Här kan du följa vår segling till Medelhavet.
Vi har bytt till ny båt s/y Carpe Diem, Jeanneau Sun Odyssey 40.
Av praktiska skäl använder vi vår förra båts, s/y Xavita, hemsida.

Here you can follow our sailing from Sweden to the Mediterranian.
We have a new yacht s/y Carpe Diem, Jeanneau Sun Odyssey 40.
Of practical reasons we are still using the homepage of our previous yacht s/y Xavita.


Klicka på bilderna föratt se dem i större format. NOTE! Click on the photos to have a larger image.

söndag 29 april 2012

Pirater i Dominica / Pirates in Dominica

Söndag 29 april 2012            Grande Anse d’Arlet, Martinique
Trip: 20 nm         Totalt: 7750 nm
           Vi seglar in i norra viken, Prince Rupert Bay, på Dominica och möts av en ”boatboy”. De möter  en bra bit utanför ankringsbukten och erbjuder sina tjänster. Först är det bojplats. Man hinner knappt förtöja, så blir man erbjuden olika utflykter på ön och man får ett bra pris om man bestämmer sig snabbt, naturligtvis! Det finns plats på en utflykt , som vi läst om och tänkt göra. En roddtur på Indian River, som slingrar sig genom regnskogen. Om vi dessutom gör ytterligare en utflykt som går runt hela ön och besöker flera olika vattenfall så kan vi få alltihop till ett ”mycket bra pris”, som visar sig vara totalt 2.000 kronor!!!!. Vi bokar bara roddturen.
            Strax kommer fruktkillen paddlandes på en surfbräda. Vi köper en del trots det höga priset som förklaras med att det är lågsäsong och affärerna går dåligt!!! Hemifrån är vi vana vid motsatsen. Det verkar som alla försöker skörta upp oss.
           I gryningen nästa morgon hämtas vi upp och får en fantastisk upplevelse på Indian River i arla morgonstund. Eftersom området är naturreservat blir vi rodda omkring mellan enorma trädrötter ihopslingrade med varandra bildande en tjock matta. Därunder gömmer sig orädda krabbor i olika färger, röda, bruna och blå. Fåglar och blommande träd vaknar till liv allteftersom solen stiger.  Den kunniga guiden tar oss iland och visar på alla fruktträd som växer vilt i skogen, kokospalm, brödfrukt, mango, citron m.m., m.m. Han plockar ner frukter och låter oss smaka på delikatesserna. Om någon påstår att de har ont om mat på Dominica så ljuger de enligt guiden. Det är bara att plocka i skogen!

Med roddbåt på Indian River
With rowing boats on Indian River
      
Fantastisk natur / Fantastic nature
Vår guide Alvin med krabba / Our guide Alvin shows a crab

En blå krabba gömmer sig under en rot
A blue crab hiding under a rootIgenvuxen plantage / An old plantation

 
Kakaofrukt / Cacao fruit

Ananas / Pineapple

          Dominica drabbades av den svåra orkanen David 1979. Flera fartyg ligger fortfarande kvar på stranden och rostar som vittnesmål. Ön fick mycket hjälp utifrån, men levnadsstandarden är fortfarande inte lika hög som på de omkringliggande öarna. Detta beror delvis på att Dominica är en självständig stat med begränsade resurser. Speciellt om man jämför med de franska öarna.
           Tillbaks efter roddturen fick vi plötsligt (!) ett erbjudande om en bilrundtur för halva priset. Vi accepterar, men blir säker skinnade ändå. En ny trevlig guide kör runt oss i sin minibuss till bl.a. Emerald Pool, ett vatten fall med en bassäng där man kan bada. Det blir en rundtur runt halva ön med flera stopp hos guidens kompisar som råkar ha bar vid vägkanten. Bl.a. kör vi på en väg, som knappt är farbar efter en översvämning då en damm brast högre upp, troligen p.g.a. ett mindre vulkanutbrott med efterföljande jordskred. Floden hade forsat fram och ödelagt det mesta i sin väg. Ingen människa kom till skada, men stora fruktplantager blev bortspolade.

Vår chaufför har vänner i varje bar
Our driver has friends in every bar
  
Pratstund med en ursprunglig Karibindian
Talking to an original Carib indian
Domino med guiden som försvann och en haschrökande kvinna
Domino with the guide who disappeared and a joint smoking woman
 
Floden som översvämmade plantagerna
The river that flooded the plantations

 

 
            Vår chaufför/guide, tar upp ytterligare en passagerare längs vägen. De pratar sitt obegripliga creolspråk. Vi tror de är släkt, men flickan är vår nya guide och ska hjälpa chauffören. Deras inbördes samtal blir allt hetsigare och när vi är framme vid vattenfallet, hoppar hon ur, rasande, smäller igen bildörren och försvinner!
            En kortare stig leder genom tät regnskog fram till Emerald Pool, som troligen fått sitt namn av den gröna naturen och det av alger grönfärgade berget, som öppnar sig som en grotta under vattenfallet. Johan tar sig en simtur medan Birgitta sitter på en klippa som den ”lille havefrue”.

