Här kan du följa vår segling till Medelhavet.
Vi har bytt till ny båt s/y Carpe Diem, Jeanneau Sun Odyssey 40.
Av praktiska skäl använder vi vår förra båts, s/y Xavita, hemsida.

Here you can follow our sailing from Sweden to the Mediterranian.
We have a new yacht s/y Carpe Diem, Jeanneau Sun Odyssey 40.
Of practical reasons we are still using the homepage of our previous yacht s/y Xavita.


Klicka på bilderna föratt se dem i större format. NOTE! Click on the photos to have a larger image.

torsdag 22 maj 2014

Fast hos kubanska polisen / In custody with the Cuban police

Onsdag 21 maj 2014 Miami, Florida, USA
Tripp: 150 nm Totalt: 12370 nm

På Kuba har man två olika valutor, pesos för lokalbefolkningen och konvertibla pesos CUC för alla utlänningar. En CUC motsvarar ca en US dollar. Alla priser är satta i pesos. Kostar något 10 så betalar kubanen 10 pesos, medan vi tvingas betala 10 CUC, och eftersom en CUC motsvarar 24 pesos, så betalar vi 24 gånger mer än kubanen för samma vara. En av orsakerna är att en del basvaror är väldigt billiga, subventionerade av staten, och man vill inte att utlänningar ska få denna rabatt. Alltså är det väldigt dyrt för oss utlänningar, samma prisnivå som i USA och Europa. Förvånansvärt eftersom man vill öka turismen.
Vi har med oss en del pesos som vi övertagit från en tidigare kubabesökare. Försöker betala med dessa men lyckas inte. Går då till banken för att växla dessa till CUC. Men se det går inte, banken växlar inte. Hänvisas till ett växlingskontor, men där är köerna så långa att vi växlar på gatan istället.
Biluthyraren påpekar speciellt att punkteringar får vi bekosta, de ingår inte i försäkringen. Jaha säger vi och funderar inte vidare på det. Kreditkort accepteras bara de inte är utställda i USA. Kör västerut på norra kustvägen. Fyra filer krymper snart till två. Inga problem då trafiken minskar markant ju längre vi kommer från Havanna. Snart är det bara vi, hästskjutsar och oxkärror på vägen. Möter enstaka lastbilar fullpackade med folk stående på lastbilsflaken. Lastbilar ombyggda till bussar och cykeltaxin i samhällena vi passerar. Vilken väg, fler och fler hålor, kryssar i 30-40 km/tim från ena vägsidan till den andra, ibland ut i vägrenen för att komma förbi de värsta. Får två punkteringar som snabbt lagas i ett skjul. Förmodligen gamla lagningar som släppte.


Gummiverkstad / Tyre shop
Dalen med staden Vinales möter oss med gröna ängar och lustiga bergsformationer, mogotes. Bergen är mycket porösa och håliga och vi besöker en stor grotta med båttur på en underjordisk flod. Typisk turistfälla. Vår liftare som plötsligt är vår guide , betalar 5 pesos i inträde, medan vi betalar 24 gånger så mycket, alltså 5 CUC. Samma liftare har givetvis en släkting i staden som driver ett ”casa particular”, ett privathus med tillbyggda gästrum med bad och luftkonditionering. Det är billigt och bra så vi stannar över natten.

Mogotes

Båttur i Indian Cave / Boat ride in Indian Cave

Casa Particular
Vår självpåtagna guide, som talar flytande engelska, tar med oss till en tobaksodling. Provinsen Vuelta Abaj i Vinales området ståtar med världens bästa tobak för cigarrtillverkning. Kännarna vallfärdar hit.
I en tobakslada förevisas den 2-3 år långa processen från sådd till färdig cigarr. Bladen handplockas, först de 2 nedersta, senare mellanbladen, sist de 2-3 översta. Tillverkningsprocessen innefattar bl.a. torkning av tobaksbladen, sortering, två jäsningsperioder med mellanliggande mognadslagring. Hela
skörden levereras utan ersättning till staten och cigarrfabrikerna. 10 % av cigarrerna kommer tillbaks till odlaren för egen försäljning och för att täcka odlingskostnaderna. Vi får också se handrullning av cigarrer, en konst som tar flera år att lära.

