Här kan du följa vår segling till Medelhavet.
Vi har bytt till ny båt s/y Carpe Diem, Jeanneau Sun Odyssey 40.
Av praktiska skäl använder vi vår förra båts, s/y Xavita, hemsida.

Here you can follow our sailing from Sweden to the Mediterranian.
We have a new yacht s/y Carpe Diem, Jeanneau Sun Odyssey 40.
Of practical reasons we are still using the homepage of our previous yacht s/y Xavita.


Klicka på bilderna föratt se dem i större format. NOTE! Click on the photos to have a larger image.

torsdag 23 januari 2014

Indianer / Indians

Torsdag 23 januari 2014              Ustupu, San Blas, Panama
Trip: 310 nm                               Totalt: 10360 nm                                                                                   
Vi har nu kommit fram till vår andra ö i San Blas, eller Kuna Yala på det lokala språket. Här på Ustupu finns det faktiskt internet på torget mitt i byn så nu kommer här ett resebrev igen.
Xavita i Kuna Yala

En kort resumé. Styrman konserverar i flera dagar och båten fylls med proviant och förnödenheter för en längre tid i avlägsna trakter.  Från Santa Marta i Colombia blir det en dygnsseglats till ögruppen Rosario strax syd om Cartagena. Vi väljer att passera Cartagena för att slippa dyra inklareringar. Höghusen utmed playan kan knappast urskiljas i morgondiset. Lagunen Cholon är knepig att ta sig in i, men med hjälp av waypoints från internet går det bra. Härligt att kunna bada igen direkt från båten. Köper lobster och frukt från en kanot. Nästa stopp blir ön Tintipan i San Bernardo arkipelagen. Ligger i gott lä men får inte ankaret att fästa trots flera försök.  Bara ankarets och kättingens tyngd håller oss på plats. Vi sätter på flera larm för att varna om båten skulle driva iväg under natten.

Trixigt inlopp till lagunen /  Tricky entrance to the lagoon


En ny dygnsseglats i frisk bidevind och mulet väder, månen lyser dock genom molnen, tar oss till Isla Pinos i Panama. Pinos ligger i sydoständan av San Blas, som är ett självstyrande område sedan Kunas revolterade mot Panamas regering 1925. Både USA och FN fick ingripa för att lösa konflikten på fredlig väg.
Isla Pinos
Isla PinosUtklareringen från Colombia gjordes redan i Santa Marta och här finns ingen möjlighet att klarera in i denna del av San Blas, seglar olagligt, alla säger att det går bra. Isla Pinos ser ut som en val på avstånd och är en ö med traditionell Kunabefolkning som försöker hålla fast vid det gamla. Byn Tupbak har ett 50-tal hus och hyddor med väggar av klena trädstammar och tak av palmblad, inga fönster, den svalkande vinden blåser genom väggarna. Toalettfrågan löses genom att bygga en hytt på pålar ute i vattnet.

Utedass / Outdoor toilet Kanoterna tillverkas genom att yxa ur trädstammar och paddlas fram. Någon enstaka har utombordsmotor. Regeringen har gett varje hus en solpanel, regulator och batteri så nu kan man se på TV. Mitt i byn ståtar ett par telefonhytter som står i förbindelse med fastlandet via radiolänk. Kunas är lite skygga och vill inte bli fotograferade.
Kanot av urholkad trädstam /Dugout canoe
Parabol och solpanel / Parabol antenna and solar panelJättelika nötknäppare sitter i palmdungarna runt byn och används till att krossa kokosnötter. Invånarna tittar nyfiket på oss och barnen springer efter oss. Kvinnorna syr molas som tillverkas genom att flera tyglager läggs på varandra och klipps ur och broderas fast i olika geometriska mönster. Vi köper en blus gjord av två molas.
Kokosnötknäppare / Coco nut cracker
 Kokosnötknäppare / Coco nut cracker

Kunakvinna / Kuna womanTill vår förvåning kommer en man utpaddlandes i kanot till oss och tar 10 USD i avgift. Vad vi betalar för vet vi inte, men vi får ett kvitto! Tidigare fick man betala en avgift för att besöka byarna, förhoppningsvis går pengarna till gemensamma behov.  Senare återkommer samma man och säljer fisk och molas. Fisken läggs på grillen och smakar mums. Vi är de enda besökarna här. Låga moln och dis över fastlandet med djungelklädda berg, ingen bebyggelse på fastlandet. Nätterna är helt svarta, inga ljus.
Molasäljare / Mola vendor
MolaNästa stopp blir ön Ustupu, 3 timmars motorgång i kraftig motsjö och motvind. Ön är ett mini-Venedig genomkorsat av kanaler och sammanbundet med broar. Otroligt tätt med hus, 3000 invånare gör den till den största i hela San Blas. Här finns flera enkla livsmedelsaffärer med ett begränsat utbud och matställen med enbart tak och jordgolv. Daghem för småbarn och flera skolor upp till och med gymnasienivå. Barn från mindre öar inackorderas hos familjer här. Några gånger i veckan landar små flygplan på den lilla flygplatsen.
Ustupu är delat av kanaler /Ustupu is divided by canals
I övrigt lever man väldigt traditionellt. I gryningen paddlar hundratals män in till sina odlingar på fastlandet och återvänder mitt på dagen med kanoterna fyllda med kokosnötter, frukt och grönsaker. Maten lagas på enkla eldstäder i hyddorna som bara har några stolar och bord. Sover gör man i hängmattor. Man äter mest fisk och frukt. Ris och andra basvaror kommer med skutor från Colon. Lobster fångas och flygs till fastlandet och i utbyte kommer ägg och kyckling. 
                                                    På väg till jobbet på fastlandet                                                                            Underway to the daily job on the mainland

Skutan lossas / Cargo boat unloading
    

Återigen är vi enda nöjesbåt. Känns som vi är på upptäcktsresa till okända platser. 

Thursday 23 January, 2014           Ustupu, San Blas, Panama
Trip: 310 nm                                 Total: 10360 nm

We have now arrived to our second island in San Blas, or Kuna Yala as the locals say.  Here on Ustupu  we have internet on the village square so you can now read a new letter.

A short summary. First mate prepares food for several days and our yacht is filled with provisions and beer for a prolonged period in remote areas. A day and night sail takes us to archipelago Rosario just south of Cartagena. We avoid Cartagena due to expensive clearing fees. The high rise buildings along the playa are hardly visible in the morning mist. The Cholon lagoon has a tricky entrance, but waypoints downloaded from internet is a good help. Wonderful to take a swim from the yacht again. We buy lobsters and fruit from a canoe. Next stop is island Tintipan in the San Bernardo Archipelago. We are in good shelter but the anchor has no hold though several tries.  Only the weight of the anchor and chain keep us in place. We have several alarms to warn us if we come adrift during the night.

A new day and night sail close hauled in a fresh breeze and cloudy sky, the moon shines through the clouds, brings us to Isla Pinos in Panama. Pinos lies in the southeast part of San Blas, which is an autonomous region since the Kunas rebelled against the Panama government in 1925. Both USA and UN had to mediate to solve the crisis peacefully.

The out clearance from Colombia was already made in Santa Marta and here is no possibility to clear in in this part of San Blas so we travel illegally, everyone says it is OK. Isla Pinos looks like a whale at distance  and is an island with a Kuna population that wants to keep their origin culture and traditions alive. The village Tupbak consists of about 50 houses and huts with walls made of tiny tree trunks and roofs of palm leaves, no windows, the cooling breeze blows straight through the walls. The sanitary is solved by building a small hut on poles out in the water.

The canoes are made by carving out a tree trunk and are paddled. Quite a few have outborders. The government has donated solar panels, regulators and batteries to every house. Now there is a possibility to see television.  There is some telephone boots in the middle of the village connected to the mainland via radio link. The Kunas are a little shy and do not like to have their pictures taken.

There are giant nut crackers among the palm trees around the village. These are used to crush coconuts. The inhabitants look curiously upon us and the children are following us. The women are making molas, which are made of several layers of cloth and are cut and embroidered in different geometrical patterns. We buy a blouse made of two molas.

To our surprise a man comes in a canoe and charge us 10 USD fee. For what we don’t know, but we receive a receipt! Previously you had to pay a fee to visit the villages , but hopefully the fee goes to something good. The same man returns later and sells fish and molas. We put the fish on the BBQ  and it tastes excellent. We are the only visitors on this island. Low flying clouds and mist over the mainland with hills covered by jungle. There are no houses on the mainland, thus the nights are very black, no lights. 

Next stop is island Ustupu after 3 hours by motor against sea and wind. The island is like a minor version of Venice in Italy, cris crossed by canals  and linked by bridges. Unbelievably densely populated, 3000 inhabitants make it the largest settlement in San Blas. Here are several small food shops with a limited supply, and eateries with just a roof and soil floor. Daycare for small children and schools up to high school level. Pupils from smaller islands have board and lodging at local families.
Few times a week small aircrafts land on the short airstrip.

Besides they live very traditionally. In the dawn hundreds of men are going in their canoes to the plantations on the mainland and return at mid-day with their canoes filled of coconuts, fruit and vegetables. The food is prepared on simple fire places in the huts that only have some few tables and chairs. Hammocks are used for sleeping. Fish and fruit is mostly on the menu. Rice and other basics come from Colon on small cargo boats. Lobsters are caught and transported by air to the mainland and in return comes eggs and chickens.  


Again Xavita is the only yacht. We feel like discovering unknown places.

1 kommentar:

  1. Vilka äventyr! Hur går det med maten? Verkar som ni kan köpa fisk och sånt. Här hemma har kylan kommit! Det tycker jag är ganska skönt! Hade kunnat vara lite mer snö så barnen kunde åka pulka! Kram

    SvaraRadera