Simtur i Emerald Pool / A swim in Emerald Pool
          
Den lille havefru / The meermaid

          Tillbaka i Xavita vid kvällningen är vi ganska trötta efter en lång och intensiv dag. Vi har dessutom inte sovit många timmar natten innan då strandbaren hade musiken på högsta volym hela natten. Inte förrän ljuset kom kl  05.30 blev det tyst. De har ju inte vilka högtalare som helst, stora, som på en konsert. Inte ens öronproppar hjälpte.
           Nästa seglingsstopp görs utanför fiskarbyn Soufriere vid Dominicas sydspets. Här är det för djupt att ankra så vi går sakta in mot stranden för att förhoppningsvis bli anvisad någon av de utlagda små bojarna. Vi är den enda större båten här och vid bojarna ligger enbart små öppna fiskebåtar.  Hur ska detta gå! Jo, en man vinkar på stranden och pekar på en av bojarna. Vi tvekar men hans kompis kommer utsimmandes och hjälper att förtöja och kollar att bojförankringen är stark nog. Nu känner vi oss någorlunda trygga, v i har ju tänkt oss att var ombord hela tiden ändå.
         Medan vi donar med segel och annat märker vi att vi är på drift ut mot havet! Bojen är kvar vid fören och förtöjningslinan är hårt sträckt.  ???? Vi driver alltså iväg med boj och bojtyngd hängandes under båten. Kör tillbaks mot land med hela klabbet och försöker dra upp och sätta bojtyngden  tillbaks på grundare vatten. Det visar sig helt omöjligt att hissa upp tyngden och ingen kommer till vår hjälp. Tre strandbarer försöker överrösta varandra med sina jättehögtalare, så alla är väl döva.  Ingen annat råd än att kapa vår fina och dyra förtöjningslina och låta allt sjunka till botten.
             Vi går sakta ut ur bukten, när en motorbåt kör ikapp oss med två personer gapandes och viftandes. De bordar oss och skriker i mun på varandra. Vi hade inte lov att ankra på hans boj. Det är vårt fel att den andra mannen hjälpt oss. Situationen är rent hysteriskt. Vi vägrar prata så länge de bara skriker. Naturligtvis är de ute efter pengar. Efter mycket diskuterande och deras hot om coast guard och polis, som vi också gärna vill ha till platsen, inser de nog att hoten inte går hem. Vi prutar ner deras krav och ger dem 100 US dollar till slut. De är nöjda och återvänder till stranden, där de säkert bjuder alla på en barrunda

Modern pirat som förlorat sin boj
A modern pirate who lost his buoy

Ytterligare en pirat som vill ha pengar
One more pirate who wants money

           Det är en mycket obehaglig upplevelse. Vi är så less på allt att vi ger oss av direkt till Martinique, trots att vi inte har klarerat ut. Det blir en oplanerad nattsegling. Vi ankrar i en tyst och lugn bukt mittemot huvudstaden Fort de France vid 05-tiden nästa morgon. Vilken skillnad, trevliga och glada människor. Vi är i Frankrike igen!.  
          Vad har vi lärt oss? Ta aldrig en boj som ser det minsta tveksam ut, även om det påstås motsatsen. Det är alltid säkrare att ligga för eget ankare.
          Vi har ju bara haft positiva upplevelser hittills, så lite trista saker måste väl hända. Inte visste vi att det fortfarande finns pirater i Karibien!