Tobaksplanta / Tobacco plant
Tobaksbladen sorteras/ Sorting of tobacco leaves

Tobak på tork / Drying tobacco leaves

Tobaksbladen rullas till cigarr / Tobacco leaves rolled to cigars

Provröker olika sorter och köper de finaste cigarrerna, Cohiba Excellento, direkt av tillverkaren för en femtedel av priset i Europa. Lär oss att cigarrer innehåller mycket lite nikotin, då man skär bort nerven i tobaksbladet där det mesta av nikotinet är samlat. Desto finare cigarr desto mindre luktar den.Två seglare på hästryggen / Two sailors on horses

Ytterligare en grotta / One more cave

Från Vinales leder oss en 4-filig motorväg, autopista, till Cienfuego mitt på Kubas sydkust. Även denna väg är tom på trafik och det blir helt absurt när den ökar till 6 filer och t.o.m. 8 filer när den passerar utanför Havanna. I Cienfuego bor vi också i en trevlig ”casa particular” som vi blev rekommenderade på föregående casa.

Frukost i casan / Breakfast at the casa

När vi svänger in på en P-plats utanför en restaurang på kvällen kör en scooter in i sidan på vår hyrbil. Föraren och passageraren kastas i gatan men klarar sig lyckligtvis med skrubbsår. Eftersom vi fått skador på bilen måste vi ha en polisrapport. Nu följer ett spektakel utan dess like. Först en motorcykelpolis, strax ytterligare två. Men de gör absolut ingenting och förstår inte ett ord engelska. Efter ett tag kommer en representant från försäkringsbolaget och intervjuar endast scooterföraren och skriver en rapport som Johan skall underteckna. Efter visst besvär hittar vi en person på gatan som hjälpligt kan översätta innehållet som är ensidigt till vår nackdel för att männen skall få betalt av försäkringsbolaget. Johan vägrar underteckna och kräver en polisrapport. Efter lång väntan kommer en gammal risig Lada med fyra poliser. De ignorerar oss helt och vägrar lyssna på oss, de talar också bara spanska. Johans pass och körkort blir beslagtagna. Efter en stund förstår vi att den yngsta polisen, en tjej i kortkort och nätstrumpor, är olycksutredaren. Efter tre timmar på gatan blir det poliseskort till sjukhuset och alkotest. Testet består av utandningsprov och att stå på ett ben och blunda. Därpå flera timmars väntan på polisstationen medan de försökte hitta en tolk. Vi blir argare och argare eftersom vi inte får någon information om varför och hur länge. Klockan ett på natten, efter 7 timmar i polisens garn, får vi nog och kör iväg utan tillåtelse och utan pass och körkort. För att göra en lång historia kort, återvänder vi nästa morgon till ny väntan och slutligen förhör av nätstrumpan och tolk. Ironiskt nog får vi ingen kopia av rapporten, det finns ingen kopieringsmaskin, utan vi fotar rapporten. Pass och körkort återlämnas.

Påkörd av scooter / Hit by a scooter

 Fullt pådrag av mc-poliser
 High alert by motorbike police officers
Nätstrumpan till vänster är olycksutredaren
The net stocking to the left is the accident investigator

På väg till Trinidad på sydkusten kör vi vilse, plockar upp en liftare för att hitta vägen, men istället blir det tre man i baksätet. Missar ett hål och får en punktering, som visar sig vara två. Liftarna är hyggliga, plockar av bägge hjulen och försvinner till en gummiverkstad i närheten. Misstänkt fort är de tillbaks med lagade däck och en hutlös räkning. Vi argumenterar och prutar så gott det går med nu fyra man på en öde väg i ”nowhere”. Det vill säga dåligt prutläge och tvingas betala ett våldsamt överpris. Som straff får de gå hem.

Dubbelt hjulbyte / Double flat tyres

Trinidad är en vacker gammal stad, relativt välbehållen. Detta är salsans huvudort på Kuba och många salsaturister dansar med de lokala på restaurangerna. Här hittar vi också en restaurang med mycket god mat, något som vi hittills saknat på Kuba. Återigen övernattning på ”casa particular”.

