Här kan du följa vår segling till Medelhavet.
Vi har bytt till ny båt s/y Carpe Diem, Jeanneau Sun Odyssey 40.
Av praktiska skäl använder vi vår förra båts, s/y Xavita, hemsida.

Here you can follow our sailing from Sweden to the Mediterranian.
We have a new yacht s/y Carpe Diem, Jeanneau Sun Odyssey 40.
Of practical reasons we are still using the homepage of our previous yacht s/y Xavita.


Klicka på bilderna föratt se dem i större format. NOTE! Click on the photos to have a larger image.

lördag 28 december 2013

Rundar den ökända nordudden i Colombia / Passing the infamous north point of Colombia

Lördag 28 december 2013              Santa Marta, Colombia
Trip: 360 nm                                  Totalt: 10050 nm

Upp till 7 tankers ligger och väntar på havet utanför Curacao för att komma in till raffinaderiet. På grund av det stora djupet kan de ej ankra, utan går runt, runt i krypfart. Vi snirklar oss emellan  bjässarna på väg mot Aruba,  den västligaste av ABC-öarna. Vi passerar Aruba inom synhåll men fortsätter eftersom vi äntligen fått ett bra väderfönster med måttliga medvindar i flera dagar.   

Första dygnet ger en härlig seglats i frisk vind och 1-2 knops medström, rulligt som alltid vid slör i passadvinden. Sedan kommer de utlovade svaga vindarna. Hellre svaga vindar än kuling som är den normala vindstyrkan här. Vindarna som har haft fritt spelrum från de Små Antillerna trängs här ihop av Colombias nordudde och ökar då i styrka. Motorgång 5 nm från kusten. Inte en båt eller fartyg i sikte. Tydligen bara vi som är ute på havet på julafton. Bara några delfiner önskar oss god jul.    

Los Monjes, en Venezuelansk militärbas mitt i havet
Los Monjes a Venezuelan military base in the middle of the sea

Julafton och juldag firas med julmiddag under gång utmed Colombias kust. Det är en ny upplevelse att fira jul till havs. Tack vare dagens moderniteter kan vi ringa hem till föräldrar, barn och barnbarn på julafton. Vi spanar ut över havet för att se om tomten kommer, men han prioriterar barnen framför oss pensionärer, och det gör han rätt i.

Vad kan det vara? / What can it be?
Inga kulor i granen, men kulor på däcket
De sista timmarna under rundningen av udden utan för Santa Marta återkommer vinden och nu med kulingstyrka.  Det blir en häftig seglats i mörker med akterlig sjö och för enbart storsegel. Månljuset belyser svagt den helmörka kusten. Låga moln framför kustbergen
Low clouds in front of the coastal mountains

Går försiktigt in i Santa Martas starkt upplysta hamn. Ljusen i containerhamnen bländar medan vi identifierar inloppet till marinan bakom höga vågbrytare. Den är nybyggd och har hög standard och med förhållandevis lågt pris. Det är så modernt att fingeravtrycket öppnar dörren till toaletterna. Mycket trevlig personal hjälper oss tillrätta.  Diana i receptionen har varit stipendiat på Malmö Högskola! Världen är liten!


Bländande ljus i hamnen / Blinding lights in the harbour
Santa Marta MarinaDiana hjälper med fingeravtrycken
Diana helps making fingerprint


Santa Marta ligger vackert med höga berg runtomkring. Julfirande turister från inlandet fyller restauranger och gatuserveringar. Under kvällen drar ett lämmeltåg av folk fram utmed den utsmyckade strandpromenaden. Krimskramsstånden försöker locka kunder med glittrande lampor och hög musik. Strandpromenaden / The boardwalk

Colombia lär vara det krångligaste landet att klarera in i. Man får inte klarera in själv utan måste anlita en agent som kommer till båten. Denne ordnar ett tillfälligt uppehållstillstånd för oss, en tillfällig tullfrihet för båten och ett tillstånd att segla i landet. Allt för det facila priset av 240 USD ( 1600 sv.kronor)! I andra länder är detta gratis eller man betalar ett symboliskt belopp. För att slippa dryga kostnader för utklarering, gör man utklarering samtidigt med inklareringen, men får ändå segla vidare i landet en viss tid. Förklara det den som kan! 

