Här kan du följa vår segling till Medelhavet.
Vi har bytt till ny båt s/y Carpe Diem, Jeanneau Sun Odyssey 40.
Av praktiska skäl använder vi vår förra båts, s/y Xavita, hemsida.

Here you can follow our sailing from Sweden to the Mediterranian.
We have a new yacht s/y Carpe Diem, Jeanneau Sun Odyssey 40.
Of practical reasons we are still using the homepage of our previous yacht s/y Xavita.


Klicka på bilderna föratt se dem i större format. NOTE! Click on the photos to have a larger image.

torsdag 6 februari 2014

San Blas

                                              
Onsdag 5 februari 2014              East Lemon Cays, San Blas, Panama
Trip: 90 nm                               Totalt: 10450 nm
                                                                                 
Nu har vi kommit till den västra delen av San Blas. Stor skillnad här mot den östra delen. Här är vi inte enda gästande båt. Just nu har vi ett 20-tal segelbåtar ankrade runt omkring. Vi ligger i en ögrupp med små låga palmklädda öar omgärdade av korallrev. Vinden viner i riggen men vattnet är smult då reven ger fint sjölä. I bakgrunden hörs vågdånet när havsvågorna bryter mot det yttersta revet.Varje dag kommer öppna motorbåtar från fastlandet med turister, som tillbringar några timmar på paradisöarna. Några enstaka Kunas har satt upp hyddor och servar badgästerna. På kvällarna är det lugnt och tyst, bara båtarnas ankarlanternor lyser upp den svarta natthimlen.Vattnet är så klart att vi har den bästa snorklingen hittills i hela Karibien.  Vattentemperatur på 26 grader är heller inte dumt. Korallerna är levande med flera olika arter, fjäderkorall, hjärnkorall (ser ut som en hjärna, buskkorall, älghornskorall m.fl. Flera färggranna små fiskarter som vi inte sett tidigare. De större fiskarna finns på de yttre reven dit vi hoppas komma om några dagar.

Många olika sorters koraller / Many different coral types
Fjäderkorallen vajar i strömmen / The Fan coral sways in the current
Notera den blå fisken med ljusa prickar och gul stjärt som gömmer sig i korallen
Note the blue fish with light dots and yellow tail hiding in the coralHär finns några svenska båtar med barnfamiljer, Caminante och Litorina som vi träffade på Bequia nyåret 2012-2013. De flesta seglare här har för avsikt att fortsätta genom Panamakanalen och ut i Stilla Havet. Vi hör inte till dem utan planerar att gå norrut mot Honduras och Belize. Innan dess måste den nordliga vinden bli mer östlig.

Ett stim av Portugisisk örlogsman har siktats bland öarna. Det är en manet som ligger i vattenytan med ett uppblåst segel och driver med vinden och fångar byten med sina upp till 10 meter långa bränntrådar. De är inte livsfarliga men näst intill. En 8-årig flicka blev bränd på benen häromveckan och blev väldigt dålig och sängliggandes i två dagar.   

 Portugisisk örlogsman / Portuguese Man of War

På vägen från Ustupu har vi passerat Mamitupu och Achutupu, typiska Kunaöar.  Ankrade i Bahia Golondrina, en liten öde bukt omgiven av mangrove. Givetvis kom myggorna på natten och mumsade på styrman.  I Snug Harbour som blev vårt nästa stopp såg vi de första segelbåtarna på 2 veckor. Isla Tigre en ytterliggare typisk Kunabosättning i gammal stil blev ett uppskattat stopp.

Bahia Golondrina omgiven av mangrove
Bahia Golondrina surrounded by mangrove

 Isla Tigre

På ön Nargana har befolkningen lämnat Kunakulturen och försöker ta klivet in i moderna tider. Tyvärr har samhället många förfallna hyddor och övergivna murade hus. Kunafolket lever nära naturen, men allt avfall slängs i havet. Speciellt runt Nargana var vattnet fullt av plastpåsar och PET-flaskor och stränderna otroligt nedskräpade.

Nargana

Innanför Nargana mynnar floden Rio Diablo, djävulsfloden.  I gryningen tar vi jollen och ror försiktigt över sandreveln vid mynningen och sedan drar utombordaren sakta oss uppför floden. På bägge sidorna hänger regnskogen ut över vattnet och fåglarna börjar vakna till liv. En magisk känsla att sakta leta sig fram mellan döda trädstammar och grenar i vattnet och den intensiva grönskan runt omkring. Efter en timme blir floden så grund att vidare framfart är omöjlig. Här ligger flera indiankanoter förtöjda medan ägarna är iland för att hämta dricksvatten i källorna. Vattenledningen till Nargana är nämligen trasig sedan länge.

