Här kan du följa vår segling till Medelhavet.
Vi har bytt till ny båt s/y Carpe Diem, Jeanneau Sun Odyssey 40.
Av praktiska skäl använder vi vår förra båts, s/y Xavita, hemsida.

Here you can follow our sailing from Sweden to the Mediterranian.
We have a new yacht s/y Carpe Diem, Jeanneau Sun Odyssey 40.
Of practical reasons we are still using the homepage of our previous yacht s/y Xavita.


Klicka på bilderna föratt se dem i större format. NOTE! Click on the photos to have a larger image.

torsdag 22 maj 2014

Fast hos kubanska polisen / In custody with the Cuban police

Onsdag 21 maj 2014 Miami, Florida, USA
Tripp: 150 nm Totalt: 12370 nm

På Kuba har man två olika valutor, pesos för lokalbefolkningen och konvertibla pesos CUC för alla utlänningar. En CUC motsvarar ca en US dollar. Alla priser är satta i pesos. Kostar något 10 så betalar kubanen 10 pesos, medan vi tvingas betala 10 CUC, och eftersom en CUC motsvarar 24 pesos, så betalar vi 24 gånger mer än kubanen för samma vara. En av orsakerna är att en del basvaror är väldigt billiga, subventionerade av staten, och man vill inte att utlänningar ska få denna rabatt. Alltså är det väldigt dyrt för oss utlänningar, samma prisnivå som i USA och Europa. Förvånansvärt eftersom man vill öka turismen.
Vi har med oss en del pesos som vi övertagit från en tidigare kubabesökare. Försöker betala med dessa men lyckas inte. Går då till banken för att växla dessa till CUC. Men se det går inte, banken växlar inte. Hänvisas till ett växlingskontor, men där är köerna så långa att vi växlar på gatan istället.
Biluthyraren påpekar speciellt att punkteringar får vi bekosta, de ingår inte i försäkringen. Jaha säger vi och funderar inte vidare på det. Kreditkort accepteras bara de inte är utställda i USA. Kör västerut på norra kustvägen. Fyra filer krymper snart till två. Inga problem då trafiken minskar markant ju längre vi kommer från Havanna. Snart är det bara vi, hästskjutsar och oxkärror på vägen. Möter enstaka lastbilar fullpackade med folk stående på lastbilsflaken. Lastbilar ombyggda till bussar och cykeltaxin i samhällena vi passerar. Vilken väg, fler och fler hålor, kryssar i 30-40 km/tim från ena vägsidan till den andra, ibland ut i vägrenen för att komma förbi de värsta. Får två punkteringar som snabbt lagas i ett skjul. Förmodligen gamla lagningar som släppte.


Gummiverkstad / Tyre shop
Dalen med staden Vinales möter oss med gröna ängar och lustiga bergsformationer, mogotes. Bergen är mycket porösa och håliga och vi besöker en stor grotta med båttur på en underjordisk flod. Typisk turistfälla. Vår liftare som plötsligt är vår guide , betalar 5 pesos i inträde, medan vi betalar 24 gånger så mycket, alltså 5 CUC. Samma liftare har givetvis en släkting i staden som driver ett ”casa particular”, ett privathus med tillbyggda gästrum med bad och luftkonditionering. Det är billigt och bra så vi stannar över natten.

Mogotes

Båttur i Indian Cave / Boat ride in Indian Cave

Casa Particular
Vår självpåtagna guide, som talar flytande engelska, tar med oss till en tobaksodling. Provinsen Vuelta Abaj i Vinales området ståtar med världens bästa tobak för cigarrtillverkning. Kännarna vallfärdar hit.
I en tobakslada förevisas den 2-3 år långa processen från sådd till färdig cigarr. Bladen handplockas, först de 2 nedersta, senare mellanbladen, sist de 2-3 översta. Tillverkningsprocessen innefattar bl.a. torkning av tobaksbladen, sortering, två jäsningsperioder med mellanliggande mognadslagring. Hela
skörden levereras utan ersättning till staten och cigarrfabrikerna. 10 % av cigarrerna kommer tillbaks till odlaren för egen försäljning och för att täcka odlingskostnaderna. Vi får också se handrullning av cigarrer, en konst som tar flera år att lära.

