Här kan du följa vår segling till Medelhavet.
Vi har bytt till ny båt s/y Carpe Diem, Jeanneau Sun Odyssey 40.
Av praktiska skäl använder vi vår förra båts, s/y Xavita, hemsida.

Here you can follow our sailing from Sweden to the Mediterranian.
We have a new yacht s/y Carpe Diem, Jeanneau Sun Odyssey 40.
Of practical reasons we are still using the homepage of our previous yacht s/y Xavita.


Klicka på bilderna föratt se dem i större format. NOTE! Click on the photos to have a larger image.

torsdag 22 november 2012

Upptäcksfärd på Grenada / Discovering Grenada Onsdag 21 november, 2012         Prickly Bay, Grenada
Trip: 0 nm                  Totalt:7940 nm

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Vi väntar på att en viktig packning till motorn ska komma med flygfrakt från Europa. Som en tröst i bedrövelsen över en icke fungerande båtmotor, hyr vi en rejäl bil och kör ut i vänstertrafiken med ratten på höger sida.

Nedplockadbåtmotor/ Dismantled yacht engine
 

Varje gång vi svänger går vindrutetorkarna igång! Spakarna till blinkers och torkare sitter omvänt. 

Grenada kallas för Spice Island, kryddornas ö, eftersom det odlas kryddor överalt. Detta skall vi undersöka.
Utmed Grenadas västra sida slingrar sig vägen utmed kusten i skarpa kurvor ut och in utmed vikarna. Efter en timmes rattande når vi den lilla staden Gouyave, där en gammal förfallen fabriksbyggnad inrymmer en muskotfabrik. Muskotnöten sitter i en persikoliknande frukt. Gamla damer sitter på rad i fabriken och rensar och sorterar nötterna efter färg och kvalitet. Det yttersta skalet kallas för mace och används i matlagning. Själva nöten krossas till muskotkrydda. Grenada är världens näst största muskot producent.


Muskotnöt / Nut of nutmeg
 
Muskotnötter i säck / Nuts of nutmeg in sasck

Sortererskor / Ladies sorting nuts

Klart för export över hela världen / Ready for worldwide export

Vägen tvärsöver ön blir allt smalare och sämre desto högre upp i bergen vi kommer. Mycket gles trafik, men många människor på väg till fots. Inga vägskyltar. I varje vägkorsning frågar vi om vägen. Vänliga och hjälpsamma människor visar oss tillrätta. Ibland avråds vi från att fortsätta, men vad då?, vi har ju en 4-hjulsdriven bil! Det blir krypfart genom stora hålor och omvägar förbi raserade vägsträckor.  Otrolig grönska, mycket regn och molnen stryker mot bergstopparna. På vägen till svavelkällorna blir det stopp i ett hål. Bilen blir hängande på underredet och vi får vända om. Här finns onekligen en marknad för Skanskas vägavdelning. 

Lummiga vägar / Lush roads
 
Skadad väg / Damaged road

 
Smal huvudväg tvärs över ön!!
Narrow highway across the island!!

Hus överallt / Settlements everywhere
Passerar Grenville på Grenadas östra kust. En liten stad med trånga gator och massor av skolbarn på väg hem.

Main Street, Grenville
 
Skolbarn i uniform / Pupils in uniform

En guide tar oss på leriga stigar till öns högsta vattenfall Royal Mount Carmel Waterfalls, där vi tar både en dusch och ett bad.

Royal Mount Carmel Waterfalls
Styrman i badet o kapten i duschen (titta noga!)
First mate swimming and captain in the shower (look carefully!)
 
Tillbaka utmed östra kusten i tätnande eftermiddagstrafik. Möter många minibussar fulla med hemvändande arbetare. Bussarna kommer i hög fart i hårnålskurvorna och det gäller att hålla tungan rätt i mun vid mötena. 

Nästa dag går färden till nya platser och nya möten.  Ett stort naturreservat uppe i bergen lockar.