Rio Diablo
Uppför floden mellan stockar och grenar
Up the river between trunks and branches

Indian som ska hämta dricksvatten
Locals coming up for drinking water

Bå hägler / Blue heron
Tyvärr ser vi inga krokodiler. Vi går iland och följer en av de vindlande stigarna bland bambu, träd och buskar. Osynliga hackspettar trummar på träden. Våra sandaler är inte de bästa skodonen för djungelvandring, så vi återvänder till floden efter en stund. Mätta på upplevelser far vi tillbaks till Xavita.

Tät regnskog / Thick rain forest

 Kungsfiskare / Kingfisher

Bananmes? Birds called Bananaquit

Både papperssjökorten och de elektroniska har stora fel över San Blas området. Plottern visar ofta att man seglar rakt över land och rev. Räddningen är en utmärkt pilotbok av Eric Bauhaus med detaljerade exakta kartor och massor av waypoints.  Tack vare denna bok kan vi säkert leta oss fram mellan reven och öarna.

En utmärkt guidebook / An excellent pilot book


Wednesday 5 February, 2014          East Lemon Cays, San Blas, Panama
Trip: 90 nm                                 Total: 10450 nm

Now we have arrived to the western part of San Blas. Great difference here compared to the eastern part. Here we are not the only yacht. Just now we have some 20 yachts at anchor around us. We are in an archipelgo with small islands covered with palm trees and surrounded by coral reefs.  The wind hauls in the rigging but the sea is flat as the reefs give good protection. The roar of the waves  breaking against the outer reef is heard in the background.

Every day open motor launches are bringing tourists from the mainland. They spend some hours on the paradise islands.  Some few Kunas has set up huts and are serving the day guests.   It is quiet in the evenings and only the anchor lights of the yachts light up the dark sky.   

The water is so clear that we experience the best snorkeling so far in the whole Caribbean. Water temperature of 26 degrees Celsius is not so bad. The corals are alive with different species, fan corals, brain corals, bush corals, elkhorn corals etc.  Several small colourful fishes we have not seen before. The bigger fishes are on the outer reefs where we intend to go within some days.

Here are some Swedish yachts with children, Caminante and Litorina that we met new year 2012-2013 on Bequia.  Most of the yachties intend to pass through the Panama Canal and continue over the Pacific. That is not our plan but we will go northward towards Honduras and Belize. First the northern winds must turn to easterlies.

A school of Portuguese Man of Wars has been sighted. It is a jelly fish lying at the surface with a blown up sail drifting in the wind and takes its pray with up to 10 meter long burning threads. They are not fatal but almost. The other week an 8-year old girl got burned by the threads on her legs and got very ill and had to stay in bed for 2 days.

On our way from Ustupu we passed Mamitupu and Achutupu, typical Kuna islands. Anchored in Bahia Golondrina, a small deserted bay surrounded by mangrove. Of course the mosquitos came in the nighttime and attacked the first mate. In Snug Harbour, our next stop, we met the first yachts in 2 weeks. Isla Tigre, one more typical Kuna village in old style, was an appreciated stop.

On the island Nargana the people has abandoned the Kuna culture and try to step into todays life. Sorry to say the village has many decayed huts and abandoned brick houses.  The Kunas live close to nature, but all garbage is thrown into the sea. Especially around Nargana the sea was littered by plastic bags and plastic bottles and the beaches were full of litter.

The River Diablo has its mouth at Nargana. We took the dinghy in the dawn and rowed slowly over the sandbar at the mouth and then the outborder brought us slowly up the river. The rain forest hangs out over the water on both sides and the birds start to sing. A magical feeling to slowly find your way between sunken logs and branches in the water and surrounded by intensive greenery. After an hour the river is so shallow that we cannot proceed. Several Indian canoes are tied up here while the owners are ashore to get drinking water from wells.  The water pipe line to Nargana has been out of service for a long time.

Unfortunately we do not see any crocodiles. We go ashore and follow one of the winding paths among bamboo, trees and bushes. Invisible woodpeckers can be heard.  Our sandals are not the best footwear to walk in the jungle why we walk back to the river. Filled up with impressions we return to Xavita. 

Both the paper and the electronic charts are incorrect in San Blas. The electronic plotter shows often that we sail over land and reefs. The way out of this is a fantastic pilot book by Eric Bauhaus with detailed correct charts and lots of waypoints. Thanks to this book we can find our way between the islets and reefs safely.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar