Här kan du följa vår segling till Medelhavet.
Vi har bytt till ny båt s/y Carpe Diem, Jeanneau Sun Odyssey 40.
Av praktiska skäl använder vi vår förra båts, s/y Xavita, hemsida.

Here you can follow our sailing from Sweden to the Mediterranian.
We have a new yacht s/y Carpe Diem, Jeanneau Sun Odyssey 40.
Of practical reasons we are still using the homepage of our previous yacht s/y Xavita.


Klicka på bilderna föratt se dem i större format. NOTE! Click on the photos to have a larger image.

lördag 28 december 2013

Rundar den ökända nordudden i Colombia / Passing the infamous north point of Colombia

Lördag 28 december 2013              Santa Marta, Colombia
Trip: 360 nm                                  Totalt: 10050 nm

Upp till 7 tankers ligger och väntar på havet utanför Curacao för att komma in till raffinaderiet. På grund av det stora djupet kan de ej ankra, utan går runt, runt i krypfart. Vi snirklar oss emellan  bjässarna på väg mot Aruba,  den västligaste av ABC-öarna. Vi passerar Aruba inom synhåll men fortsätter eftersom vi äntligen fått ett bra väderfönster med måttliga medvindar i flera dagar.   

Första dygnet ger en härlig seglats i frisk vind och 1-2 knops medström, rulligt som alltid vid slör i passadvinden. Sedan kommer de utlovade svaga vindarna. Hellre svaga vindar än kuling som är den normala vindstyrkan här. Vindarna som har haft fritt spelrum från de Små Antillerna trängs här ihop av Colombias nordudde och ökar då i styrka. Motorgång 5 nm från kusten. Inte en båt eller fartyg i sikte. Tydligen bara vi som är ute på havet på julafton. Bara några delfiner önskar oss god jul.    

Los Monjes, en Venezuelansk militärbas mitt i havet
Los Monjes a Venezuelan military base in the middle of the sea

Julafton och juldag firas med julmiddag under gång utmed Colombias kust. Det är en ny upplevelse att fira jul till havs. Tack vare dagens moderniteter kan vi ringa hem till föräldrar, barn och barnbarn på julafton. Vi spanar ut över havet för att se om tomten kommer, men han prioriterar barnen framför oss pensionärer, och det gör han rätt i.

Vad kan det vara? / What can it be?
Inga kulor i granen, men kulor på däcket
De sista timmarna under rundningen av udden utan för Santa Marta återkommer vinden och nu med kulingstyrka.  Det blir en häftig seglats i mörker med akterlig sjö och för enbart storsegel. Månljuset belyser svagt den helmörka kusten. Låga moln framför kustbergen
Low clouds in front of the coastal mountains

Går försiktigt in i Santa Martas starkt upplysta hamn. Ljusen i containerhamnen bländar medan vi identifierar inloppet till marinan bakom höga vågbrytare. Den är nybyggd och har hög standard och med förhållandevis lågt pris. Det är så modernt att fingeravtrycket öppnar dörren till toaletterna. Mycket trevlig personal hjälper oss tillrätta.  Diana i receptionen har varit stipendiat på Malmö Högskola! Världen är liten!


Bländande ljus i hamnen / Blinding lights in the harbour
Santa Marta MarinaDiana hjälper med fingeravtrycken
Diana helps making fingerprint


Santa Marta ligger vackert med höga berg runtomkring. Julfirande turister från inlandet fyller restauranger och gatuserveringar. Under kvällen drar ett lämmeltåg av folk fram utmed den utsmyckade strandpromenaden. Krimskramsstånden försöker locka kunder med glittrande lampor och hög musik. Strandpromenaden / The boardwalk

Colombia lär vara det krångligaste landet att klarera in i. Man får inte klarera in själv utan måste anlita en agent som kommer till båten. Denne ordnar ett tillfälligt uppehållstillstånd för oss, en tillfällig tullfrihet för båten och ett tillstånd att segla i landet. Allt för det facila priset av 240 USD ( 1600 sv.kronor)! I andra länder är detta gratis eller man betalar ett symboliskt belopp. För att slippa dryga kostnader för utklarering, gör man utklarering samtidigt med inklareringen, men får ändå segla vidare i landet en viss tid. Förklara det den som kan! 

Agent med assistent / Agent and assistent
Var vi än kommer går ett leende upp på myndighetspersonerna när de förstår att vi kommer från Zlatans hemland! Han är nog den mest kända svensken utomlands. Skepparen, som hatar fotboll, får tänka om och visa större intresse för denna sport. Allt för att underlätta kontakten med myndigheterna.


Zlatan in action


Saturday 28 December, 2013           Santa Marta, Colombia
Trip: 360 nm                                    Total: 10050 nm

Up to 7 tankers are waiting outside Curacao to load oil at the refinery. Due to the great depth they cannot anchor but are steaming around at low speed. We are meandering between the giants underway to Aruba, the westernmost of the ABC-islands. We pass Aruba within eyesight and continue as we finally got a weather window with moderate following winds for several days.

The first day and night has a fresh breeze and 1-2 knots following current, rolly as always when broad reaching in the trades. Then comes the light winds as predicted. Rather light winds than gale, which is the normal wind here. The wind blows without obstructions the whole way from The Lesser Antilles and is forced to converge by the north point of Colombia and is thus getting stronger. Motoring 5 miles from the coast. No single yacht or ship within sight. Apparently only we are out on sea on Christmas Eve. Some dolphins wish us a Merry Christmas.

Christmas Eve is celebrated with Christmas dinner while going along the Colombian coast. It is a new experience to celebrate Christmas at sea. Thanks to todays inventions we are able to call our parents, children and grandchildren. We are looking out on the sea to see if Santa is coming, but he gives priority to the children instead of us pensioners, and that is just right.  

The last hours during the rounding of the headland at Santa Marta the wind returns and now with gale force. It is a mighty sail in the dark with following seas and only main sail set. The moonlight shines upon the dark coast.

Going carefully into Santa Marta’s lit up harbor. The lights in the container terminal blind us while we are identifying the entrance to the marina behind high breakwaters. It is recently opened and has a high standard and an acceptable price level. It is so high tech that your fingerprint opens the door to the restroom. Very friendly staff helps us with all matters. Diana at the reception has been in Sweden for 6 months on a scholarship. It is a small world!

Santa Marta is located beautifully and is surrounded by mountains. Christmas tourists from inland fill up the restaurants and open air cafés. In the evening there is a crowd moving along the decorated boardwalk. The souvenir stalls try to attract customers with glittering lights and high volume music.

Colombia is supposed to be the most bureaucratic country where to make the clearance. You are not allowed to make your clearance yourself, but have to use an agent who shows up at your yacht.  This person arranges a temporary permit for us, a customs clearance for the yacht and a permission to cruise in the country. All this for the cost of 240 US dollars! In other countries all this is free or you pay a symbolic amount.  To avoid high cost for clearing out, you make an outbound clearance at the same time as the inbound, but you are still allowed to sail within the country for a certain period. Explain that!


Wherever we come there is a smile on the face of the officials when they realize we are coming from Zlatan’s home country.  He seems to be the most well-known Swede abroad. The captain, who hates football, has to rethink and show greater interest for this sport. All this to facilitate contacts with authorities.  

1 kommentar:

  1. God fortsättning på det nya året! Här har vi grått och trist väder! Kram Tina

    SvaraRadera