  
Cirkelrund kratersjö / Crater lake as a perfect circle
I regnskogen / In the rain forest
 
Sockertoppen, en gammal vulkan
Sugar Loaf, an old volcano
 
River Antoine Rum Distillery är Grenadas äldsta. Det drivs av ett gigantiskt vattenhjul från 1785 och allt arbete sköts helt manuellt på samma sätt som på den gamla tiden.  Ett bra sätt att hålla ner den höga arbetslösheten på ön. Saften pressas ur sockerrören och hettas därefter upp och får jäsa i stora kar under en vecka. Destillering och filtrering ger en 75%-ig slutprodukt. Den bränner på läpparna!

Destilleriets vattenhjul / The water wheel of the distillery
Saften pressas ur sockerrören
 The juice is extracted from the sugar canes
 
Destillering / Distillery

Resultatet / The end product
 
Wednesday 21 November, 2012         Prickly Bay, Grenada
Trip: 0 nm                  Total: 7940 nm

We are waiting for a very important engine gasket to arrive by airfreight from Europe. No to have a psychological breakdown caused by a malfunctional yacht engine,  we rent a good car and make a drive in the left hand traffic with a right hand wheel.
Every time we make a turn the wipers start! The handles for flashers and wipers sit opposite to our own car.

Grenada is called The Spice Island, as spices are grown everywhere. That’s something we are going to check.
The road is winding along Grenada’s west coast in sharp bends around the bays and inlets. After an hour of wheel turning we arrive in the small town Gouyave, where a nutmeg plant is situated in an old building.  The nut of the nutmeg sits in a peach like fruit. Old ladies sit in a row in the plant and strip the nut and sort according to colour and quality.  The outer shell is called mace and is used in cooking. The nut itself is crushed to the nutmeg spice. Grenada is the second largest producer of nutmeg in the world.

The highway across the island gets more and more narrow and bumpier as we drive up in the mountains. Not much traffic, but many pedestrians underway to somewhere. No road signs. In every junction we ask for direction. Friendly and helpful people show us the right way. Sometimes they tell us not to continue, but what’s the problem?, we have a 4-wheel drive! Driving at a snails speed through holes and making diversions around eroded and disappeared roads. Very lush nature, much rain and the clouds scrub against the mountain summits. Underway to the sulphur springs we come to a stop in a hole. The wheels are hanging in the air and we have to turn back. Here is for sure a great market for Skanska’s road department.

Passing through Grenville on Grenada’s east coast. A mall town with narrow streets and lot of school children on their way home.

A local guide takes us on a muddy trail to the highest waterfall of the island, Royal Mount Carmel Waterfalls, where we take a shower and a swim in the natural pool.

Southwards along the eastern coast in heavy afternoon traffic. We meet many crowded mini buses
with workers on their way home. The buses come in high speed in the sharp bends, and you have to be very concentrated when meeting them on the narrow road.

Next day we drive to new places and new encounters. On the schedule is a great nature reserve up in the mountains.

River Antoine Rum Distillery is the oldest in Grenada. It is working by means of a giant water wheel dated back to 1785, and all work is manual as in the old days. A good method to keep down the high unemployment rate. The juice is pressed from the sugar canes, heated and fermented in big basins during a week. Distilling and filtering gives a 75% strong end product. It burns your lips!

måndag 12 november 2012

Fortsatt båtjobb inför sjösättningen / Still making our yacht ready for launching

Söndag 11 november, 2012         Prickly Bay, Grenada
Trip: 0 nm                  Totalt:7940 nm

Entrén till marinan / The marina entrance
Solen strålar mellan de korta regnskurarna. Värmen är tryckande, +32°C och hög fuktighet, men vi börjar vänja oss. Texten på kaptens T-shirt speglar situationen. Massor med jobb på båten, dyra båttillbehörsaffärer och mekaniker som inte dyker upp som avtalat.

 
Kaptens T-shirt speglar situationen
Captains T-shirt reflects the situation

Lunch intar vi ofta på restaurangen ”De Big Fish” alldeles utanför marinan vid vattenbrynet med palmernas rasslande och en svalkande havsvind. Skönt att bara njuta av utsikten över viken med alla ankarliggare och avkopplande båtprat med bordsgrannarna.