Sunday 29 April 2012            Grande Anse d’Arlet, Martinique
Trip: 20 nm         Total: 7750 nm
          We enter the north bay, Prince Rupert Bay, on Dominica and are met by a boatboy. They meet quite a distance outside the anchor bay and offer their services. First a mooring. You have hardly set the lines before they offer excursions on the island and you will of course have a bargain price if you make a quick decision. There are some places on a tour we read about and want to make. A rowing tour on Indian River winding through the rain forest. If we add another tour around the island visiting several waterfalls we will have all for “a very good  price” that turns out to be 300 US dollars in total!!!!!  We only book the river tour.
          Soon comes the fruit boy paddling on a surf board. We buy some fruit despite the high price level which is explained to be due to low season and bad business!!!! We are used to the contrary. It seems that everybody wants to deceive us.
          Early next morning  we are picked up and got a fantastic tour on Indian River. As the area is a nature reserve we are taken by a rowing boat between giant tree roots that are forming a thick carpet. Under the roots crabs are seeking shelter. Crabs in different colors, red, brown and blue. Birds and flowers are coming alive as the sun rises. The knowledgeable guide takes us ashore and shows all fruit trees growing wild in the forest, coconut palm, bread fruit, mango, citrus, pineapple, cacao etc. He takes down fruits for us to taste. If somebody in Dominica says he is hungry, he lies according to our guide. The forest is full of food!
           Dominica was hit by the hurricane David in 1979. Several rusty ships on the shore are still testimony of the devastation. The island got much international aid, but the standard of living is not yet as high as upon the surrounding islands. This is partly depending on the fact that Dominica is an independent state with limited resources. Especially comparing to the French islands.
           Back after the river tour we are suddenly (!) offered  a round tour by car at half of the previous price. We accept, but are for sure still deceived. Another nice guide tours us in his mini bus to among other places the Emerald Pool, a water fall with a natural pool where you can swim.  It becomes a tour around half of the island with several stops at the guide’s friends who happen to have a bar at the roadside. We drive on a dirt track hardly possible after a flooding when a dam collapsed upstream, probably due to a volcanic eruption and consequent land slide. The flooding had destroyed  almost everything. Nobody was hurt, but great fruit plantations were swept away.’
          Our driver/guide picks up another passenger along the road. They talk the non-understandable  creol. We believe they are relatives, but the girl is our new guide and will help the driver. Their internal conversation gets more and more intensed and when arriving at the water fall she jumps out, furious, bangs the door and disappears!
           Via a short trail through the dense rain forest we arrive at the Emerald Pool, that probably got its name from the green nature and the algea covered rock, forming a cave under and behind the water fall. Johan takes a swim while Birgitta sits on a rock like “den lille havefrue”.
          .Back at Xavita at twilight after a long and intensive day. Besides we have not slept many hours the previous night as the bars on the beach play music on the highest level the whole night until 05.30 in the morning when the light starts to break. The loudspeakers are of the concert size. Not even ear plugs were helpful.    
            The next sailing stop is made at the fishing village Soufriere at the southernmost point of Dominica. The depth is too large for anchoring why we go slowly towards the shore for hopefully being advised one of the small mooring buoys. We are the only yacht here and only small open fishing boats are moored at the buoys. What to do? Well, a man ashore points at one of the buoys. We are doubtful but his friend comes out swimming and helps us with the mooring lines and checks that the mooring is OK. Now we feel a little bit safer. Anyhow, our intention is to stay on board.  
            While making the yacht ship shape we notice that we are adrift towards the sea! The buoy is still at the bow and the mooring line is under tension. ????   Obviously we are drifting away with buoy and clump hanging under our yacht. Motoring back to the shore with everything and trying to set it on the bottom in shallower water. It shows impossible to lift the clump and nobody comes to help us. Three beach bars are competing with their giant loudspeakers, we believe everybody is deaf .  No other outcome than to cut our new and expensive mooring line and let all go to the bottom.
             We are leaving the bay slowly when a motorboat is taking in with two shouting and waiving men. They are coming alongside and both are shouting eagerly simultaneously. We did not have permission to use his buoy. It is our fault that the others were helpful. The situation becomes absurd! We denied  talking while they were screaming. For sure they just want  money.  After long discussions and them threatening with coast guard and police, which we gladly want to see on the scene, they understand that threats are not the right way. We press down their demands and finally pay 100 US dollars. They are satisfied and return to the beach where they for sure buy a round for everyone in the bar.
            It was a very unpleasant experience. We are so upset that we leave directly for Martinique, although we have not made any customs clearance. It will be an unplanned night sail. We anchor next morning at 5 am in a quiet bay opposite the capital Fort de France. What a difference, nice and happy persons. We are back in France!
            Lesson learned: Never use a buoy that looks skeptical, even if the contrary is stated. It is always more safe to use your own anchor.
            So far we have had only positive experiences, thus some negative must come sooner or later. We did not know there are still Pirates in the Caribbean!

torsdag 26 april 2012

Saint Kitts, Nevis

Onsdag 25 april 2012            Fort de France, Martinique
Trip: 330 nm         Totalt: 7730 nm
       Se upp!! ropar Birgitta. Ytterligare en ö med vänstertrafik. 4-hjulsdrivna SUVar och maxitaxis kör från alla håll på smala gator. Vi har kommit till den lilla självständiga staten Saint Kitts och Nevis, som består av just de två öarna Saint Kitts och Nevis, tidigare en engelsk koloni. Öarna upptäcktes av Columbus 1493. Han uppkallade St Kitts efter sig själv. Ön heter egentligen Saint Christopfer, men kallas för Saint Kitts. Nevis fick sitt namn för att de ständiga molnen runt toppen såg ut som snö.
Basseterre, St Kitts
Mangrove

           På 1600-talet koloniserades öarna både av britter och fransmän och de höll gemensamt stånd mot spanjorer och indianstammar. De lättodlade öarna blev bas för den fortsatta kolonisationen av de Små Antillerna.
         Idag är bägge öarna rena, prydliga och välskötta. En stor kontrast till den övriga övärlden. Särskilt Nevis är en lugn och fridfull plats utan riktig hamn och pir för kryssningsfartyg. Därför är vi den enda segelyachten på besök. Gör några timmars stopp. Hinner ändå promenera till en varm källa i Charlestowns utkant. I en gammal fallfärdig stenbyggnad finns 5 rum med en liten bassäng i varje. Rummen bjuder stegvis på ljummet vatten i första bassängen till hett i det sista. Utomhus har man byggt små bassänger, där det heta vulkaniska vattnet strömmar. Det är knappt möjligt att gå ner i det heta vattnet. De lokala menar att vattnet är bra mot onda knän och allt möjligt annat. Snabbvisiten på Nevis avslutas med middag på en liten restaurang i ett skjul med endast 2 bord. Till Nevis återkommer vi gärna för lugnets skull.