Agent med assistent / Agent and assistent
Var vi än kommer går ett leende upp på myndighetspersonerna när de förstår att vi kommer från Zlatans hemland! Han är nog den mest kända svensken utomlands. Skepparen, som hatar fotboll, får tänka om och visa större intresse för denna sport. Allt för att underlätta kontakten med myndigheterna.


Zlatan in action


Saturday 28 December, 2013           Santa Marta, Colombia
Trip: 360 nm                                    Total: 10050 nm

Up to 7 tankers are waiting outside Curacao to load oil at the refinery. Due to the great depth they cannot anchor but are steaming around at low speed. We are meandering between the giants underway to Aruba, the westernmost of the ABC-islands. We pass Aruba within eyesight and continue as we finally got a weather window with moderate following winds for several days.

The first day and night has a fresh breeze and 1-2 knots following current, rolly as always when broad reaching in the trades. Then comes the light winds as predicted. Rather light winds than gale, which is the normal wind here. The wind blows without obstructions the whole way from The Lesser Antilles and is forced to converge by the north point of Colombia and is thus getting stronger. Motoring 5 miles from the coast. No single yacht or ship within sight. Apparently only we are out on sea on Christmas Eve. Some dolphins wish us a Merry Christmas.

Christmas Eve is celebrated with Christmas dinner while going along the Colombian coast. It is a new experience to celebrate Christmas at sea. Thanks to todays inventions we are able to call our parents, children and grandchildren. We are looking out on the sea to see if Santa is coming, but he gives priority to the children instead of us pensioners, and that is just right.  

The last hours during the rounding of the headland at Santa Marta the wind returns and now with gale force. It is a mighty sail in the dark with following seas and only main sail set. The moonlight shines upon the dark coast.

Going carefully into Santa Marta’s lit up harbor. The lights in the container terminal blind us while we are identifying the entrance to the marina behind high breakwaters. It is recently opened and has a high standard and an acceptable price level. It is so high tech that your fingerprint opens the door to the restroom. Very friendly staff helps us with all matters. Diana at the reception has been in Sweden for 6 months on a scholarship. It is a small world!

Santa Marta is located beautifully and is surrounded by mountains. Christmas tourists from inland fill up the restaurants and open air cafés. In the evening there is a crowd moving along the decorated boardwalk. The souvenir stalls try to attract customers with glittering lights and high volume music.

Colombia is supposed to be the most bureaucratic country where to make the clearance. You are not allowed to make your clearance yourself, but have to use an agent who shows up at your yacht.  This person arranges a temporary permit for us, a customs clearance for the yacht and a permission to cruise in the country. All this for the cost of 240 US dollars! In other countries all this is free or you pay a symbolic amount.  To avoid high cost for clearing out, you make an outbound clearance at the same time as the inbound, but you are still allowed to sail within the country for a certain period. Explain that!


Wherever we come there is a smile on the face of the officials when they realize we are coming from Zlatan’s home country.  He seems to be the most well-known Swede abroad. The captain, who hates football, has to rethink and show greater interest for this sport. All this to facilitate contacts with authorities.  

måndag 23 december 2013

”Måste vägen till Curacao gunga så” / Rolly sail to Curacao
Söndag  22 december 2013                Curacao 
Trip:   0 nm                                     Totalt:  9690 nm   

 
 

Povel Ramels sång stämmer precis. Vår väg till Curacao gungar verkligen. Rullig slör med revade segel, regnbyar jagar oss. Fördelen är att det blir en snabb seglats, 6 knop i snitt. Inte dåligt för en gammal dam.  I Curacao går vi in genom ett mycket smalt inlopp till ett litet innanhav, Spanish Water, med många vikar med marinor och bojade ankringsområden. Här ligger mest holländare och tyskar. En svenskflaggad trimaran tilldrar sig vårt intresse, men det är återigen en italienare som verkar ha bekvämlighetsflaggat  (!) sin båt i Sverige. Många båtar ha växt fast med seglare som har stannat här i flera år att döma av beväxningen på deras bottnar.  
Klippa vid inloppet till Spanish Water
Table mountain at the entrance to Spanish Water
Flotta villor omger Spanish Water
Spanish Water surrounded by nice bungalows

Spanish Water är omgivet av stora flotta villor, hela området är en förstad till Willemstad, som är huvudorten på ön. Eftersom även Curacao är en del av de Holländska Antillerna har den samma historiskas bakgrund som de övriga ABC-öarna. I Willemstad gör sig det holländska inflytandet påmint. Staden är en kopia av Amsterdam med utsmyckade husgavlar vända mot hamnen, smala gågator och små torg med uteserveringar. Mycket turister i stan.

