Här kan du följa vår segling till Medelhavet.
Vi har bytt till ny båt s/y Carpe Diem, Jeanneau Sun Odyssey 40.
Av praktiska skäl använder vi vår förra båts, s/y Xavita, hemsida.

Here you can follow our sailing from Sweden to the Mediterranian.
We have a new yacht s/y Carpe Diem, Jeanneau Sun Odyssey 40.
Of practical reasons we are still using the homepage of our previous yacht s/y Xavita.


Klicka på bilderna föratt se dem i större format. NOTE! Click on the photos to have a larger image.

måndag 29 augusti 2011

Afrika / Africa

Måndag 29 augusti                             Ceuta, Spansk enklav i Nordafrika
Trip: 140 nm                      Totalt: 2730 nm
Nu är vi åter i värmen! Flygresan gick elegant via Oslo direkt till Malaga. Därpå buss i 3 timmar till båten I Almerimar. Denna gång fanns allt kvar ombord, inget stulet. Hade under 2 veckors tid försökt få offert på nya cyklar från den lokala lilla tillbehörsaffären, men tji!

Almerimar

     Efter några dagars väntan vred den västliga motvinden till ostlig och vi kom iväg lördag 27 augusti. Väntetiden användes bl.a. till att sy ytterligare en biminidel som skuggar den främre delen av sittbrunnen när vi ligger i hamn. Under segling kan denna del inte användas eftersom storskotet behöver detta utrymme.

Allt det vita är växthus utmed flera mil av kusten
All the white are greenhouses along several miles of the coast
    Vi la kursen direkt på Ceuta, som är en liten spansk enklav i Nordafrika mittemot Gibraltar. Den första dagen gav en härlig ostbris oss god fart mot målet. Det var länge sedan vi kunde segla så länge utan motorhjälp. Under natten mojnade vinden och dyningen med slående segel medförde motorgång. Stjärnklar natt men dis och dålig sikt när vi närmade oss farleden mot Gibraltar. Det blev en spännande natt att hålla undan för den täta fartygstrafiken och korsa farleden. AIS (Automatic Identificatio System) är till mycket stor hjälp. På datorskärmen (eller en plotter) ser man alla fartyg inom 5 nm ( ca 10 km). Små figurer visar deras position, kurs och fart. Likadant kan de se oss. Men det bästa av allt, systemet visar var och när man möts, eller visar hur nära man kommer fartygen. Ett ovärderligt hjälpmedel. Dessutom dubbelkollades trafiken med radarn. Som liten nöjesbåt måste man räkna med att fartygen inte väjer för oss. Det blev några undanmanövrar, för i mörkret vill vi ha minst 1.000 m som säkerhetsmarginal.
      Följande dag bjöd på mulet väder, mycket efterlängtat i värmen, och tätare dimma, t.o.m. några regnstänk! Några timmar hade vi 1-2 knops motström.  Dimman tätnade alltmer vi närmade oss Ceuta, vars udde dök upp på bara 800 m avstånd. ”Peace of a cake” när man har radar! Det var mer spännande på den gamla goda tiden, när man bara hade kompass och logg och seglade på ”död räkning”. Men den tiden vill vi inte ha tillbaks!

Morgondimma i Ceuta
Morning fog in Ceuta

Samma vy på eftermiddagen
Same view in the afternoon
     Ceuta var före spanjorernas tid tillhåll för sjörövare. Spanien befäste klippan och hade kontroll över Gibraltarsundet, medan engelsmännen sitter på Gibraltarklippan och bevakar trafiken därifrån.
Ceuta är en vacker stad, ren, grön och utsmyckad med många statyer. Dessutom tax free, vilket vi gillar. Men på grund av den allmänna nedgången i ekonomin finns det inte mycket i båttillbehör att köpa. Hoppas på bättre lycka i Gibraltar.   

Badstranden i Ceuta
Ceuta's beach

Stadsmur och vallgrav för att skydda staden
Town wall and trench to protect the city

En av många skulpturer som förskönar staden
One of many sculptures that adorns the city


Drakhuset
The dragon house
    I den romerska mytologin delade jätten Herkules, Zevs son, bergskedjan mellan Europa och Afrika och skapade Gibraltarsundet. Sundet omgavs av de två pelarna Gibraltarklippan och klippan vid Ceuta. Enligt annan tradition vaktade Herkules Gibraltarsundet för att inte onda väsen från Atlanten kunde ta sig in i Medelhavet. Både på pirhuvudet och inne i staden har man rest stora statyer till hans ära och dessutom ligger vi i Marina Hercules.

Herkules med de två pelarna som symboliserar Gibraltarklippan och klippan vid Ceuta.
Hercules with the two columns symbolising the Gibraltar Rock and the rock at Ceuta.
   Utomlands kan man inte byta svenska gasolflaskor. Och fylla dem går inte heller, eftersom man överallt har utbytessystem. Endast Sverige svenska flaskor har. Men här tar man taxi till gasverket och får dem fyllda billigt, 6 EUR för en P6 flaska!

   
Monday 29 August          Ceuta, Spanish enclave in north Africa
Trip: 140 nm                        Total: 2730 nm
Now we are back in the heat! The flight via Oslo to Malaga went smoothly. 3 hours by bus to the yacht in Almerimar. This time nothing was stolen. During 2 weeks we had tried to get a quotation for new bikes from the local chandler, but no luck!
       After some days the westerlies became easterlies and we left Saturday 27 August. In the waiting time we made an extension to the bimini to give shade to the front part of the cockpit when in harbor. This part can not be used under way, as the main sheet moves in this area.
    We took course direct to Ceuta, a small Spanish enclave in North Africa opposite Gibraltar. A good easterly wind gave us good speed during the first day. It was a long time since we could sail so many hours without help from the engine. The wind failed during the night and the swell with hammering sails made us start the engine. A sky full of stars but mist and bad visibility when reaching the shipping line to Gibraltar. We had a thrilling night keeping away from the heavy traffic and to cross the shipping line. AIS (Automatic Identification System) is of great assistance. On the computer screen (or a plotter) you can see all ships within 5 miles. Small symbols show their position, course and speed. In the same way they can see us. But the best is that the system shows where and when we will meet, or shows how close to the other ships we will be. An invaluable tool. Besides we double checked the traffic with radar. As a small pleasure yacht you must keep in mind that the ships will not keep away from you. We had to do alter course some times, as we want to have a safety margin of at least 1,000 m in the dark.
The following day came with a cloudy sky, very longed for in the heat, and fog, even some rain! For some hours there was  a 1-2 kn current against us. The fog became thicker when we came closer to Ceuta. The peninsula was visible only within 800 m. “Peace of a cake” with radar! It was a greater thrill in the old days, when navigating with compass and log only, by “dead reckoning”. But we do not want that time back again!
       Before the Spaniards came here Ceuta was a place of pirates. The Spaniards fortified the rock  and gained control over Gibraltar Strait, while the Brits are sitting on the Gibraltar Rock and checks the traffic. Ceuta is a beautiful city, clean, green and adorned with many sculptures. Also tax free, what we like. But due to the general economic recession there is not much yacht “goodies” to buy.  We hope for better luck in Gibraltar.
       In the Roman mythology the giant Hercules, son of Zevs, divided the moutain range connecting Europe and Africa, thus creating the Gibraltar Strait. The Strait is surrounded by two columns, the Gibraltar Rock ande the rock at Ceuta. According to other traditions Hercuiles guarded the Strait from illwilling Atlantic creatures to enter the Mediterranean. Both on the head of the pier and in the city there are large sculptures of Hercules and besides we are moored in Marina Hercules.
 Sweden has its own propane/butane bottle system, which makes it impossible to fill or change when abroad. But here you take a taxi to the gas factory and have all types of foreign bottles filled. Only 6 EUR for 6 kilo butane!

onsdag 17 augusti 2011

Malaga och Sverige

Återigen har vi blivit bestulna! Under natten har någon stulit våra cyklar som stod låsta med vajer på kajen 1 m från båten! Tidigare i år under vinteruppläggningen på Navy Service i Port Saint Louis i Frankrike försvann både ankarkätting, ankare, en solpanel och vindgenerator medan båten stod uppställd på land. Lärdomen är att inget löst får lämnas, allt skall vara fastlåst i och på båten när man lämnar den.
Båten lämnades i Almerimar och 3 timmars bussresa tog oss till Malaga. Vägen gick först genom gigantiska växthusområden. Hela provinsen är täckt av vit plast under vilken grönsakerna frodas och sedan hamnar i affärerna över hela Europa. Man ser det tydligt på satellitbilderna på Google Earth! Sedan fortsatte Malagavägen utmed en slingrande kustlinje med turistbyar i varje bukt. Resan gick vidare med Ryan Air till Sverige för att bese vårt senaste barnbarn.

Anledning till Sverigebesök
Reason for visiting Sweden

Vi hann med ett dygns sightseeing i Malaga som har en vacker gammal stadskärna. Bilfri och promenadvänlig med mysiga restauranger. Vi stannade vid en liten restaurang med borden utplacerade i gränden. Tyvärr fanns det inga lediga bord, men vips bar man ut ett extra bord och stolar och vi fick en god fiskmiddag.

Mysig restaurang i gränden
Cosy restaurant in an alley

Som så ofta vid våra stadsbesök besågs både saluhallen och katedralen. Människan behöver ju både lekamlig och andlig spis! 

Vilka oliver skall jag välja?
Which olives shall I buy?

Saluhallen
Indoor market

Katedralen var en upplevelse med många imponerande sidoaltare, orglar och konstverk. Det arabiska inflytandet från morernas tid är påtaglig i stadens arkitektur och utsmyckningar.


Katedralen
The cathedral

Sidoaltare i katedralen
Bye-altar in the cathedral

Portutsmyckning
Ornaments above a port

Hus i gamla stan
House in old town

Biskopens palats
The bishop's palace

Gågata / Pedestrian street
I slutet av augusti fortsätter vi seglatsen mot Gibraltar och Atlanten.


Malaga and Sweden


Once more we have had thieves. Last night somebody has stolen our foldable bicycles locked with a steel wire on the quay 1 meter from the yacht. Earlier this year in Navy Service in Port Saint Louis, France, our anchor chain, anchor, solar panel and wind generator disappeared while standing on the hard. The lesson is as follows, do not leave any loose items, everything must be locked with a padlock to and on the yacht when leaving.  
The yacht was left in Almerimar and a 3 hour bus trip brought us to Malaga. First we passed through giant green house areas. The whole region is covered in white plastic, and groceries are grown and transported to shops over all Europe. It is visible on satellite images at Google Earth. The road to Malaga continued along the winding coastline with holiday settlements in every bay. Our trip continued with Ryan Air to Sweden to visit our latest grandchild.
We made one night and day sightseeing in Malaga, that has a beautiful old city centre. No traffic and pedestrian friendly with cozy restaurants. We stopped at a small outdoor restaurant in an alley. No
available seats, but within soon the staff added a table and chairs and we had a nice fish dinner. As often when visiting cities we visited both the indoor market and the cathedral. The human being needs both spiritual and bodily input. The cathedral was impressive with many bye-altars, organs and artifacts. The Arabian influence from the era of the Mohr’s is obvious in the city’s architecture and
beautifications.
In end of August the sail tour will continue towards Gibraltar and the Atlantic Ocean.

måndag 1 augusti 2011

Kartan uppdaterad / Updated map 2011

Ny karta för årets segling i Medelhavet finns länkad i menyn till höger.


 New map with updated route in the Mediterranian can be found in the right hand menue.