Vår restaurang / Our restaurant
Vi har bytt till ett annat lägenhetshotell lite längre bort, men inom cykelavstånd.  Utanför går getter och bräker och på natten håller syrsorna konsert.  Den dagliga cykelturen till marinan i det första gryningsljuset går genom ett folktomt industriområde. Vi känner oss trygga, för vid varje företag sitter en vakt i grindstugan som hälsar glatt när vi passerar. På morgnarna möter vi också hundbilen, en liten lastbil med hundburar, som åker runt och plockar upp vakthundarna som vaktat företagen under natten. 

Vår senaste investering / Our latest investment
 Seglingssäsongen närmar sig här i Karibien. Orkansäsongen närmar sig slutet och allt fler båtar sjösätts i vår marina. Båtarna som legat i sjön tas upp och bottenmålas av marinans duktiga personal och sjösätts igen efter någon dag.

Propellermålning / Antifouling the prop
 
Riggkontroll / Checking the rigg
När matförråden sinar går vi upp till vägkorsningen, genast stannar några minibussar fulla med folk och plockar upp oss, iväg till affärscentrat för några få dollar. Julgranarna står redan uppställda i gångarna! De känns malplacerade i värmen! När kundvagnen är bräddfull tar vi taxi tillbaks hem till dörren och taxichauffören hjälper till att bära in maten.

Halloween är en stor sak för amerikaner och engelsmän. Vår restaurang hade givetvis Halloweenkväll med påbjuden utklädsel. I brist på spökkläder, spökade vi ut oss med vad som stod till buds.

Halloween
Det amerikanska presidentvalskampanjen har vi följt på CNN. Men det var också det enda de sände, förutom orkanen Sandys härjningar.   

Oturligt har vi fått motorproblem. Vid provkörningen rusade motorn, den rusade med allt högre varvtal och gick inte att stoppa! En mycket obehaglig situation! Vad göra? Stoppad bränsletillförsel fick död på motorn till slut. Vi kunde andas ut! Goda råd blev plötsligt väldigt dyra. Vår motorguru Tommy i Göteborg anlitades via mobiltel och hans snabbdiagnos var att reglagearmen inne i insprutningspumpen har fastnat i fullt öppet läge. Nu väntar vi alltså på mekaniker som lovar komma, men inte dyker upp som avtalat.  

Bottenmålning / Antifouling
 
Sunday 11 November, 2012         Prickly Bay, Grenada
Trip: 0 nm                  Total: 7940 nm

The sun is shining, just interrupted by short showers. The heat is pressing, +32°C and high humidity,  but we start to get used. The text on captain’s T-shirt is reflecting the situation. Lot of boat job, expensive chandleries, and mechanics that don’t show up as agreed.

We often take our lunch at the waterfront restaurant “De Big Fish” next to the marina with rattling palm trees and a cool sea breeze. A nice view over the bay with yachts at anchor and relaxing boat chatting with other cruisers. 

We have changed to another apartment hotel a bit further, but within biking distance. Noisy goats outside and nighttime concert by crickets.  The daily dawn biking tour to the marina goes through an empty industrial area. However, we feel safe as every company has a guard man sitting in his hut and greeting us when we pass. We also meet the “dog truck”, a small truck with a lot of cages, that picks up the guard dogs every morning.

The Caribbean sailing season comes closer. The hurricane season comes to an end and more and more yachts are launched at our marina. Yachts that have passed the hurricane season in the water, are hauled out for antifouling by the marinas skilled staff and are launched again after a couple of days.

When we are out of provisions we walk up to the roundabout, immediately some minivans crowded with people stop and pick us up. Away to the shopping mall for some few dollars. Christmas trees are already standing in the alleys. A strange sight in the heat! When the cart is overloaded we take a taxi back to our home and the driver helps unload the stuff.  

Halloween is a great holiday in US and UK. Of course our restaurant had a Halloween costume night. We did not have any spooky clothing so we created our own version.

CNN kept us updated with the American presidental election campaign. That was the only content of CNN besides hurricane Sandy’s rampage.
 
Unluckily we have got problems with our engine. During test running the engine went up in very high revs and couldn’t been stopped! A very unpleasant situation! What to do? Shut off fuel line stopped the engine finally. We could breathe normally again! Our engine guru Tommy in Gothenburg was called via cell phone and his diagnosis was that the regulator arm of the injection pump is jammed ín fully open position. Now we are waiting for the mechanics who promised to come, but have not shown up so far.