Kajen i Willemstad / Waterfront WillemstadHolländsk arkitektur / Typical Dutch arcitecture


 Willemstad delas av inloppet till ännu ett litet innanhav med varv och ett raffinaderier längre in. En gångbro flytande på pontoner förbinder stadsdelarna. När ett fartyg ska in eller ut svängs flytbron åt sidan med hjälp av motorer och propellrar i brons bortre ände. Finurligt!


Flytande gångbro i Willemstad
Floating pedestrian bridge in Willemstad
 


 
På lördagskvällen spelar och sjunger musiker i stan. Det kan vara ett svängigt 10-manna band i ett gatuhörn eller en jazzsångerska på en uteservering. Vid mörkrets inbrott belyses de vackra fasaderna utmed hamnen.


 

Bron juldekorerad / The bridge with Christmas lights
 
Vi väntar på avtagande vindar, för Colombias nordudde som vi ska passera är ett känt blåshål.
Colombias nordkust täcks inte av några pilotböcker på engelska, men på internet har vi hittat andra seglares erfarenheter. Den stora frågan är om man skall segla tätt utmed kusten eller göra en omväg långt ut till havs för att undvika de stora vågorna som ofta bildas här. Flera båtar ligger här precis som vi och väntar på ett lämpligt väderfönster.
 Gratis buss till mataffären / Free bus to supermarket
Tomtenissarna har rast från tomteverkstan
They have a break from their workshop

Kungstärna / Royal tern


Papegojor äter kaktusköttet / Parrotts feed upon cacti

 
Alla våra läsare önskas en GOD JUL och ett GOTT NYTT ÅR

 
 

Sunday  22 December 2013                Curacao 
Trip:   0 nm                                     Total:  9690 nm   

Our  sail to Curaco was really rolly. Broad reach with reefed sails and rainshowers hunting us. The upside is a fast sail, 6 knots as an average. Not that bad for an old lady. We enter Curacao through a narrow entrance to a land locked lagoon, Spanish Water, with many inlets with marinas and buoyed anchor areas. Mostly Dutch and German yachts. A trimaran with a Swedish flag interests us, but once more it is an Italian that has a Swedish flag of convenience. Many yachts are deep in the mud with sailors staying here for several years judging from the growth on their hulls.

Spanish Water is fringed by nice bungalows, the whole area is a suburb to Willemstad , the capital. As  Curacao is part of the Dutch Antilles it has the same historical background as the other ABC-islands. The Dutch influences are striking in Willemstad.  The town is a copy of Amsterdam with ornamented gables facing the harbour, narrow alleys and small squares with open-air cafés. Many tourists in town.

Willemstad is divided by the inlet to another land locked lagoon with ship yards and an oil refinery at the bottom. A pedestrian bridge floating on pontoons connects the two sides. When a ship is entering or leaving, the floating bridge is turned to the side by means of engines and propellers at the far end of the bridge. Very clever!

Saturday evening musicians play and sing in the town.  It can be anything from a 10 man orchestra in a street corner to a jazz singer in an open-air café. In the darkness the beautiful facades along the quays are illuminated. 

We are waiting for lighter winds, as the north headland of Colombia is an area known for its strong winds. The Colombian north coast is not covered by any pilot book in English, but we have found experiences of other sailors on internet. The great question is if to follow the coast closely or to make a diversion out to the sea to avoid the high waves often created here. Several yachts are as we waiting here for a suitable weather window.

