Här kan du följa vår segling till Medelhavet.
Vi har bytt till ny båt s/y Carpe Diem, Jeanneau Sun Odyssey 40.
Av praktiska skäl använder vi vår förra båts, s/y Xavita, hemsida.

Here you can follow our sailing from Sweden to the Mediterranian.
We have a new yacht s/y Carpe Diem, Jeanneau Sun Odyssey 40.
Of practical reasons we are still using the homepage of our previous yacht s/y Xavita.


Klicka på bilderna föratt se dem i större format. NOTE! Click on the photos to have a larger image.

tisdag 27 september 2011

Porto Santo - Madeira

Tisdag 27 sep 2011                       Quinta do Lorde, Madeira
Trip: 30 nm                                   Totalt: 3400 nm
      När vi lämnar Porto Santo bakom oss ser man tydligt de konformade gamla vulkanerna.

Lämnar Porto Santo / Leaving Porto Santo

Gammal vulkan / Old vulcano

 Svag nordlig vind och medström för oss mot Madeira, som syns svagt i fjärran. Halvvägs dör vinden och Atlantdyningen får seglen att slå från sida till sida. Flera fåglar flyger lågt över vågorna och söker efter föda. En koll i fågelboken visar att det är Större Lira (Puffinus Gravis). Motorn, som går fint utan elektronikbox, hjälper oss fram till Madeiras karga ostudde med fyren högt uppe på en taggig klippa.

Fyren på Madeiras ostudde / The lighthouse on Madeira's eastern point
     Ostudden uppvisar märkliga bergsformationer. Olika sedimentavlagringar i rostbrunt, ockra och mörkrött har under 6 miljoner år bildat de randiga berglagren, som sedan har veckats under högt tryck, och här och där genomborrats av lavaströmmar.  Vi ankrar i Baia d’Abra direkt innanför ostudden, som läar för den förhärskande nordvinden. Atlantdyningen når dock in i bukten och vaggar båten dag och natt. Första natten är vi 2 båtar här, men den andra natten har skaran utökats till 8.

     Under frukosten hörs ett blåsljud nära båten, en lång svart rygg glider förbi och försvinner under ytan. Vad är detta? En val på så grunt vatten och mellan ankarliggarna?  Än idag år vi osäkra på vad vi såg. Senare hoppar Johan i det 23 gradiga vattnet och ger propellern en välbehövlig avskrapning. Påväxten har minskat farten med en knop. På berget högt över våra huvuden går en av Madeiras berömda vandringsleder. Hela dagen vandrar folk de fyra branta kilometrarna till ostudden.  


Baia d'Abra
    Efter två rullande nätter till ankars går vi runt hörnet och in i en av Madeiras nyaste marinor, Quinta do Lorde. Otrolig service! Man ropar upp hamnkaptenen på radion, en RIB-båt kommer ut och hälsar oss välkomna och visar vägen in till hamnen och vår plats med egen el- och vattenanslutning. Marinan hukar under ett brant läande berg, de tomma husen runt hamnen väntar på köpare, medan flygplanen passerar över oss fyllda med turister under inflygning till en välbehövd semester.  Landningsbanan har förlängts ut i havet på betongpelare för att kunna ta emot större plan. Vid kraftiga sidvindar väljs Porto Santo med sin längre landningsbana och resenärerna får ta 3 timmar färja till Funchal.
Quinta do Lorde Marina

Quinta do Lorde Marina

     Marinan skämmer bort oss med lyxiga toaletter och duschar, och gratis pendelbuss till närmaste samhälle och mataffär. 30 euro/dag är ändå ett hyfsat pris. Det bästa av allt är att vi har gratis internet ombord med vår extra wifi antenn upphissad i masten.  
    ”Lärkan” en L 32 från Stockholm blir inbogserad med motorproblem efter en lååång segling i  svaga vindar från Porto Santo. Den lokala Volvo-Penta reparatören får igång motorn och Lärkan drillar igen.  Lärkan har filial till grundskolan ombord! Mamma Anki ser till att 12-årige Felix följer läroplanen.   