Utsikt från casa balkongen / View from the casa balcony
Casa ägarna / The casa ownersCykeltaxi hem / Bicycle taxi back home

Kör norrut på vindlande bergsvägar till Santa Clara. Staden är av någon anledning Che Guevaras stad och vi besöker hans pampiga mausoleum och ett museum som berättar om hans gerillatid. Hans tid efter revolutionen som ekonomiminister och riksbankens ordförande förbigås helt. Föll han i onåd? På tillbakavägen mot Havanna på den 6-filiga tomma motorvägen stoppas vi av polisen. Alla papper är i ordning, men så kom polisen på att han kan bötfälla oss för att varningsblinkern inte är påslagen när vi stannat för hans stopptecken. 20 CUC skriver han i handflatan, Johan blir förbannad, inte mer polisstrul, säger nej på det bestämdaste och vi kör vidare. Ingen polis i backspegeln, så förmodligen skulle pengarna gått i egen ficka.

Che Guevaras mausoleum

Närbild på gerillahjälten
Close-up of the guerrilla hero

Sammanfattningsvis är Kuba verkligen ett annorlunda och spännande land. Synd att det finns enstaka rötägg och dryga myndighetspersoner. De flesta människor är dock mycket vänliga och hjälpsamma, de försöker så gott det går att visa oss till rätt plats och förklara för oss. Kuba blir ett oförglömligt minne.Wednesday 21 May, 2014 Miami, Florida, USA
Trip: 150 nm Total: 12370 nm

Cuba has two different currencies, Pesos for the locals and Convertible Pesos, CUC, for all foreigners. One CUC equals to one US dollar. All prices are in Pesos. If something costs 10, the Cuban pays 10 Pesos while we have to pay 10 CUC, and as one CUC equals to 24 Pesos we pay 24 times more than the Cuban for the same item. One reason is that some basic foodstuff is very cheap, subsidized by the government, and foreigners should not have this advantage. As a result it is quite expensive for us foreigners, same price level as in US and Europe. Surprising as they want more tourists.

We have some Pesos from an earlier Cuba visitor. Trying to pay with these without success. Going to a bank to change these to CUC. But that is impossible. The bank does not exchange their own currencies. We are guided to an exchange office down the street, but the queue is so long so we make the exchange on the street.

The car rental man says specifically that flat tyres are on our account, not included in the insurance. We say OK and do not think any further. Credit cards are accepted as long as they are not issued in US. Driving westward along the northern coastal highway. Four lanes soon become two. No problems as the traffic decreases the further we are from Havana. Finally it is just we and horse carriages and wagons pulled by oxes. We meet trucks full with people standing on the truck beds. Trucks converted to buses and bicycle taxis in villages we pass. What a road, more and more holes, driving in 30-40 km/hour steering from side to side, sometimes out on the roadside to avoid the biggest holes. Two flat tyres, which are quickly repaired in a shed. Probably previous repairs that were not good enough.

The valley with the small town Vinales welcomes us with green fields and funny rocks, mogotes. The rocks are very porous and hollow and we visit a great cavern with a boat ride on a subterranean river. A typical tourist trap. Our hitchhiker, who suddenly turns to a guide, pays 5 Pesos entrance, while we pay 5 CUC, 24 times more. The same hitchhiker has of course a relative in town who runs a “Casa Particular”, a private house with added guest rooms with bathrooms and AC. Cheap and clean and we stay overnight.

Our self made guide, speaking fluent English, takes us to a tobacco plantation. The province Vuelta Abaj in the Vinales area has the finest tobacco in the world for cigars. The connoisseurs come here from the whole world. The 2-3 year long process from seed to cigar is demonstrated in a barn. The leaves are harvested by hand, first the 2 lowest, later leaves in the middle, finally the 2-3 at the top of the plant. The process includes among others drying the leaves, sorting, two periods of fermentation with ripening storage in between. The whole harvest is delivered to the state and the cigar factories without any compensation. 10% of the cigars comes back to the farmer for his own distribution and to cover his expenses. We are also demonstrated the art of rolling cigars, which takes several years to learn.

Testing several sorts and buying the finest cigars, Cohiba Excellento, from the farmer for a fifth of the European price. We learn that cigars contain very little nicotine, as the nerve is cut away from the tobacco leave where most of the nicotine is sitting. The more exclusive the cigar, the less smell.

A 4-lane highway, autopista, takes us from Vinales to Cienfuego on the middle of the Cuban south coast. Also this road does not have any traffic and it becomes absurd when it expands to 6 lanes and even 8 lanes when passing outside Havana. Also in Cienfuego we stay in a “Casa Particular” recommended by the previous casa.

When turning into a parking lot outside a restaurant in the evening a scooter hits our rental car. The driver and the passenger are thrown on the ground but are luckily not injured. As our car is damaged we need a police report. Now follows a non describable spectacle. First one motorbike police, soon two more. But they do nothing and do not understand a single English word. After a while a representative from the insurance company arrives and questions only the scooter driver and makes a report that Johan shall sign. After some investigation we find a person on the street that is more or less able to translate the report. The report is one-eyed and to our disadvantage to have the insurance company pay the damages of the scooter. Johan refuses to sign and demands a police report. After an hour an old Lada in very bad shape arrives with four police officers. They ignore us completely and refuse to listen to us, they also only speak Spanish. Johans passport and driving license are confiscated. After a while we understand that the youngest police officer, a very young woman in mini skirt and net stockings is the investigator. After 3 hours on the street we are followed to the hospital for an alcohol test. The test consists of blowing the doctor in his face and to stand on one feet with closed eyes. Thereafter several hours waiting in the police station while they are trying to find a translator. We get more and more angry as we do not get any information about why and how long.
One o'clock in the night, after 7 hours in the net of the police, we leave without permission and drive to the casa without passport and driving license. To make a long story short we return the next morning for additional waiting and finally a questioning with the net stocking and a translator. Ironically we do not get a copy of the report as they not have a copy machine but we make photos of the report. Passport and driving license is handed over.

On our way to Trinidad we are lost and pick-up a hitchhiker to guide us, but instead there are three men in the back seat. We miss a hole in the road and get a flat tyre, which becomes two. The hitchhikers are helpful and takes off the two wheels and disappears to a workshop somewhere. Suspiciously quick they are back with repaired tyres and a skyhigh bill. We do a lot of talking and bargaining with now four men on an empty road in nowhere. The situation is not to our advantage and we have to pay a far too high price. As a revenge they have to go home by feet.

Trinidad is a beautiful old town in quite good shape. This is the salsa center in Cuba and many salsa tourists are dancing with the locals in the restaurants. We also find a restaurant with very tasty food, something we have missed so far in Cuba. Once more staying over night in a “Casa Particular”.

Driving northwards on winding mountain roads to Santa Clara. Of some reason the city is Che Guevara's city and we visit his pompous mausoleum and a museum telling his guerrilla period. His time after the revolution as minister of economy and chairman of the national bank is not described at all. Did he fall out of favour? On our way back to Havana on a 6-lane empty highway we are stopped by the police. All papers are OK, but the police officer finds that he can give us a ticket for not putting on the warning lights when he stopped us. He writes 20 CUC in his palm, Johan gets angry, no more police harassment, says definitely no and we drive away. No police car in the mirror, apparently the money was intended for his own pocket.


To summarize, Cuba is really a different and exciting country. Pity there are some bad persons and haughty officials. Most people are very kind and helpful, they try their utmost to guide us and explain. Cuba will be an unforgettable memory.

onsdag 14 maj 2014

Kuba

Onsdag 14 maj 2014                         Key West, Florida, USA
Tripp: 110 nm                                   Totalt: 12220 nm
 