We wish all our readers A MERRY CHRISTMAS and A HAPPY NEW YEAR   

söndag 15 december 2013

Bonaire

Söndag  15 december 2013                Curacao 
Trip:   40 nm                                     Totalt:  9690 nm   

Vi har nu anlänt till Curacao, men det här brevet beskriver våra upplevelser på den föregående ön Bonaire.
Stötte ihop med Lelle från Åsa, som bott 20 år på Bonaire. Kom med ”Örnen”, en riggad fiskebåt, och 7 kompisar. Lelle hoppade av på Bonaire och driver numera ett båtvarv, medan kompisarna fortsatte jorden runt. 
Det var inte Columbus som upptäckte ABC-öarna, Aruba, Bonaire och Curacao, utan Amerigo Vespucci. Öarna bytte ägare många gånger under århundraden eftersom de inte ansågs vara speciellt attraktiva med sin karga natur. Spanien, England och Frankrike har styrt över öarna. En tid hyrde en amerikan hela Bonaire. Holländarna tog över öarna i början av 1800-talet och har haft ett stort inflytande sedan dess. Under andra världskriget användes Bonaire som interneringsläger för krigsfångar. 1954 fick Bonaire självstyre och är idag ett självständigt lilleputtland i union med Holland. Holländska talas av alla bredvid det lokala språket papiamentu. Många holländare har pensionerat sig på öarna. Välbeställda venezuelaner slog ner sina bopålar här när Chavez kom till makten och hotade att konfiskera alla rikedomar.

Är jag vacker? / Am I pretty?

Även Bonaire har bildats genom vulkanutbrott under havet som skapat en lavatopp över havsytan, vilken under årmiljoner bäddats in i koraller. Landhöjningen har medfört att största delen av ön består av korall och kalksten. Den relativt mjuka korallen har gröpts ur av vågor och regnvatten och bildar stora hålrum och grottor. Vid en sådan grotta satt en indianhövding från Arawakstammen för 500 år sedan och studerade stjärnhimlen. Han ristade ín de olika stjärnbilderna i grottans tak och studerade deras rörelser. En tidig astrolog?

 
Hålrum och grottor i gamla korallavlagringar
Voids and caves in old coral formations

Grottristningar bakom skyddsgaller
Rock inscriptions behind a protective grating 
 
Bonaire omges av en 50 m bred korallhylla som har ett djup mellan 2 och 6 meter. Därför är det omöjligt att ankra. Bojar finns utlagda för gästande båtar. På korallhyllan finns det mycket fisk och korallerna är faktiskt de mest ”levande” vi sett hittills i Karibien. Bonaire lär ha de finaste dykvattnen i Karibien och kusten kantas av dykcentra.  Allt är väl organiserat för dykning och de olika dykplatserna är skyltade utmed kustvägarna.


Dykplats på norra Bonaire / Dive site at northern Bonaire
 Bara vi hoppar i vattnet från båten kommer ett stim med zebrafiskar och tittar nyfiket på oss. Det klaraste vattnet vi sett hittills.  Men vi är bortskämda med ännu finare dykvatten i Röda Havet och nöjer oss därför med att enbart snorkla på några platser runt ön.

Snorklande styrman / Mate snorkeling
 
Mycket fisk under kölen / Lots of fish under the keel
Sergeant Major


Angelfish or Butterflyfish?
 
Wrasse?

Vi hyr en bil för att bese ön mera ingående. Vanligtvis har hyrbolagen nästan nya bilar, men här får vi en gammal rostig Mitsubishi pick-up med trasiga säten och glapp i styrningen. Inte var den billig heller! Glada i hågen gör vi en rundtur runt hela den 5 mil långa ön. En karg natur med en massa pelarkaktusar och buskage. I den norra delen finns ett naturreservat med en vacker sjö i lummig natur. Där lär även finnas en unik papegojart, men de höll sig undan.

Vår bedagade hyrbil / Our ”seen better days” rental car
 
Sjön Gotomeer / The lake Gotomeer

Mycket kaktusar på Bonaire / Lots of cacti on Bonaire
 
Getter och åsnor strövar fritt omkring.  De små jordbruken skyddar sina odlingar med kaktusstaket.  Man skär av 2 meter långa pelarkaktusar och binder upp dom tätt intill varandra utmed ett nätstaket. Kaktusarna rotar sig och bildar en även för getterna ogenomtränglig mur.