Tuesday 27 sep 2011                       Quinta do Lorde, Madeira  
Trip: 30 nm                                   Total: 3400 nm
      When leaving Porto Santo behind, you can see the conical old volcano mountains. A light northerly breeze and following current brings us towards Madeira, visible in the haze. Half way the wind dies and the Atlantic swell makes the sails flap from side to side. Several birds fly close to the waves looking for food. The birds guide tells us these are Puffinus Gravis. The engine, which runs without the electronic box, takes us to the barren east point of Madeira with its lighthouse high up on a rock.
        The eastern promontory shows remarkable rock formations. Different layers of sediments in rusty brown, okra and dark red have formed the striped layers of rock during 6 million years, which have later been folded under high pressure and randomly been perforated by lava streams. We drop anchor in Baia d’Abra just inside the eastern promontory that gives shelter from the dominant northerlies. However, the Atlantic swell enters the bay and rocks the yacht day and night. Two yachts at anchor the first night, but eight the second night.
       During breakfast a blow sound is heard close to the yacht, a long black back is passing by and disappears under the surface. What’s that? A whale in shallow waters and between the yachts at anchor? Still today we are not sure of what we saw. Later Johan jumps into the 23 degrees (centigrade) water and gives the prop a well needed cleaning. The growth has decreased the speed with one knot. On the rock high above our heads is one of Madeira’s famous walking trails. The whole day people are walking along the 4 steep kilometers to the eastern point.    
     After two rolling nights at anchor we continue round the corner and into one of Madeira’s new marinas, Quinta do Lorde. Incredible service! You call the harbor master on the radio , a RIB comes out and welcomes you, and shows the way into the harbor and your berth with electro outlet and water tap. The marina lies under a high cliff giving shelter, the empty apartments around the harbor basin are waiting for buyers, while airplanes passes for landing filled with tourists to a well deserved holiday. The landing strip is extended on concrete columns out over the sea to accommodate larger airplanes. With strong crosswinds Porto Santo is chosen with it’s longer strip and the passengers have to make a 3 hour ferry trip to Funchal.
     The marina spoils us with luxury toilets and showers, and free shuttle bus to the closest town and shops. 30 eur/day is quite a good harbor charge. The best is to have free internet onboard with our special wifi antenna hoisted at the mast.
     “Lärkan” (= “The Lark”) a sailing yacht from Stockholm in Sweden is towed into the marina with engine problems and after a loooong sail in light winds from Porto Santo. The local Volvo-Penta mechanic manages to start the engine and the lark sings again. Lärkan has an onboard subsection of the elementary school! Mother Anki looks for that 12 year old son Felix is following the school plan.  

onsdag 21 september 2011

Porto Santo

Onsdag 21 sep 2011
       Vi är fortfarande kvar på lugna fridfulla Porto Santo. Färjan från Madeira kommer in på morgonen och lämnar på kvällen. Turisterna försvinner in till stan eller till badstranden. Här i hamnen, 3 km från staden, är det tyst och lugnt, något som vi uppskattar. Flera kvällar och nätter har det kommit kraftiga fallvindar nerför bergen. Så hårt att vi lagt ut extra mycket ankarkätting, för att vara på säkra sidan att ankaret inte släpper sitt fäste. Ytterligare en svensk seglare har kommit hit, så nu är vi 4 svenska båtar! Bara fransmännen är fler.


Porto Santos hamn / Porto Santo harbor
      Nu har även vi målat vår logga på vågbrytaren. Några av kulörerna har vi med oss ombord, men blått och gult letade vi efter i hela stan. Först efter en taxitur till en affär i stadens utkant kunde de införlivas i samlingen. Det blev många timmars målarjobb. Resultatet blev helt OK tycker vi.