                                              Mycket het källa med vulkaniskt ursprung
                                                   Very hot spring with volcanic water 


                                                                 Fin i håret / Nice curls
         På nätterna möter vi flera kryssningsfartyg fulla av dollarturister som sakta går mellan öarna för att inte komma fram för tidigt till nästa hamn. I St Kitts har man byggt upp ett helt nytt taxfree affärscentrum vid kryssningsfartygens landningsplats. Juvelerare och T-shirtsaffärer på rad så långt ögat når. Hela området är folktom eftersom inget fartyg är inne vid vårt besök. Vi går upp i den egentliga staden med som nämnts vänstertrafik och andra ”farligheter”.

                                            Tomma gator väntar på nästa kryssningsfartyg
                                                Empty streets waiting for next cruise ship


           Så har vi bestämt oss för att göra ett säsongsavslut på denna härliga tid, som bestått av idel nya upplevelser och intryck. Vi har bokat upptagning för Xavita på Grenada som ligger ca 400 nm söderut i ökedjan.
          Seglatsen från Peter Island i British Virgin Islands söderut till St Kitts ska bli en behaglig dygnssegling på 90 nm. Gribfilerna utlovar goda halvvindar, d.v.s. en lugn och lättjesam segling. Först svaga vindar senare upp mot kuling, men då ska vi redan vara framme i St Kitts. Avseglingsmorgonen tar Birgitta ett sista dopp i det klara vattnet och vi sjöstuvar. För säkerhets skull tas också biminin (soltaket) ner. Vi ska ju ändå smaka på Atlanten i passagen mellan öarna.
         Njuter av lätta vindar, sol och en god lunch. När vi kommer ut på öppna havet ökar vinden och gången blir mer rullig. Två olika vågsystem från olika håll ger konstiga vågor och båten rör sig stötigt. Det räcker inte längre att bara hålla sig fast med en hand.  Vi börjar med vaktschemat, men frivakten hr svårt att sova i de ryckiga rörelserna. Rev efter rev tas in, t.o.m. det 3:e revet i storseglet som aldrig har kommit till användning tidigare. I gryningen har vi bidevind och runt 25 knop (12-13 m/sek). Ingen av oss har kunnat sova och det känns inte så härligt längre med vågor som bryter och skummar på, under och i sidan med ljudliga bangar och knuffar Xavita. Det går undan i 6-7 knop, vilket är mycket för vår båt.
          Ön Saba passeras på morgonen, men där finns ingen hamn och den cirkelrunda ön ger dåligt sjölä. Däremot ligger några tankfartyg på läsidan och avvaktar väderutvecklingen. Vi fortsätter söderut till St Kitts och får ta motorhjälp för att stånga oss in i den stora bukten med staden Basseterre. Vi ankrar i lä utanför en liten marina. En dansk seglare ligger här också, annars är det tomt.


                                                               Sabas vilda berg
                                                      Rugged mountains of Saba
       
             Varför blev det en sådan här tuff seglats? Vindstyrkor upp till 38 knop (19 m/s, hård kuling). Faktiskt den tuffaste vi haft under 40 års segling. Jo, trots at vi kollat olika vädersajter, som hade samma prognoser, så kom de hårda vindarna ett dygn tidigare! Vi klarade av det bra, men det blev mycket blötare än vi tänkt oss. Squall på squall, mörka regnbyar med hård vind. Tur att det är varma vattenduschar man får över sig. De gamla Electroluxventilatorerna i rufftaket höll inte tätt. En hel del saltvatten letade sig in i garderoben och blötte ner kläderna. Dessutom gjorde PCn en luftfärd från kartbordet till durken och spräckte skärmen. Nya Doradeventilatorer med vattenlås har redan monterats och PCn var åldersstigen och stod i tur att förnyas.


                                                       Klädtork efter läckage i garderoben
                                                Drying clothes after leakage in the wardrobe

         Strax blir det ytterligare en nattsegling till Les Saintes söder om Guadeloupe. På vägen passeras ön Montserrat som drabbades av flera vulkanutbrott 1995-2000 med stora lavaströmmar som dränkte huvudstaden och alla samhällen på öns södra del. Den del av befolkningen som valde att stanna kvar har nu trängts ihop på den norra delen. Den södra delen är förbjudet område p.g.a. att vulkanen fortfarande är aktiv. Vi såg inte ens ett litet rökmoln vid vår passage.
          Nu blir det varmare och fuktigare för varje dag. Termometern visar 32 grader inombords. Båtantalet minskar i hamnar och på havet. Det verkar som seglingssäsongen börjar närma sig slutet. Vi fortsätter att njuta av seglarlivet!


Wednesday 25 April 2012            Fort de France, Martinique
Trip: 330 nm         Total: 7730 nm
             Look out! Birgitta cries. Another island with left hand traffic. 4X4 SUVs and maxitaxis are coming from all directions in the narrow streets. We have landed in the small independent country Saint Kitts and Nevis, that consists only of the two islands Saint Kitts and Nevis, earlier an English colony. The islands were discovered by Columbus 1493.  He gave St Kitts his own name. The real name of the island is Saint Christopher but is called Saint Kitts. Nevis got its name of the ever present cloud at the summit that looked like snow.
               The islands were inhabited in the 17th century by both The Brits and the French and they fought together against the Spaniards and Indian tribes. The fertile islands became the starting point for the colonization of the Lesser Antilles.
              Today the both islands are clean, neat and well maintained. A great difference to the other islands. Especially Nevis is a relaxed place without any harbor and cruising ship dock. That’s the reason why we are the only visiting yacht. Just a stop for some hours. Enough time to walk to a hot spring in the outskirts of Charlestown. In an old house, almost in ruins are 5 rooms with a little basin in each.The rooms have step by step from luke warm water in the first basin to hot in the last one. There are some small basins outdoors too, where the hot volcanic water streams. It is hardly possible to enter the hot basin. The local people say that the water is good for aching knees and a lot more. The short visit to Nevis ends with  dinner in a small restaurant in a shed with only 2 tables. We will gladly return to Nevis for the quietness.
              We meet several cruise ships in night times full with dollar tourists slowly going between the islands  not to arrive too early in the next port.  St Kitts has a brand new taxfree shopping center direct at the cruise ship dock. Jewelers and T-shirt shops in rows as far as you can see. The whole area is empty as no ship is at the dock during our visit. We take a walk up to the real town centre with, as already mentioned, left hand traffic and other “dangerous” things.      
              Now we have decided to make a seasonal end to this wonderful time of new experiences and impressions. We have booked a place on the hard for Xavita on Grenada 400  nm further south along this chain of islands.
            The sailing from Peter Island in British Virgin Islands south to St Kitts  will be an easy day-and-night sail of 90 nm. The Grib files show harmless on the beam winds, which mean a quiet and relaxed sail tour. Weak winds to start with and later gale, but at that time we should be safe in St Kitts. Birgitta takes a last swim in the clear water at the morning of departure and we stow for the sea. To be on the safe side we also demount the bimini (sunshade). We will feel the Atlantic in the passages between the islands.
              Enjoying light winds, sunshine and a good lunch. When entering the open sea the wind increases and going gets rollier. Two different wave systems from different directions give strange waves and irregular movements. Now we must grab on with two  hands. We start with the watch scheme, but the off duty person cannot sleep due to the irregular movements. Reef after reef is taken, even the third in the main that has never been used until now. The morning comes with a close reach and about 25 knots of wind. No one has been able to sleep and there is no nice sailing as the waves break upon, under and alongside with loud bangs and kick Xavita around. A good speed of 6-7 knots, which is quite a lot for our yacht.
             The island Saba passes in the morning but there is no harbor and the circle shaped island is an unsuficient protection against the swell. But there lies some tankers on the lee side waiting for better conditions. We continue towards St Kitts and have to start the engine to beat into the great bay at Basseterre. We lay anchor in the lee of a small marina. Here is also a  Danish yacht, but that’s all.
            Why did we have such a hard sailing? Gale forces up to 38 knots. It was the toughest one during 40 years of sailing. Yes, although we had checked different weather sites on the net, all showing the same prognosis, the strong winds came one day earlier than predicted.  We managed the situation well , but it became much wetter  than planned. One squall after the other, dark clouds with rain and hard wind gusts. Luckily the spray is like warm showers. Besides the laptop made a jump from the chart table to the cabin sole and demolished the screen. New Dorade vents with water traps have already been mounted and the laptop was old and due to replacement. 
             Soon there is another night sail to Les Saintes south of Guadeloupe. Underway the island Montserrat is passed that was hit by several volcanic eruptions in 1995-2000 with great lava flows covering the capital and most of the settlements on the southern part of the island. The inhabitants that have chosen to stay are now living on the northern part. The southern part is forbidden area as the volcano is still active. However, we did not see the smallest cloud of smoke when we passed.
            Now it is getting warmer and more humid every day. The thermometer indoors shows 32ºC. The amount of yachts is diminishing both in harbors and at sea. It seems that the sailing season is coming to an end. We continue to enjoy the sailing life!

fredag 13 april 2012

Skattkammarön / Treasure Island


Torsdag 12 april 2012                  Norman Island, British Virgin Islands
Trip: 100 nm         Totalt: 7400 nm         Nu är vi på skattjakt igen. Denna gång letar vi efter gulddubloner i stora skattkistor gömda av pirater. Vi t.o.m. snorklar i grottor för att leta efter gömda skatter. Vi befinner oss nämligen på den riktiga Skattkammarön, Norman Island i den lilla brittiska kronkolonin British Virgin Islands, eller bara BVI som alla säger här. Många av oss har väl läst Robert Louis Stevensons berömda bok. Han fick inspiration till boken efter att ha hittat ett brev från sin farfar där skatten är beskriven.   