Kaktusstaket / Cacti fence
 
I den södra låga och platta delen av Bonaire har man byggt stora dammar där havsvattnet leds in och får avdunsta. Under avdunstningsprocessen växlar vattnet färg från turkos till lila. Saltet skrapas upp i stora högar och utgör öns storas exportartikel. Stora flockar flamingos söker föda i våtmarkerna.
Salthögar klara för export / Salt stacks ready for export

Flamingos i våtmarkerna / Flamingos in the wetlands
 
Efter den lilla ögruppen Los Roques med minimala affärer är det skönt att komma till en stor och sval supermarket med ett jätteutbud av alla möjliga varor inklusive härliga holländska ostar. Man känner sig som åsnan mellan två hötappar av det stora utbudet. Ljusen på det närbelägna Curacao ger ett återsken på natthimlen. Lördagskvällen avslutas med ett jättestort fyrverkeri. Vi fick aldrig klarhet i om det firades något speciellt, eller om man smäller av ett sådant varje helg.  Vid utklareringen visade det sig att ”immigration” inte hade tillräckligt med personal för att bemanna kontoret inne i staden. Lösningen blev att ta jollen bort till flygplatsen, som lyckligtvis ligger vid havet, och få våra pass stämplade där.

Det är gôtt i paradiset / It’s nice in paradise
 

Sunday 15 December, 2013                Curacao
Trip: 40 nm                                        Total: 9690 nm

We are now in Curacao, but this letter will describe our   experiences on the previous island Bonaire.

Met Lelle from Åsa in Sweden, who has lived on Bonaire for 20 years. He arrived with “Örnen” a converted fishing boat and 7 friends. Lelle stopped here and runs today a boatyard, while his friends continued around the globe.

It was not Columbus who discovered the ABC-islands, Aruba, Bonaire and Curacao, but Amerigo Vespucci. The islands changed hands several times during the centuries as they were not considered to be attractive with their barren nature. Spain, England and France have ruled the islands. For a while an American rented the whole of Bonaire. In the beginning of the 19th century the Dutch took power of the islands and have had a great influence since then. During WWII Bonaire was used as an internment camp. 1954 Bonaire got its own government and is today an independent mini republic in union with The Netherlands.  Dutch is spoken by everyone besides the local Papiamentu. Many Dutchmen has retired on the islands. Well off Venezuelans moved here when Chavez came to power and threatened to confiscate their wealth.

Also Bonaire has been created by volcanic eruption on the sea bottom which created a lava cone above the sea level that has been covered by corals during millions of years. Land rise has caused that greater parts of the island consist of corals and limestone.  The relatively soft coral has been carved out by waves and rain water and forms large voids and caves. In one cave a chief indian of the Arawak tribe studied the stars 500 years ago. He made inscriptions of the various constellations in the ceiling of the cave and studied their movements. An early astrolog?

Bonaire is surrounded by a 50 meter wide coral shelf with depths between 2 and 6 meters. That’s why it is impossible to anchor. Moorings are available for visiting yachts. Lots of fish on the shelf and the corals are the most “alive” as we seen so far in the Caribbean. Bonaire is said to have the best dive sites in the Caribbean and the coastline is full of dive centers. Diving is well organized and the dive sites are posted along the coastal roads.

Just by jumping into the sea from our yacht a school of Sergeant Major fishes comes and looks curiously at us. The clearest water we have seen so far. But we are spoiled from diving in the Red Sea and are satisfied by just go snorkeling on some sites around the island.

We rent a car to explore more of the island. Normally the rental companies have almost new cars, but this time we get an old rusty Mitsubishi pick-up with broken seats and loose steering. It was not cheap either! Anyhow, in good mood we make a tour around the 50 km (30 miles) long island. A barren nature with a lot of cacti and shrubs. There is a nature reserve in the north part with a beautiful lake in lush surroundings. There are supposed to be unique parrots, but they did not show up.

Goats and donkeys walk around everywhere. The small farms protect their cultivations with cacti fences. They cut 2 meter long cacti and tie them side by side along a wire mesh. The cacti will root and forms an effective hindrance. 

In the southern low and flat part of Bonaire are manmade large dams where sea water is let in and evaporates. During the evaporation process the water changes colour from turquoise to lilac. The salt is scraped to large stacks and is the great export product of the island. Lots of flamingos are feeding in the wetlands.

After visiting the small island group Los Roques with its very small shops, it is relaxing to arrive to a large and cool supermarket with its giant supply of all kinds of products including Dutch cheese.  Due to the large supply you feel like a donkey that cannot choose. 

Lights of Curacao, not far away, are visible as reflexion in the night sky. The Saturday night is finished with large fireworks. We never learned if the celebrations had a certain reason, or if the fireworks are every weekend.

When clearing out it showed that immigration was understaffed and did not have staff for the town office. The solution was to take the dinghy to the airport that to our luck is situated at the sea front and had our passports stamped.