En nöjd målare / A satisfied painter
      Birgitta har konserverat mat i glasburkar i tryckkokaren. Precis som man gjorde på den gamla goda tiden. Hon gör färdiga måltider, som kan ätas varma eller kalla under överhavsseglingar. Hittills har vi sparat dom i ett halvår, och de smakar mycket godare än köpekonserver.
     Vårt elproblem har spridit sig. Efter några dagar till ankars behövde batterierna laddas. Motorstart och allt gick bra en stund, men sen brann motorns elektronikbox, som styr laddning, glödning och motorinstrumenten! Som tur är har vi kunniga människor i vår segelklubb. Efter flera mobilsamtal till Sverige och Tommy, motorexpert, och Björn, elexpert, tror vi att problemen är lösta. Elektronikboxen gick inte att uppbringa i Portugal, utan den kommer med flygfrakt från Sverige. Under tiden har vi gjort en del omkopplingar så att motorn kan köras ändå.


Bränd elektronikenhet till motorn
Burned electronic box of the engine
     Idag hyrde vi en taxi och gjorde en sightseeingtur runt ön tillsammans med Eva, Gunnar, Anki, Beppe och Felix. Rester av vulkankäglor överallt. Det blev branta slingrande vägar genom det torra landskapet. Många semesterbyar, enstaka hotel. Terrasserade bergssluttningar på nordsidan, regnsidan, som tyvärr inte brukas längre. Planterad tallskog med ljuvlig doft.


Gamla vulkaner / Old vulcanos
Eva och Birgitta. Den långa playan i bakgrunden
Eva and Birgitta, The long playa in the backgroundWednesday 21 sep 2011
        We are still in nice and peaceful Porto Santo. The ferry from Madeira arrives in the morning and leaves in the evening. The tourists disappear into town or the beach. In the harbor, 3 km from the town, it is quite and calm, what we like. Several evenings and nights there has been strong wind gusts blowing down the mountains. We have set out extra anchor chain to be on the safe side not having the anchor dragging. One more Swedish sailing yacht has arrived, making it 4 Swedish yachts, only outnumbered by the French.
       Now we have also painted our logo on the breakwater. Some of the colors we have onboard, but blue and yellow was not to be found in the town. Not until a taxi ride to a shop outside the town, the missing colors could be added to the collection. Many hours of painting gave a result we find to be OK.
   Birgitta has preserved food in glass jars in the pressure cocker. As was done in the good old days. She prepares ready made meals, which can be served warm or cold during ocean passages. Until now we have saved them during half a year, and they taste much better than the ones bought in shop.
      Our electrical problem has spread around. After some days at anchor the batteries needed charging. The engine was started and run smoothly for a while, but then the electronic box went on fire. The box steers charging of batteries, glowing at start of engine and all engine instruments and controls.  Luckily we have many knowledgeable persons in our sailing club. After some mobile calls to Sweden and Tommy, engine expert, and Bjorn, electrical expert, we believe the problem is solved. The electronic box is not available in Portugal, but will come with airfreight from Sweden. Meanwhile we have done some rerouting of cables , giving the possibility to run the engine.
         Today we rented a taxi to make a sightseeing tour around the island with Eva, Gunnar, Anki, Beppe and Felix. Remains of vulcanos everywhere. Steep winding roads in the arid landscape. Many vacation villages, only some few hotels. Terraced mountain sloops on the north side, the rainy side, that are not cultivated any more. Planted juniper forests with delicious scents.  

lördag 17 september 2011

Tanger - Porto Santo

Lördag 17 sep 2011                       Porto Santo
Trip: 580 nm                                   Totalt: 3370 nm


På internetkafé och uppdaterar denna hemsida.
On an internet café updating this homepage.

Förtöjd i Tanger. Sedan låg ytterliggare 2 båtar utanpå oss.
Moored in Tanger. 2 more yachts came and moored alongside.  
        Fler gästbåtar kom in till Tanger. I brist på gästplatser förtöjde de utanpå oss. Till slut hade vi 4 båtar på vår utsida, som slet och drog i våra förtöjningar i den friska vinden. Den spanska båten närmast langade över ett par flaskor gott vin av ren tacksamhet för att han fick ligga och gnugga mot oss.  Vår plan var att fortsätta utmed den marockanska kusten söderut till Rabat. Men motorn ville inte starta på grund av tomt startbatteri och en generator som fått kylvatten i sig.  Det ena förmodligen ett följdfel av det andra. Vi monterade reservgeneratorn. Hastigt och lustigt ändrade vi planer och styrde mot Madeira istället.
       Utanför Gibraltar Sund hamnade vi i tjock dimma under natten och i obehaglig närhet av fartygsleden. Men med radar och AIS ansåg vi oss ha bra koll på omgivningen. En fiskebåt varnade över radion för sina nät. Medan vi var sysselsatta med att hålla undan för näten, dök plötsligt ett fartyg upp ur dimman obehagligt nära oss. Vi hade inte sett den på radarn och den hade ingen AIS
(som är ett krav på fartyg av den storleken), den hade inte heller sett vår AIS-signal, om dom överhuvudtaget var vakna. En hastig undanmanöver från vår sida redde upp situationen. Lärdom, lita aldrig på att andra ser dig och ha ständig utkik i dimma.
       Resten av den 4½ dygn långa seglatsen till Porto Santo gick i 7-10 m/s nordlig vind som gav oss halvvind och en lätt slör. Revad stor och revad genua hela tiden 5-6 knop, d.v.s. en härlig seglats. Atlantvågor är något helt annat än Nordsjöns och Medelhavets. De är lååånga! Några enstaka fartyg syntes nattetid vid horisonten och fullmånen lyste upp vår väg. Via kortvågsradion fick vi väderleksrapporter, s.k. GRIB-filer, 2 gånger om dagen och dessutom mail med råd och dåd från båtkompisar i Sverige om elproblemen. Temperaturen sjönk till 22 grader och solen gick i moln, vilket kändes riktigt behagligt.


Vår första flygfisk landade på däck.
Our first fly fish landed on deck

Brödbak till havs/ Baking bread on the high seas

Härlig segling på Atlanten / Nice sailing on the Atlantic
        Porto Santo, som är en grannö till Madeira, har en stor och rymlig hamn, eftersom den hade ett viktigt NATO flygfält tidigare. Här finns t.o.m. lediga platser på gästpontonen, men vi ligger på svaj innanför vågbrytaren. Strålade samman med våra vänner Gunnar och Eva från kanalerna. Här ligger flera båtar på väg till ARC-rallyt som går mellan Kanarieöarna och Karibien varje år i november. Vågbrytaren är full med målningar/visitkort från andra båtar. Har identifierat flera klubbmedlemmars målningar.


Porto Santos hamn / Porto Santo harbor

Målar vår logga på vågbrytaren / Painting our logo on the breakwater

        Det ligger en pytteliten segelbåt här, Sven Yrvind! En känd småbåtskonstruktör med annorlunda idéer om hur båtar skall se ut. Han har seglat hit nonstop från Irland på 30 dagar. Han skall nu gå 2 månader direkt till Martinique i Karibien! Båten är 4,8 x 1,3 m !!! Efter Martinique ska han hem och bygga en större båt hela 6,2 x 1,4 m, som han ritat på väg över Biscaya. Han kom över till oss och berättade om sitt liv och äventyren. En fascinerande annorlunda man!  

Sven Yrvinds båt 4,8 m lång /  Microcruiser length 4.8 m 


Sven Yrvind besöker oss / The microcruiser's skipper visiting us
        Christoffer Columbus festival i dagarna 3. Han bodde här under flera år och gifte sig med guvernörens dotter. En kopia av hans skepp Santa Maria är också här för att förgylla dagarna. Vi fick några fina foton när hon seglar med alla segel satta och besättningen i 1500-tals kläder. På land gavs konserter och skådespel till den store sonens ära.


Kopia av Christofer Columbus skepp Santa Maria.
Replica of Christofer Columbus' ship Santa Maria.
Christofer Columbus stiger iland på Porto Santo för att fria till guvernörens dotter.
Christofer Columbus going ashore at Porto Santo to propose to the governors daughter. 


Muntra sjömän ilandstigna från Santa Maria
Merry sailors from Santa Maria

Skeptiska borgare  välkomnar sjömännen.
Skeptical inhabitants of Porto Santo greeting the sailors.
      Porto Santo är en gammal vulkanö. Bergarten är så pass lös att regnvattnet har skurit djupa fåror i de branta sluttningarna och bergssidorna är utsatta för kraftig erosion. Alldeles intill hamnen ligger en underbar lång badstrand, smekt av Atlantens vågor.

Porto Santo är en vulkanö, men inte längre aktiv
Porto Santo is vulcanic, but not active any more.

Saturday 17 sep 2011                       Porto Santo  
Trip: 580 nm                                   Total: 3370 nm
More visiting yachts arrived to Tanger. When not founding visitor’s moorings, they moored alongside us. Finally there were 4 yachts moored alongside pulling our mooring lines in the fresh wind. The closest Spanish yacht handed over two bottles of tasty wine thankfully of being allowed to scrub topsides with us. Our plan was to continue along the Morocco coast down to Rabat. But the engine refused to start due to a flat start battery and a generator that had got some cooling water. One of the faults was probably due to the other one. We installed the spare generator. We changed plans and headed for Madeira.
       Outside Gibraltar Strait we turned up in thick fog in the night and unpleasantly close to the shipping lane. With radar and AIS we considered to have good control of the surroundings. A fishing boat urged via radio to keep clear of his nets. While we were occupied by keeping away from the nets , suddenly a ship turned up out of the fog unpleasantly close to us. We had not seen the ship on the radar and it had no AIS on board (which is a requirement in a ship of that size), It had also not seen our AIS signal, if they were awake at all.  A quick maneuver by us cleared the dangerous situation. Lesson learned, Do not trust in others seeing you and have a continuous look out in fog. 
     The remaining part of the 4½ day and night trip to Porto Santo was made with 7-10 m/s northerlies giving us a beam reach and a broad reach. Reefed main and reefed genua with 5-6 knots speed, in other words fine sailing. The waves of the Atlantic are totally different from the North Sea and the Mediterranean.  They are loooong! Some single ships could be seen at the horizon in night time and a full moon lit up our way. Via HAM-radio we received weather reports, so called GRIB-files, twice daily and besides e-mails with advice from sailing friends in Sweden regarding our electrical problems. The air temperature went down to 22 degrees centigrade and the sun was hiding behind clouds, that felt really nice.
Porto Santo, a neighbor island to Madeira has a large and roomy harbor, this because the island has had an important NAVO airfield. Here you can find empty places on the visitor´s pontoon, but we are swinging for anchor in the harbor basin. Met our friends Gunnar and Eva from the canals.  Several boats underway to the ARC-rally have made a stop over here. The ARC starts every year from the Canary Islands in November and goes to the Caribbean. The concrete pier is full of paintings/.business cards from earlier yachts. We have identified paintings of several members of our yacht club.
         There is a tiny sailing boat here with Sven Yrvind! He is a famous designer of very small yachts and has his personal ideas of how a small boat should be designed. Sven sailed nonstop from Ireland to  here in 30 days. He will continue from here directly to Martinique in the Caribbean during 2 months. His boat is 4.8 m long and has a beam of 1.3 m!!! He visited our yacht and told about his life and adventures. A fascinating and different person!
     A 3-day festival in honour of Christofer Columbus. He lived here during several years and married the governor´s daughter. A replica of his ship Santa Maria came here to participate in the festival. We made some nice photos when she sailed with all sails hoisted and the crew dressed in 16th  century clothes. Ashore plays and concerts are  made to celebrate the islands famous son.
       Porto Santo is an old volcanic island. The rock is so soft that rainwater makes deep cuts in the steep slopes and the mountain sides are subject to heavy erosion. Next to the harbor there is a wonderful long beach caressed by the waves of the Atlantic Ocean.  