Grottor på rad på Skattkammarön
 Row of caves on Treasure Island
På väg till skattjakt
On our way for treasure hunting

 Kan det vara denna grotta? Could it be this cave?

Alger har färgat grottorna lila invändigt
Algea has given the purple color to the inside of the caves

         BVI är den bästa platsen vi varit på hittills. Bästa snorklingen , klaraste vattnet, många olika sorters färggranna fiskar. Öarna ligger tätt, bara någon timmes segling emellan, många ankarvikar. Gröna öar med träd och fågelliv.

 Vackra öde stränder / Beatiful empty beaches
        Den stora bukten här på Norman Island är full av amerikanska charterbåtar som ligger vid boj för 30 dollar/natt, högljudd musik från restaurangen på stranden och muskelbåtar som dundrar in och ut. Vi ligger runt hörnet i Benures Bay på nordsidan av Norman Island. En helt obebodd vik med pelikaner som dyker efter fisk och en havssköldpadda som hämtar luft med jämna mellanrum. Träden växer ända ner till strandkanten och fåglarna håller kvällskonsert och avlöses av cikadorna vid mörkrets
inbrott. Bara tre tysta båtar ligger här. Underbart!

Benures Bay, Norman Island

Brun sula på fiskspaning
Brown Booby looking for fish

        Jungfruöarna ligger strategiskt vid segelvägen där de tungt lastade spanska galeaserna fraktade guld från Centralamerika till Spanien. Det var enkelt för de engelska och franska kaparna att gömma sig bland Jungfruöarna och med sina snabba segeljakter attackera de långsamma spanska skeppen. Kaparna var egentligen sjörövare som hade blivit legaliserade av hemlandet och fått papper på att de fick röva fiendeskepp. En av de mer kända var Francis Drake som blev Sir på gamla dar.
         Seglatsen om 80 nm från St. Martin gjordes som nattsegling. En ovanlig sådan då det starka månljuset skapade en regnbåge på himlen! Slör i lagom vind och på morgonen siktas Virgin Gorda, passerar Richard Bransons, flygbolaget Virgin Atlantics ägare, privata ö och går in i Gorda Sound, som är ett skyddat innanhav mellan öarna. Många semesteranläggningar med bungalows ligger vackert inbäddade i grönskan. Flera båtcharterbolag, bl. a Moorings och Sunsail har baser här.     Påskhelgen bjöd på dagliga kappseglingar med jätteyachter.

Bungalows i grönskan / Resort

        Inklareringen till BVI gjordes enkelt och smidigt av några uttråkade tjänstemän på ett nyöppnat tullkontor i Gun Creek. Till Amerikanska Jungfruöarna, ögruppen bredvid och inom synhåll, är det betydligt svårare att komma in. Där behövs både visum i förväg och specialtillstånd för båten eftersom Homeland Security är rädd att terrorister ska smyga in bakvägen till USA. Dagarna i ända hör man US Coast Guard anropa båtar på VHF för kontroll. Allt detta krångel gör att vi avstår från besök.
        Virgin Gorda har ett unikt naturområde på sydspetsen, The Baths. Väldiga granitblock ligger utslängda av en jättehand på den finkorniga sandstranden och bildar skrevor, gångar och grottor som man kan gå, krypa och vada igenom. Otrolig upplevelse att bada i en varm grottsjö där ljuset silar in genom öppningar i tak och väggar. Man blir mållös i beundran över naturens verk. Den vetenskapliga förklaringen är att granitblocken har legat inbäddade i utströmmande lava. Tiden har eroderat bort den mjuka lavan och kvar står blocken staplade på varandra. Sol och värme har sedan sprängt och spjälkat blocken. 

The Baths, Virgin Gorda
Johan simmer iland för jollar är inte tillåtna iland.
 
Notera Johans solskydd
Johan swims ashore because dinghies are not allowed ashore.
Note Johans sun protection

Fantastiskt naturreservat / Fantastic nature park 


Under granitblocken
Under the granite boulders
Bildbevis på att vi varit i “katedralen”
Geocashing in the ”cathedral”


Birgitta badar i ”katedralen”
Birgitta swims in the ”cathedral”