Ursäkta för dålig lay-out beroende på dåligt internet!
Det är bara drygt 100 nm till Kubas västudde Cabo San Antonio. Rundar udden och förtöjer vid den enkla betongpiren vid Los Morros. Piren ligger oskyddat för de förhärskande ostliga vindarna, men det finns plats för oss på läsidan. Endast två fiskebåtar ligger här vid den öde landsändan. Vi har gått hit för att klarera in på Kuba. Det blir annorlunda mot de tidigare inklareringar vi gjort. Här sitter man kvar i båten och myndigheterna kommer ombord en efter en. Först hamnkaptenen som samtidigt är Immigration Officer, sedan kommer en läkare som frågar om vi är friska, en representant från Jordbruksdepartementet kollar frukt och grönsaker. Vi har blivit varnade för detta och har bara lite lök och limefrukter. Därpå kommer en man från pest control och frågar om vi har ohyra ombord. Slutligen kommer en tullare med en knarkhund, en cockerspaniel, som sniffar runt i båten. Sammanlagt fem myndigheter som alla fyller i rapporter i flera exemplar för hand, inga kalkerpapper, kopieringsmaskiner eller datorer. Efter två timmar befinns vi vara acceptabla och får våra tillstånd och stämplar. Alla är mycket artiga och vänliga och talar skaplig engelska.
Inklarering i Los Morros / Clearing in at Los Morros


Tullinspektion av vår båt
Customs checking our yacht

Ytterligare två segelbåtar kommer in under eftermiddagen. Vi väljer att ankra innanför en närliggande mangroveö för att få sjölä under natten, alldeles för gungigt vid piren. Nästa morgon måste vi gå in till piren igen för att få en utresestämpel. Fastän man seglar inom Kuba måste man stämpla in och ut vid varje natthamn. Motorgång österut på klart grunt vatten innanför ett rev som sträcker sig bortåt Havanna. Ser inte en enda båt under hela dagen och kusten är helt obebodd. På kvällen ankrar vi i lä av några små öar där det också ligger en ”fiskestation”, ett hus på pålar i vattnet, och en lokal fiskebåt. Undrar om myndigheterna har koll på var vi är?
Motorgång mot Havanna / Motoring towards Havana

Ankring i lä av mangroveöar / Anchoring in lee of mangrove islands
Nästa dag fortsätter vi innanför revet för motor i svaga vindar och möter några små fiskebåtar med massor av folk ombord. Halvvägs till Havanna blir det alltför grunt innanför revet, vi går ut genom en av de få revöppningarna och motorerar mot huvudstaden. Enligt vår inlämnade resplan ska vi övernatta vid en kustbevakningsstation, men vi fortsätter i natten mot Havanna för motor.
Kubansk fiskebåt / Cuban fishing boat
I gryningen dyker höghusen i Havanna upp vid horisonten. Plötsligt är vi omringade av fiskare som paddlat ut på små flottar, bara 1 x 2 meter stora och dinglar med benen i vattnet och metar. Vi blir förskräckta av att se dom så långt ut från kusten. Vad händer om det plötsligt blåser upp?

Havanna vid horisonten / Havana skyline
Marina Hemmingway anropas och vi hälsas välkomna. Inklareringen blir lite jobbig eftersom vi inte gått in till kustbevakningsstationen som angetts på vår färdplan. Vi anvisas en plats i den jättelika men tomma marinan och får elströmsanslutning. Cyklarna tas fram och omgivningen inspekteras. Enstaka båtar, även amerikanska ligger förtöjda här, en del verkar övergivna sedan en lång tid. Hittar logon som de svenska båtarna Flying Penguin och SeaQwest målat på kajen.

Inklarering i Marina Hemmingway, Havanna
Clearing in at Marina Hemmingway, Havana
Här ska utforskas per cykel
We shall check the surroundings by bicycle

Stora pampiga bostadslängor i betong sträcker sig utmed kanalerna i marinan. Men de är obebodda och förfallet har gått långt. Vid stranden ligger ett stort hotell med terrasser och pool, men även detta är igenbommat och förfallet. En ensam soldat sitter i ett vakttorn på taket och avspanar kusten med kikare. Tydligen har man haft stora planer med marinan. De stora tomma byggnaderna och förfallet påminner om situationen i Baltikum vid deras frigörelse.

Givetvis var det Columbus som upptäckte Kuba under sin första resa 1492. Spanjorerna utrotade snabbt de inhemska indianerna eller använde dem som slavar på sina nya plantager. Sjukdomar tog snart livet av de återstående indianerna och spanjorerna ersatte dem med slavar från Afrika. Kuba låg också utmed segelvägen från Centralamerika till Spanien och alla skepp med guldlaster rövade från Central- och Sydamerika passerade Kuba och sökte ofta skydd från pirater och oväder i den välförsvarade bukten vid Havanna. Plantageägarna exporterade socker och tobak till Europa och blev enormt rika. Havanna byggdes som en kopia av Madrid och Paris. Missnöjet med styret och kontrollen från Madrid medförde att Kuba gjorde sig fri med USAs hjälp i det Spansk-Amerikanska kriget 1898. För att skydda Kubas självständighet upprättade USA baser runt Kubas kust och ingrep ett otal gånger för att bevaka sina intressen. Av dessa baser har USA behållit Guantanamo ända till idag.

Befästning som skyddar inloppet till Havannabukten
Castle protecting the entrance to Havana Bay
Under depressionen på 30-talet rasade Kubas ekonomi och banade väg för militären och Batista som med tiden blev president. Batista och andra presidenter roffade åt sig rikedomar och samarbetade med amerikanska maffian som fick fritt spelrum på Kuba mot att Batista fick del av vinsten. Korruption och mord användes för att säkra amerikanska intressen. Kommunistpartiet fick många sympatisörer bland fattiga arbetare som bara fick det sämre för varje år. 1953 steg en ung karismatisk jurist, Fidel Castro in på scenen. Han och hans kumpaner anföll en militärförläggning men tillfångatogs. Efter frigivningen flydde Fidel och hans kamrater till Mexico där han träffade en ung läkare vid namn Che Guevara. Tillsammans med sin bror Raul, Che och en handfull män återvände de till Kuba men slogs snabbt ner av Batistas militär. De gömde sig i skogarna och påbörjade ett flerårigt gerillakrig där de fick med sig befolkningen. I januari 1959 intog de Havanna i triumf och började bygga upp landets ekonomi. Amerikanskt kapital, egendomar och industrier nationaliserades och USA svarade med ett embargo som fortfarande är i kraft. Castro införde fri skolgång till alla, fria universitetsstudier och fri sjukvård. Befolkningens levnadsstandard steg snabbt.
Det förra presidentpalatset, numera Revolutionsmuseet
The former president's palace, nowadays the Museum of the Revolution
Konflikten med USA blev intensivare och Sovjet placerade kärnvapenmissiler på Kuba och det tredje världskriget var mycket nära. När sockerpriset föll på världsmarknaden blev Kuba helt beroende av sovjetiskt bistånd och billig rysk olja. Efter järnridåns och Sovjetunionens fall följde svåra år som varar än idag. Kuba får klara sig på egen hand utan billig olja och med en ålderdomlig industri som inte är konkurrenskraftig. Landet kastades tillbaka flera sekler med ingen bränsle till traktorerna på kolchoserna och ingen elkraft till industrin. Hästar har blivit det normala transportsättet på landsbygden och oxkärror syns på landsvägarna och bonden plöjer sin lilla åker med oxar. Under de senaste åren under brodern Rauls styre har svångremmen lättat och viss privat företagsamhet tillåts. Kolchoserna har delats upp i mindre kollektivjordbruk och man uppmuntrar turismen. Vi hoppas verkligen att kubanerna snart får uppleva samma demokratiseringsvåg som i Östeuropa.
Typisk gata i Gamla Havanna / Typical street in Old Havana

Hål-i-väggen kiosk / Hole-in-the-wall kiosk

Inne i Havanna är det mycket turister, som far runt i bussar och hästdroskor. Man tar sig hyggligt fram med engelska. Även vi gör en stadsrundtur i öppen dubbeldäckare och ser många pampiga byggnader, flera under renovering och många ruckel som stöttas upp av träställningar. Ser även vackra privatvillor i förorter och enkla plåtskjul. Det ärt stora klasskillnader i det kommunistiska paradiset. Den pampiga revolutionsplatsen är jättelik med gigantiska bilder på Fidel och andra revolutionshjältar. Havanna var säkert en mycket vacker stad fram till revolutionen, då förfallet började.
Som alla andra turister gjorde vi en bussrundtur
We made a bus tour as all other Tourists

Även Havanna har sitt Capitoleum / Also Havana has a Capitoleum
Vackra byggnader och vackra bilar / Nice buildings and nice cars
Många byggnader behöver stöttas upp / Many buildings need support
Den enorma Revolutionsplatsen med sin obelisk
The enormous Revolution Square with its obelisk
Jätteporträtt av hjältarna på Revolutionsplatsen
Giant pictures of the heroes on the Revolution Square 
Förvånansvärt många nya japanska och kinesiska bilar bredvid gamla Lador och Moskvitch för att inte nämna de många amerikanska bilarna från 50- och 60-talen, ibland t.o.m. i originalskick. Mycket avgaser, blå rök från alla 2-taktare och svart rök från alla dieselmotorer. Miljövård finns inte alls på dagordningen. Vår taxi är en Chevrolet Delfin från 1957 med stort glapp i styrningen. Den har fått en Nissan dieselmotor efter den utslitna originalmotorn. Kubanerna är skickliga att hålla de gamla bilarna rullande.
Still going strong (the cars)

Vår taxi / Our taxi
I nästa brev skriver vi om hur vi upplevde Kubas natur, folk och polisväsende under en veckas bilrundtur.
Underhållning på restaurangen....
Entertainment in the restaurant....

….medan grannen hänger upp tvätt
…..while the neighbour dries her clothes

Wednesday 14 May, 2014                             Key West, Florida, USA
Trip: 110 nm                                                   Total: 12220 nm 
 