Tobaksplanta / Tobacco plant
Tobaksbladen sorteras/ Sorting of tobacco leaves

Tobak på tork / Drying tobacco leaves

Tobaksbladen rullas till cigarr / Tobacco leaves rolled to cigars

Provröker olika sorter och köper de finaste cigarrerna, Cohiba Excellento, direkt av tillverkaren för en femtedel av priset i Europa. Lär oss att cigarrer innehåller mycket lite nikotin, då man skär bort nerven i tobaksbladet där det mesta av nikotinet är samlat. Desto finare cigarr desto mindre luktar den.Två seglare på hästryggen / Two sailors on horses

Ytterligare en grotta / One more cave

Från Vinales leder oss en 4-filig motorväg, autopista, till Cienfuego mitt på Kubas sydkust. Även denna väg är tom på trafik och det blir helt absurt när den ökar till 6 filer och t.o.m. 8 filer när den passerar utanför Havanna. I Cienfuego bor vi också i en trevlig ”casa particular” som vi blev rekommenderade på föregående casa.

Frukost i casan / Breakfast at the casa

När vi svänger in på en P-plats utanför en restaurang på kvällen kör en scooter in i sidan på vår hyrbil. Föraren och passageraren kastas i gatan men klarar sig lyckligtvis med skrubbsår. Eftersom vi fått skador på bilen måste vi ha en polisrapport. Nu följer ett spektakel utan dess like. Först en motorcykelpolis, strax ytterligare två. Men de gör absolut ingenting och förstår inte ett ord engelska. Efter ett tag kommer en representant från försäkringsbolaget och intervjuar endast scooterföraren och skriver en rapport som Johan skall underteckna. Efter visst besvär hittar vi en person på gatan som hjälpligt kan översätta innehållet som är ensidigt till vår nackdel för att männen skall få betalt av försäkringsbolaget. Johan vägrar underteckna och kräver en polisrapport. Efter lång väntan kommer en gammal risig Lada med fyra poliser. De ignorerar oss helt och vägrar lyssna på oss, de talar också bara spanska. Johans pass och körkort blir beslagtagna. Efter en stund förstår vi att den yngsta polisen, en tjej i kortkort och nätstrumpor, är olycksutredaren. Efter tre timmar på gatan blir det poliseskort till sjukhuset och alkotest. Testet består av utandningsprov och att stå på ett ben och blunda. Därpå flera timmars väntan på polisstationen medan de försökte hitta en tolk. Vi blir argare och argare eftersom vi inte får någon information om varför och hur länge. Klockan ett på natten, efter 7 timmar i polisens garn, får vi nog och kör iväg utan tillåtelse och utan pass och körkort. För att göra en lång historia kort, återvänder vi nästa morgon till ny väntan och slutligen förhör av nätstrumpan och tolk. Ironiskt nog får vi ingen kopia av rapporten, det finns ingen kopieringsmaskin, utan vi fotar rapporten. Pass och körkort återlämnas.

Påkörd av scooter / Hit by a scooter

 Fullt pådrag av mc-poliser
 High alert by motorbike police officers
Nätstrumpan till vänster är olycksutredaren
The net stocking to the left is the accident investigator

På väg till Trinidad på sydkusten kör vi vilse, plockar upp en liftare för att hitta vägen, men istället blir det tre man i baksätet. Missar ett hål och får en punktering, som visar sig vara två. Liftarna är hyggliga, plockar av bägge hjulen och försvinner till en gummiverkstad i närheten. Misstänkt fort är de tillbaks med lagade däck och en hutlös räkning. Vi argumenterar och prutar så gott det går med nu fyra man på en öde väg i ”nowhere”. Det vill säga dåligt prutläge och tvingas betala ett våldsamt överpris. Som straff får de gå hem.