tisdag 6 september 2011

Marocko / Morocco


Tisdag 6 sep 2011                          Tanger
Trip: 38 nm                                      Totalt: 2790 nm
       Enligt pilotboken ska man lämna Gibraltar 2 timmar efter högvatten för att gå västerut. Men något var galet, tryckfel eller tiden (UTC eller lokal tid), för vi hade motström i 4 timmar. Fart över grund var nere i 2 knop. Vädret var dock idealiskt med klar himmel, god sikt och en lätt motvind. Inte så mycket fartygstrafik genom sundet. Vattentemperaturen sjönk till 22 grader.

Tidvattenberaekning / Tidal calculation
        Passerade Tarifa, Europas sydligaste udde, och korsade farlederna vinkelrätt (enligt regelboken) i medström och delfinsällskap. Plötsligt var det 6 fartyg omkring oss, men AIS-en visade att ingen var på kollisionskurs. Styrde in mot Tanger som angjordes i mörker kl. 21.30. Enligt pilotboken fanns det en marina längst in i hamnen. Den var överbelagd av lokala båtar och vi hänvisades än hit och än dit. Efter 1 timmes cirklande la vi oss vid räddningsbåtens brygga. Sedan vidtog promenad till polisen med passen. Efter en stund kom en ”fixare” och hjälpte oss komma till det rätta poliskontoret. Senare stod tullarna på bryggan och frågade om passen som vi nyss lämnat hos polisen. Allt gick dock smidigt och vi fick lov att gå iland.
   Nästa morgon var det fortfarande mörkt när vi steg upp. Snart upptäckte vi att vi skulle vrida tillbaka klockorna 2 timmar. För en gång skull var vi morgonpigga när vi gick upp i Medinan, gamla stan. 

Tangers fiskehamn / Fishing hqrbor in Tanger

Fiskare / Fisherman

  Medinan är fantastisk, flera hundra år gamla hus som står tätt med vackra trädörrar. Plötsligt gick en engelsktalande man vid sidan av oss och ville visa Medinan. Han var ingen guide, sa han, utan ville praktisera sin engelska. Vi var avvisande men han visade oss runt i de tysta smala gränderna där folket började vakna till liv och affärerna öppna.  Efter en timmes rundvandring och guidning ville han, som vi hade befarat, ha betalt. Det var OK, för vi hade fått mycket intressant info. 

Guidning i Medinan /  Guide tour in the MedinaBerberkvinna / Berber woman
Vi fortsatte själva till souqen, marknaden, där vi köpte fisk och grönsaker. Berberkvinnor med sina karakteristiska hattar satt i gångarna och sålde sina odlade grönsaker. De var skygga fotoobjekt och gömde ansiktet när de såg kameran. Kött avstod vi ifrån när vi såg hur de klöv oxhuvuden med yxa och de ”färska” kycklingarna kacklade i burarna. Färska nyskalade fikon smakade dock ljuvligt.    