  
Thursday 12 Apr 2012                    Norman Island, British Virgin Islands
Trip: 100 nm         Total: 7400 nm
        Now we are treasure hunting again. This time we are looking for golden doubloons in large chests hidden by pirates. We are also snorkelling in caves to find hidden treasures. We are currently on the real Treasure Island, Norman Island in the little British crown colony British Virgin Islands, or just BVI as commonly said here. Many have for sure read Robert Louis Stevenson’s famous book. He got inspiration to write the book after finding a letter from his grandfather describing the treasure.
       BVI is the best place on our tour so far. The best snorkelling, the most clear water, many different species of colorful fishes. Short distances between the islands, only some hours sailing, many anchorages. Green islands with trees and birds.
       The Great Bight here on Norman Island is full of American charter yachts, lying at buoys for 30 USD/night, high music from the beach restaurant and Miami Vice type racing boats going in and out with a terrible roar. We have found a peaceful place around the corner in Benures Bay on the north side of Norman Island. An uninhabited bay with pelicans diving for fish and a sea turtle surfacing for air every now and then.  The trees are standing close to the beach and the birds are giving evening concerts and are followed by cicadas at dusk. Only three quiet yachts are lying here. Wonderful!
        The Virgin Islands laid in 17th century strategically at the sailing route of the heavy loaded Spanish galeases transporting gold from Central America to Spain. It was easy for the English and French buccaneers to hide among the Virgins and with their fast frigates attack the slow Spanish ships. The truth is, that the buccaneers were pirates, but legalized by their governments to loot enemy ships. One of the most famous was Francis Drake who became Sir as a reward.
         The 80 miles sail from St. Martin was made during night time. An unusual one, as the strong light of the moon made a rainbow on the sky! A broad reach in good wind and Virgin Gorda comes in sight in the morning, passing Richard Branson’s, founder and owner of Virgin Atlantic, private island and entering Gorda Sound, a sheltered sea between the islands. Many resorts with bungalows beautifully placed in the greenery. Several yacht charter companies, among them Moorings and Sunsail have bases here. Daily races during Eastern with giant yachts.
        The clearance to BVI was made easily by some bored officers in a newly opened customs building in Gun Creek. It is much more difficult to enter the US Virgin Islands, which are the neighbor islands and within sight from here.  They request a visa obtained in advance and a special permit for the yacht, as Homeland Security is afraid that terrorists might enter US via the back door. The whole day you can here US Coast Guard call up yachts on the VHF radio for control. All this troublemaking makes us delete US Virgin from our plans.
        Virgin Gorda has a unique nature park at its south end, The Baths. Huge granite boulders are thrown around on the golden beach like by the hands of a giant. They create clefts, passes and caves where you can walk, crawl and wade through. It is difficult to describe the feeling to swim in a warm pond in a cave where daylight shines through openings in ceiling and walls. The creation of the nature is really fantastic. The scientists explain that the granite boulders have been imbedded in volcanic lava. Time has eroded the lava and the boulders remained standing upon each other. The sun and heat has later shaped and formed the boulders.  

måndag 2 april 2012

St. Martin


Måndag 2 april 2012                  Lagunen,  St. Martin
Trip: 0 nm         Totalt: 7305 nm
    


           Vi har nu legat för ankar inne i lagunen på St. Martin i en vecka. Tiden går fort. Varje dag är fylld av utflykter, inköp, båtunderhåll och samvaro med trevliga båtgrannar.  Två dagar hyrde vi bil och utforskade ön samt passade på att storhandla. Här har vi åter hittat en stor och fräsch supermarket, där det är ett nöje att handla mat. Stor skillnad mot Antigua och Barbuda som hade väldigt torftigt utbud.

 4 kryssningsfartyg vid pirarna i bakgrunden
4 cruising ships at the jetties in the background

Domstolshuset i Phillipsburg
Court house in PhillipsburgHär säljs juveler och elektronik skattefritt
 Here you can buy tax free jewelry and electronics
  
          Halva ön och lagunen är fransk och den andra halvan är holländsk och heter Sint Maarten. Bägge delarna är skattefria och har numera ett gemensamt  inklareringssystem. Har man väl klarerat in får man röra sig fritt över gränsen, som bara är en skylt vid vägkanten. Som seglare bör man vara uppmärksam på gränsen, för på den franska sidan ankrar man gratis medan holländarna tar betalt.

Gräns mellan franska och holländska delen
Border between French and Dutch part

       Lagunen är snarare en 5 km lång insjö med saltvatten, men bara 3 m djup. Det känns olustigt att gå med båten när man hela tiden ser botten. Man går in genom en öppningsbar bro antingen på den holländska eller franska sidan. Runt lagunen ligger flera marinor med lyxiga yachter. Vi med mindre kassa ligger för ankar liksom hundratals andra båtar. På de smala landremsorna med kritvit sand som omger lagunen, finns hela skalan från lyxhotell med golfbanor, jättebungalows skyddade av höga murar, ner till lokalbefolkningens enkla hus och förfallna ruckel. Gamla vulkantoppar reser sig mot himlen på de centrala delarna av ön. Vegetationen består av gräs, buskar och kaktusar.