Dubbelt hjulbyte / Double flat tyres

Trinidad är en vacker gammal stad, relativt välbehållen. Detta är salsans huvudort på Kuba och många salsaturister dansar med de lokala på restaurangerna. Här hittar vi också en restaurang med mycket god mat, något som vi hittills saknat på Kuba. Återigen övernattning på ”casa particular”.

Utsikt från casa balkongen / View from the casa balcony
Casa ägarna / The casa ownersCykeltaxi hem / Bicycle taxi back home

Kör norrut på vindlande bergsvägar till Santa Clara. Staden är av någon anledning Che Guevaras stad och vi besöker hans pampiga mausoleum och ett museum som berättar om hans gerillatid. Hans tid efter revolutionen som ekonomiminister och riksbankens ordförande förbigås helt. Föll han i onåd? På tillbakavägen mot Havanna på den 6-filiga tomma motorvägen stoppas vi av polisen. Alla papper är i ordning, men så kom polisen på att han kan bötfälla oss för att varningsblinkern inte är påslagen när vi stannat för hans stopptecken. 20 CUC skriver han i handflatan, Johan blir förbannad, inte mer polisstrul, säger nej på det bestämdaste och vi kör vidare. Ingen polis i backspegeln, så förmodligen skulle pengarna gått i egen ficka.

Che Guevaras mausoleum

Närbild på gerillahjälten
Close-up of the guerrilla hero

Sammanfattningsvis är Kuba verkligen ett annorlunda och spännande land. Synd att det finns enstaka rötägg och dryga myndighetspersoner. De flesta människor är dock mycket vänliga och hjälpsamma, de försöker så gott det går att visa oss till rätt plats och förklara för oss. Kuba blir ett oförglömligt minne.Wednesday 21 May, 2014 Miami, Florida, USA
Trip: 150 nm Total: 12370 nm

Cuba has two different currencies, Pesos for the locals and Convertible Pesos, CUC, for all foreigners. One CUC equals to one US dollar. All prices are in Pesos. If something costs 10, the Cuban pays 10 Pesos while we have to pay 10 CUC, and as one CUC equals to 24 Pesos we pay 24 times more than the Cuban for the same item. One reason is that some basic foodstuff is very cheap, subsidized by the government, and foreigners should not have this advantage. As a result it is quite expensive for us foreigners, same price level as in US and Europe. Surprising as they want more tourists.

We have some Pesos from an earlier Cuba visitor. Trying to pay with these without success. Going to a bank to change these to CUC. But that is impossible. The bank does not exchange their own currencies. We are guided to an exchange office down the street, but the queue is so long so we make the exchange on the street.

The car rental man says specifically that flat tyres are on our account, not included in the insurance. We say OK and do not think any further. Credit cards are accepted as long as they are not issued in US. Driving westward along the northern coastal highway. Four lanes soon become two. No problems as the traffic decreases the further we are from Havana. Finally it is just we and horse carriages and wagons pulled by oxes. We meet trucks full with people standing on the truck beds. Trucks converted to buses and bicycle taxis in villages we pass. What a road, more and more holes, driving in 30-40 km/hour steering from side to side, sometimes out on the roadside to avoid the biggest holes. Two flat tyres, which are quickly repaired in a shed. Probably previous repairs that were not good enough.

The valley with the small town Vinales welcomes us with green fields and funny rocks, mogotes. The rocks are very porous and hollow and we visit a great cavern with a boat ride on a subterranean river. A typical tourist trap. Our hitchhiker, who suddenly turns to a guide, pays 5 Pesos entrance, while we pay 5 CUC, 24 times more. The same hitchhiker has of course a relative in town who runs a “Casa Particular”, a private house with added guest rooms with bathrooms and AC. Cheap and clean and we stay overnight.