Groensaksmarknad / Vegetable  market

Koettmarknad / Meat market

Fiskmarknad / Fish market
Fikonsaeljare / Figs salesman

Tuesday 6 Sep 2011                  Tanger
Trip: 38 nm                                 Total: 2790 nm
       According to the pilot book you should leave Gibraltar 2 hours after high water when westbound. But something was wrong, misprint or the time (UTC or local), because we had contrary current during 4 hours. Speed over ground was down to 2  knots. Although the weather was ideal, clear sky, good visibility and a light wind in the face. Not so many ships in the Strait. Water temperature had fallen to 22 degrees centigrade.   
    Passed Tarifa the southernmost point of Europe and crossed the traffic lanes perpendicularly (according to the rules) in following current and accompanying dolphins. Suddenly there were 6 ships around us, but the AIS showed that none was on collision course. Steered towards Tanger and entered the harbor at 9.30 pm. The pilot book showed a marina at the bottom of the harbor. It was overcrowded with loval boats and we were directed here and there. After 1 hour circling we moored at the pontoon of the rescue ship. Followed by a walk to the police station to show the passports. After some time a “fixer” showed up and helped us to the right police station. Later the custom officers arrived and asked for the passports which we had just left with the police. However, all went smoothly and we were allowed to go ashore.
     Next morning was still dark when we got up. Soon we discovered we should change our clocks 2 hours backwards. For once we were early birds when walking to the Medina, old town.
     The Medina is fantastic, several hundred years old houses tight together and with nice wooden doors. Suddenly an English speaking man walked with us and wanted to show the Medina. He said he was no guide, but wanted practice his English. We were negative, but he showed us around in the quiet and narrow alleys where people started their day and shops to open. After 1 hour guide tour he wanted, as we had suspected, some tip. That’s  OK, we had got lot of interesting info.
     We continued by ourselves to the souq, market place, where we bought fish and vegetables. Berber women with characteristic hats sitting in the passages selling their vegetables. They were shy for the camera and hided their faces. We abstained from buying meat when seeing cattle heads being parted with axes and the “fresh” chicken were cackling in the cages. However, fresh newly peeled figs tasted deliciously.

måndag 5 september 2011

Gibraltar


Måndag 5 sep 2011            Gibraltar
Trip 18 nm             Totalt  2750 nm
         Mulet och regnstänk! Detta har vi inte upplevt på hela sommaren. Tisdag kväll gjorde vi ett försök att gå över Gibraltar sund. Efter en blåsig dag vajade flaggorna lojt i hamnen och vi beslöt att göra ett försök fastän skymningen var i antågande. Enligt rekommendationer skulle vi passa på vid ebb, vilket medför minst ström i sundet. Utanför pirarmarna mötte en krabb sjö och vindlät från en av Herkules pelare, se förra inlägget, försvann snabbt och vinden ökade till 15 m/s. Framfarten var knappt 3 knop trots motorgång. Vattensprut över hela båten, biminin ville flyga iväg. Inget roligt! Efter en halvtimme beslöt vi att vända och kom tillbaks till hamnen och dess spegelblanka vatten.
         Nästa dag bjöd på solsken och en svag bris. Avgång vid förmiddagens lågvatten och med Gibraltarklippan synlig på andra sidan sundet. Denna gång var seglen revade och biminin undanstuvad. Efter 3 timmar med omväxlande med- och motström anlöptes Gibraltar. Många fartyg till ankars runt ”the Rock”. I Queensway Quay Marina låg våra JRSK vänner från  Göteborg och väntade. Kärt återseende med Catarina och Lennart på Harmoni II, som är på väg in i Medelhavet.

Gibraltarklippan / The Rock

Queensway Quay Marina
        Den 426 m höga Gibraltarklippan är imponerande. Den väntar på att bestigas! Linbanan för oss upp till aporna och utsikten. En legend säger att britterna måste lämna Gibraltar när den sista apan har försvunnit. Därför lät Winston Churchill plantera in fler apor . ” Göm allt i matväg och mata ej aporna, de kan bli aggressiva och bitas!”  Ändå lyckades en av dom knycka en chipspåse ur en barnvagn och satt förnöjt på trappräcket och lät sig väl smaka. Aporna sprang runt överallt mellan turisterna och letade efter godis, eller satt som tiggare i trapporna. Det var bara den utsträckta handen som saknades. Honorna har ofta en unge klängandes på ryggen eller hängandes under magen.

