mellan jättestammar, stora ormbunkar och andra för oss okända växter fram till vattenfall med klart vatten. I en botanisk park har man spänt upp hängbroar uppe i trädkronorna så man kan studera växt- och djurlivet på närmare håll. Skogen är full av ljud. Kolibrin svävar som bin framför blommorna när dom suger nektar.


Regnskog / Rain forest

Vattenfall / Water fall

Palmblad / Palm leaves

Hängbro bland trädkronorna 25 m över marken
Suspension bridge in the tree crowns 25 m above ground


         Öns östra låga del, Grande Terre, får mindre regn och är delvis täckt av sockerrörsodlingar och bananpalmer. Här och där betar en ko ofta med en vit häger (kohäger) väntande på godsaker på respektfullt avstånd. Det är tätt mellan byarna och trafiken är förvånansvärt intensiv. I varje samhälle finns nybyggda skolor och vid skoldagens slut kommer föräldrarna och hämtar sina barn med trafikstockningar som följd.


Typiskt landskap i Grand Terre
Typical scenery in Grand TerreBananblommor och frukter
Banana flowers and fruitsEtt glatt barnbarn / A happy grandchild

Wednesday 1 Feb 2012 Pointe-à Pitre, Guadeloupe
      Our daughter with husband, child and stepchildren are visiting us. As it would be impossible with 7 persons in Xavita, we have rented a bungalow, where the children can play in the pool all day long. Excursions are made with two small rental cars to beaches, waterfalls and rain forests. Lovely beaches with white coral sand and palm trees hanging out over the water. Look up for falling coco nuts! Street vendors chop the coco nuts, pour the coco milk into a glass, add crushed ice and it becomes a refreshing drink.
      .The high western part of Guadeloupe, Basse Terre, receives a lot of rain and is covered by rain forests. The forest is like a nonpermeable wall along the winding road. Climbers climb on tree stems and bushes and creates a fabric. Rain showers come and go. Walking tails go between giant tree stems, large ferns, and other for us unknown plants leading to waterfalls with crystal clear water. In a botanical garden are suspension bridges mounted high up in the tree crowns allowing you to closely study the life of plants and animals. The forest is filled with different sounds. Colibris are hanging like bees in front of the flowers while zipping nectar.
       Grande Terre, the lower eastern part of the island gets less rain and is partly covered by sugar cane plantations and banana trees. Here and there is a cow, often with a white bird (cattle egret) standing on a safe distance and waiting for goodies. The villages are close to each other and the traffic is surprisingly intensive. Newly built schools are seen in every community and at the end of the school day parents come and pick up their children and cause traffic congestion.


onsdag 1 februari 2012

Guadeloupe

Onsdag 1 feb 2012 Pointe-à Pitre, Guadeloupe
           Vi har ett perfekt väder, 29 °C varje dag och en härlig passadvind som ger svalka. Sol och mulet om vartannat så det inte blir för hett och några korta dagliga regnskurar.
            Guadeloupe är en fjärilsformad ö, som mest 60 km lång. Den östra vingen är låg och består av miljontals år gammal kalkberggrund. Den västra vingen är av vulkaniskt ursprung och mycket högre, 1400 m, och betydligt yngre och har fortfarande en del vulkanisk aktivitet. Ca 420.000 innevånare, de flesta är ättlingar till de slavar som togs hit från Afrika. Endast på en av öarna i de Små Antillerna finns en spillra kvar av de ursprungliga karibindianerna.
           Här är mest franska turister. All info är på franska och andraspråkkunskaper lyser med sin frånvaro. Återigen dammar vi av den gamla skolfranskan för att göra oss förstådda. Guadeloupe uppvisar stora klasskillnader. På väg in till Pointe-à-Pitres centrum cyklar vi igenom ett slumområde, medan tjusiga bungalows ligger inbäddade i grönskan runt marinan. Stans centrum är ganska nergånget med många igenbommade affärer och hus. Européerna har övergett stan till förmån för turistbyarna runt om. Liksom i de flesta städer kör ungdomen runt, runt i sina bilar på kvällarna. Bilarna är förvånansvärt nya och välhållna.


Tjusiga bungalows i de välbeställdas områden
Nice bungalows in the areas of the well offsSlumkvarter i Pointe-à-Pitre / Slum area in Pointe-à-Pitre

Bostadsområde / Housing area

Centrum med igenbommade affärer
City centre with closed down shops


            1967 gjorde de färgade uppror mot den franska överheten. Många sköts till döds när den franska armén slog ner revolten. Numera råder frid och lugn, och ön har fått ett eget universitet. Sockerrör är den huvudsakliga grödan och den går till romtillverkningen. Här finns en mängd olika romsorter, vit och brun, gammal och ung. Stark 55% , dricks med rörsocker och lime. Efter Kap Verdes torftiga matutbud är det underbart att komma till Carrefour med överdådiga ost- och köttdiskar och vinhyllor så långt ögat når. Det mesta flygfraktas från Frankrike och därav den höga prisnivån, högre än i Sverige.


Fiskmarknad / Fish market

Grönsaksmarknad / Vegetable market


Provsmakning av hemgjord punch
Tasting home made punch


Punchflaskor på rad / Punsch bottles on display

        Karnevalen har tjuvstartat med förkarnevaler (=repetition) varje söndag fram till Fastan. I kvällningen hördes rytmiska trummor från centrum. Snabbt upp på cyklarna och in till torget. Mycket folk stod och väntade och ungdomarna cirklade runt torget i sina bilar. Trummandet ökade i styrka och den första gruppen dök upp. Ett tjugotal grupper marscherade taktfast förbi, alla utklädda efter något tema och åtföljda av sina trumslagare och dansare. Ett härligt skådespel!


Eva och Gunnar ladder upp innan karnevalen
 Eva and Gunnar are loading before the carnival

Wednesday 1 Feb 2012 Pointe-à Pitre, Guadeloupe
           We have perfect weather, 29° centigrade every day and lovely cool trade winds. Varying sun and clouds making it pleasant and some short daily showers.
           Guadeloupe has the shape of a butterfly, 60 km long. The east wing is low and consists of limestone several million years old. The west wing is of volcanic origin and is much higher, 1,400 m, and much younger and has still some volcanic activities. Around 420,000 inhabitants, most of them descendants to the slaves brought from Africa. Only one of the islands among the Lesser Antilles has a small number of the original inhabitants, Carib Indians.
         Here are mostly French tourists. All info is in French and other language skills are not to be seen.
Once more we brush up our old school-time French to make us understood. Guadeloupe has great differences in living standards. On our way to Pointe-â-Pitre we bicycled through a slum district, while nice bungalows are lying in the lush green around the marina. The city centre is partly deserted with many closed down shops and abandoned dwellings. The Europeans have left the city for the outside tourist villages. As in most cities the youth are driving around, around in their cars in the evenings. The cars are surprisingly new and in good order.
          1967 the colored people made an upraise towards the French authorities. Many were shot to death when the French army knocked it down. Nowadays it is peace and quiet, and the island has got a university. Sugar cane is the only crop and it goes to the rhum distilleries. There a number of rhums, white and brown, old and young. Strong 55%, to be taken with sugar cane and lime. After Cape Verdes minimal food availability, it was wonderful to go to Carrefour with well sorted cheese and meat counters and shelves with wine as far as you could see. Most of it is air lifted from France and that’s why the high price level, higher than in Sweden.
           The carnival has already started with rehearsals every Sunday until Lent. At dusk there were drums in the city centre. Quickly up on the bikes and to the main square. Lot of people was waiting and the youngsters were circulating the main square with their cars. The drummers got closer and the first group showed up. About twenty groups passed by, all dressed according to a certain theme and accompanied by their drummers and dancers. A wonderful show!