Lagunen / The lagoon
 Bropassage / Passing the bridge

         Strax intill oss ligger flera svenska båtar, Unicorn med Anna-Karin och Håkan från Göteborg, Miss Blue med Ritva och Bengt också från Göteborg, Frideborg med Moniqa och Stig från Åhus. Pia med Ulla och Pekka från Stockholm har redan seglat vidare norröver.  Det har blivit många ”sundowners” i varandras båtar där tips och erfarenheter har utbytts.
         Varje morgon kl 08 finns ett svenskt kontaktnät på kortvågsradion på 8182 kHz. Man håller kontakt med sina seglarvänner, berättar var man befinner sig och om sina planer, och får förhoppningsvis svar på frågor om inklarering, hamnar, ankarplatser m.m.  Radiotäckningen varierar men är ofta så bra att vi kan samtala med båtar så långt bort som Grenada, Bahamas och Panama. Vi deltar också i ett engelskt nät kl 09 på 8161 kHz med samma innehåll. Dessutom finns ett dagligt lokalt mötesforum  på VHF kanal 14 där seglare köper och säljer prylar och utbyter information.   Hela morgonen går till att lyssna och delta i radionäten.
         Vädret har slagit om till svaga vindar. Varje natt kommer en välbehövlig regnskur. Dagarna har omväxlande sol och moln, vilket är tur för annars hade det varit för varmt, 26-28°C är lagom. Badvattnet i lagunen håller 27°C, men inbjuder bara till korta simturer då det är ganska grumligt i lagunen.
       Här finns två stora båttillbehörsaffärer, Budget Marine och Island Water World där vi köpte en massa båtprylar skattefritt. Saker går sönder hela tiden. Miljön med saltvatten, fukt och sol tar hårt och dessutom är det si och så med kvalitén på båtprylar. Ankarwinschen har varit det största problemet med ett strejkande solenoid/relä. Ibland går den upp, ibland ner och oftast inte alls. Det har blivit många jobbiga ankarupptagningar för hand med 20-30m kätting. Tillverkaren vill inte byta ut reläet, fast de är medvetna om att vår modell har problem. Givetvis har garantitiden gått ut. Skriftväxlingen med tillverkaren fortsätter.
        Det stora folknöjet är att stå vid staketet i änden av flygplatsens startbana. Man står då bara 100 m bakom flygplanen och har en smal sandstrand bakom ryggen och där bakom havet. När jetmaskinerna drar på för fullt vid starten, gäller det att hålla sig fast när motorernas heta luftströmmar virvlar upp sanden ,som pepprar huden som vassa nålar, för att inte tala om det  öronbedövande vrålet. Jättekul!

Landande flygplan / Incoming aircraft
Snart startar planet / Soon it will start


Färdig med kamerorna / Ready with the cameras

Sandstorm över stranden av startande plan
Jetblast over the beach from starting aircraft

Monday 2 Apr 2012                    The Lagoon, St. Martin
Trip: 0 nm         Total: 7305 nm
        We have now been at anchor in the lagoon in St. Martin for a week. Time flies. Every day is filled with excursions, shopping, boat maintenance and socializing with nice boat neighbours. We rented a car for two days and explored the island and made some big provisioning. Here we have found a large and well stocked supermarket, where it was a pleasure to buy food. Great difference to Antigua and Barbuda which had very limited supplies.
         Half of the island and the lagoon is French and the other half is Dutch and is called Saint Maarten. Both parts are tax free and have nowadays a common custom clearing system. When you have made your clearance, you may move freely over the border, which is just a sign at the side of the road. As a sailor you should take notice of the border line, as you may anchor for free on the French side while the Dutch will charge you.
      The lagoon is more like a 5 km long lake with sea water, but only 3 m deep. It is not a good feeling to sail when the bottom is visible. You enter the lagoon through a moveable bridge either on the French or Dutch side. Around the lagoon are several marinas with luxurious yachts. Sailors like us with a tight budget lay at anchor as hundreds of other yachts. On the narrow stretches of land with white sand surrounding the lagoon you will see all types of buildings from 5-star hotels with golf courses, giant bungalows protected by high walls to simple houses of the locals and houses in ruins. Old volcanoes rise up to the sky on the mainland. The vegetation consists of grass, bushes and cacti.
         Several other Swedish yachts are at anchor close by. There have been several common sundowners where we exchange info and experiences.    
         Every morning at 08 there is a Swedish radionet on shortwave 8182 kHz. You are in touch with your sailing friends, give position reports and plans, and hopefully get answers to your queries of clearance, ports, anchorages etc. The radio coverage varies but gives often possibility to communicate with yachts as far away as Grenada, Bahamas and Panama. We also participate in an English net 09 am on 8161 kHz with the same content. Besides there is a local daily forum on VHF channel 14 where sailors buy and sell items and exchange info.  The whole morning is spent by listening and participating in the radio nets.
       The weather has changed to light winds. A well needed squall comes every night. The days are luckily both sunny and cloudy, otherwise it had been too warm, 26-28°C is just fine. The water temperature is 27°C but attract only for short swims as the water is quite muddy in the lagoon.
       Here are two large chandleries, Budget Marine and Island Water World where we bought a lot of stuff tax free. Equipment does brake down now and then. The environment with salt, high humidity and sun is harsh, and besides the quality of boat stuff is questionable. Our windlass has been the major headache with a non working solenoid/relay. Sometimes it goes up, sometimes down, mostly not at all. It has caused many hard heavings by hand of 20-30 m anchor chain. The manufacturer is not willing to exchange the relay although they are aware of problems with our model. Of course the guarantee period is passed. E-mailing with the manufacturer will continue.
           The great amusement here is to stand at the fence at the end of the airport runway. You only stand 100 m behind the aircraft and have a narrow beach behind you and the sea. When the jets set full throttle when starting, you have to hold hard when the jetblasts from the engines hit you and whirl up the sand that feels like needles hitting your skin, not to mention the deafening noise. Great fun!