Sorry for the bad lay-out due to weak internet!
It is just a little more than 100 miles to the west tip of Cuba, Cabo San Antonio. Going around the tip and mooring alongside the simple concrete dock at Los Morros. The dock is unprotected for the prevailing easterlies, but there is place for us on the leward side. Only two fishing boats here at the remote part of Cuba. We have come here to make the inward clearance. This will be different to the other clearances made so far. Here you will be waitng in your yacht and the authorities step onboard one by one. First the Harbour Master who is also the Immigration Officer, then comes a doctor asking if we are healthy, a representative of the Agriculture Department checks our fruit and vegetables. We have been warned and have only some onions and lime. Later arrives a man from Pest Control asking if we have vermin onboard. Finally a Customs Officer with a sniffer dog, a cocker spaniel, searching for drugs. Total five authorities, all filling in reports in several sets, no copying papers, copying machines or computers. After two hours we are found to be clean and are granted stamps and permissions. All are very polite and kind and speak quite good English.
Two more yachts arrive in the afternoon. We choose to anchor in the lee of a nearby mangrove island to get a quiet night, too rolly at the dock. The next morning we have to return to the dock to get an exit stamp. Although sailing in Cuban waters you must get a stamp when entering and leaving every harbour. Motoring eastwards in clear and shallow water inside a reef stretching towards Havana. Do not see a single boat during the whole day and the coast is uninhabited. In the evening we anchor again on the lee side of some small islands where there also is a “fishing station”, a house on poles in the water, and a local fishing boat. Just wondering if the authorities know where we are?
Next day we continue inside the reef motoring in hardly any wind and meet some small fishing boats with a lot of people on board. Half way to Havana it becomes too shallow on the inside, we pass out through one of the few openings in the reef and go on towards the capital. According to our presented itinerary we shall stay overnight at a coast guard station, but we continue motoring to Havana.  
The high rise buildings of Havana becomes visible at the horizon in the early morning. Suddenly we are surrounded by fishermen who have paddled out in small floats, size only 1 by 2 meters and sitting fishing with their legs dangling in the water. We are stunned by seeing them that far out from the coast. What happens in a sudden blow?
Marina Hemmingway is hailed and we are welcomed. The clearance is a bit tiresome as we have not stopped at the coast guard station as mentioned in our itinerary. We are designated a berth in the huge but empty marina and get a power supply. Our bikes are unloaded and the surroundings are inspected. We find logos painted on the quay by our Swedish friends on the yachts Flying Penguin and SeaQwest.
Large impressive apartment blocks lay along the marina channels. But they are empty and in great decay. A big hotel with terraces and pool is situated at the beach , but also this is closed and beyond
repair. A single soldier is sitting in a watch tower on the roof controlling the coast with binoculars. Obviously there have been great plans for the marina. The large empty buildings and the decay remembers of the situation in the Baltic States at the time of their liberation.
Of course it was Columbus that discovered Cuba during his first voyage 1492. The Spaniards quickly
wiped out or enslaved the Indians. Diseases and hard work on the plantations killed the remaining Indians and the Spaniards replaced them by slaves from Africa. Cuba was also situated along the sail trail from Central America to Spain and all ships loaded with gold from Central and South America passed Cuba and often took refuge from pirates and storms in the well protected Havana bay. The plantation owners exported sugar and tobacco to Europe and became very rich. Havana was built as a copy of Madrid and Paris. The dissatisfaction with the ruling and controlling from Madrid made that Cuba became independent with the help of US in the Spanish-American War in 1898. To protect the independence of Cuba the US set up bases around Cuba's coasts and intervened a number of times to protect its interests. The US has kept one of these bases until today, namely Guantanamo.
During the depression in the 30-ies Cuba's economy was in ruins and gave way to the military and Batista, who later became president. Batista and other presidents laid hands on wealth and cooperated with the American maffia which got free hands on Cuba against giving Batista a part of the profit. Corruption and murder was used to protect US interests. The communist party got many supporters among poor workers who had a harder life for every year. In 1953 a young charismatic lawyer, Fidel Castro entered the stage. He and his comrades attacked a military base but were captured. After his release he and his gang fled to Mexico where he met a young doctor named Che Guevara Together with his brother Raul, Che and a handful of men they returned to Cuba but was quickly defeated by Batista's army. They went to the forests and began a guerrilla war of several years during which they got the people to join them. January 1959 Havana was entered in triumph and they started to build up Cuba's economy. US investments, property and industries were expropriated and US responded by enforcing an embargo which is still in force today. Castro introduced free schools to all, free university studies and free health care. Peoples standard of living increased rapidly.
The conflict with US became more intense and Soviet Union placed nuclear missiles on Cuba and the third world war was very close. When the sugar price fell on the world market Cuba became totally dependent of Soviet subsidies and cheap Russian oil. After the fall of the iron curtain and Soviet Union Cuba faced difficult years, which is still the case today. Cuba has to survive without cheap oil and with an old industry that cannot compete on the international market. The country was thrown back several centuries with no fuel to the tractors on the kolchoses and no electricity to the industry. Horses are the normal way of transport on the countryside and on the roads you see wagons pulled by oxes and the farmer ploughs his fields with oxes. During the last years during brother Raul’s leadership life has become a bit easier and private entrepreneurship is allowed to a certain degree. The kolchoses have been divided into smaller collective farms and tourism is encouraged. We really hope that the Cubans soon will experience the same wave of democracy as in Eastern Europe.
Lots of tourists in Havana going around in buses and horse carriages. You can manage quite good in English. We do also a round trip in an open double deck-er and see a lot of impressive buildings, several under renovation and many in deep decay supported by wooden columns and beams. There are also beautiful private houses in the suburbs and also simple huts built of corrugated steel sheets. There are great differences between the people in the communistic paradise. The pompous Revolution Place is enormous with gigantic pictures of Fidel and other heroes of the revolution. Havana was for sure a beautiful city until the revolution, when the decay started. 
Surprisingly many new Japanese and Chinese cars beside old Ladas and Moskwit not to forget the many American cars from the 50-ies and 60-ies, sometimes even in original shape. A lot of blue smoke from 2-stroke engines and black smoke from all diesel engines. Environmental awareness is non-existing. Our taxi is a Chevrolet Delfin from 1957 with the original engine replaced by a Nissan diesel engine. The Cubans make wonders by keeping the old cars going.
In the next letter we will write how we experienced the nature of Cuba, its people and its police force during a one week round trip by car.