Matjakt / Food chasing
Jag lyckades / I succeeded
Lennart, Catarina, Birgitta

Apfamilj. Obs ungen som diar / Ape family. Note the baby ape


Gibraltars stad och hamn / Gibraltar city and harbor

Flygplatsens landningsbana  i bildens mitt / Airport runway in pics centre


         Klippan består av kalksten och är genomborrad av tunnlar och grottor som grävts och sprängts ut av klippans olika besättare under flera sekler. Bastioner, kasematter och murar både på klippan och i staden vittnar om Gibraltars stora strategiska betydelse genom århundraden.  Nu har militären och flottbasen ersatts av turister och nöjesbåtar. Gibraltar är så typiskt engelskt med pubar, fish and chips och bobbies. Trots att det är en  brittisk utpost har man till vår stora förvåning högertrafik! Men vilken trafik! Här kör man värre än spanjorerna. Full fart med småbilar och massor med scootrar och motorcyklar på smala slingrande gator. Att alla bilar har intryckta sidor förstår man när man ser de skarpa gatuhörnen.
     På torsdagen fyllde Catarina jämnt, vilket firades med tur upp till berget och restaurangbesök på kvällen. Större delen av fredagen installerades den nya kortvågsradion av vår radioexpert Lennart. Vilken tur att han hade vägarna förbi! För när Johan rör vid apparaten fungerar ingenting, men självklart är allt OK när Lennart smeker den. Johan och elektronik, om det så är datorer, radio eller el,  då har Johan tummen mitt i handen, fastän han kallar sig för ingenjör.   
     En ny vindgenerator har köpts och installerats av oss själva. Den förra stals i vintras.     

Naera startbanan / Close to runway
Monday 5 sep 2011            Gibraltar
Trip:  18 nm             Total:  2750 nm
     Cloudy and some rain! We have not encounter such weather so far this summer. Tuesday evening we tried to cross Gibraltar Strait. The flags in the harbor were hanging down after a windy day and we decided to make a try although dusk was coming. According to recommendations we should leave at low water, when the tide is weakest. Outside the jetties the sea was high and steep, and the wind shelter from one of Hercules’ columns, see previous letter, was soon gone and the wind increased to 15 m/sec (30 knots). The speed over ground was barely 3 knots when going by engine. Spray over the whole yacht, The bimini was almost leaving the boat. Not so fun! After 30 min we decided to turn back and arrived soon in the marina and the mirrorlike water.
      Next day came with sunshine and a gentle breeze. Departure at low water in the morning with the Gibraltar Rock visible on the other side of the strait. This time we had reefs in the sails and the bimini was stowed. We were moored in Gibraltar after 3 hours on the sea with currents in all directions. Many ships at anchor around “the Rock”. Our friends from Göteborg were waiting in Queens Quay Marina. A lovely reunion with Lennart and Catarina in s/y Harmoni on their way into the Mediterranean.
         The Rock is 426 m high and impressing. It is waiting to be climbed! The cable car brings us to the monkeys and the fantastic view. The monkeys are in fact Barbary Apes. There is a saying that the Brits have to leave when the last ape has gone. That’s why Winston Churchill arranged that more apes were set out.  “Hide all food stuff and do not feed the apes, they could turn aggressive and bite!”  Still one of them succeeded grabbing a bag of chips from a pram and sat on the railing and enjoyed the food. The apes ran around everywhere among the tourists looking for sweets or sitting in the stairs like beggers. Only the reached out hand was missing. The females had often a baby ape clinging on her back or hanging under the stomach.
    The cliff consists of limestone and is penetrated by tunnels and caves blasted and digged out during years by the different settlers of the rock. Bastions, casemates and walls both on the rock and in the town show the great strategic value of Gibraltar during centuries. Today the military has left and the naval base is closed and replaced by tourists and pleasure crafts. Gibraltar is so typically English with pubs, fish and chips and Bobbies. Although it’s a British possession it has right hand traffic to our great surprise! But what a traffic! They are driving more carelessly than the Spaniards.   Full speed with small cars, scooters and motorbikes on narrow winding streets. Dents on cars is not surprising when looking on the sharp street corners.
      We celebrated Catarina’s birthday by a mountain tour and dinner at a restaurant. Our radio expert Lennart helped us to install the shortwave radio (ham radio). What a luck that our tracks were crossing here! When Johan is handling the radio nothing works, but when Lennart touches it all is OK. Johan with electronics, let it be computers, radios or electrics, the combination doesn’t work, although he calls himself a technician.  
       We have bought and installed a new wind generator. The previous was stolen last winter.