Our self made guide, speaking fluent English, takes us to a tobacco plantation. The province Vuelta Abaj in the Vinales area has the finest tobacco in the world for cigars. The connoisseurs come here from the whole world. The 2-3 year long process from seed to cigar is demonstrated in a barn. The leaves are harvested by hand, first the 2 lowest, later leaves in the middle, finally the 2-3 at the top of the plant. The process includes among others drying the leaves, sorting, two periods of fermentation with ripening storage in between. The whole harvest is delivered to the state and the cigar factories without any compensation. 10% of the cigars comes back to the farmer for his own distribution and to cover his expenses. We are also demonstrated the art of rolling cigars, which takes several years to learn.

Testing several sorts and buying the finest cigars, Cohiba Excellento, from the farmer for a fifth of the European price. We learn that cigars contain very little nicotine, as the nerve is cut away from the tobacco leave where most of the nicotine is sitting. The more exclusive the cigar, the less smell.

A 4-lane highway, autopista, takes us from Vinales to Cienfuego on the middle of the Cuban south coast. Also this road does not have any traffic and it becomes absurd when it expands to 6 lanes and even 8 lanes when passing outside Havana. Also in Cienfuego we stay in a “Casa Particular” recommended by the previous casa.

When turning into a parking lot outside a restaurant in the evening a scooter hits our rental car. The driver and the passenger are thrown on the ground but are luckily not injured. As our car is damaged we need a police report. Now follows a non describable spectacle. First one motorbike police, soon two more. But they do nothing and do not understand a single English word. After a while a representative from the insurance company arrives and questions only the scooter driver and makes a report that Johan shall sign. After some investigation we find a person on the street that is more or less able to translate the report. The report is one-eyed and to our disadvantage to have the insurance company pay the damages of the scooter. Johan refuses to sign and demands a police report. After an hour an old Lada in very bad shape arrives with four police officers. They ignore us completely and refuse to listen to us, they also only speak Spanish. Johans passport and driving license are confiscated. After a while we understand that the youngest police officer, a very young woman in mini skirt and net stockings is the investigator. After 3 hours on the street we are followed to the hospital for an alcohol test. The test consists of blowing the doctor in his face and to stand on one feet with closed eyes. Thereafter several hours waiting in the police station while they are trying to find a translator. We get more and more angry as we do not get any information about why and how long.
One o'clock in the night, after 7 hours in the net of the police, we leave without permission and drive to the casa without passport and driving license. To make a long story short we return the next morning for additional waiting and finally a questioning with the net stocking and a translator. Ironically we do not get a copy of the report as they not have a copy machine but we make photos of the report. Passport and driving license is handed over.

On our way to Trinidad we are lost and pick-up a hitchhiker to guide us, but instead there are three men in the back seat. We miss a hole in the road and get a flat tyre, which becomes two. The hitchhikers are helpful and takes off the two wheels and disappears to a workshop somewhere. Suspiciously quick they are back with repaired tyres and a skyhigh bill. We do a lot of talking and bargaining with now four men on an empty road in nowhere. The situation is not to our advantage and we have to pay a far too high price. As a revenge they have to go home by feet.

Trinidad is a beautiful old town in quite good shape. This is the salsa center in Cuba and many salsa tourists are dancing with the locals in the restaurants. We also find a restaurant with very tasty food, something we have missed so far in Cuba. Once more staying over night in a “Casa Particular”.

Driving northwards on winding mountain roads to Santa Clara. Of some reason the city is Che Guevara's city and we visit his pompous mausoleum and a museum telling his guerrilla period. His time after the revolution as minister of economy and chairman of the national bank is not described at all. Did he fall out of favour? On our way back to Havana on a 6-lane empty highway we are stopped by the police. All papers are OK, but the police officer finds that he can give us a ticket for not putting on the warning lights when he stopped us. He writes 20 CUC in his palm, Johan gets angry, no more police harassment, says definitely no and we drive away. No police car in the mirror, apparently the money was intended for his own pocket.


To summarize, Cuba is really a different and exciting country. Pity there are some bad persons and haughty officials. Most people are very kind and helpful, they try their utmost to guide us and explain. Cuba will be an unforgettable memory.

1 kommentar: