Här kan du följa vår segling till Medelhavet.
Vi har bytt till ny båt s/y Carpe Diem, Jeanneau Sun Odyssey 40.
Av praktiska skäl använder vi vår förra båts, s/y Xavita, hemsida.

Here you can follow our sailing from Sweden to the Mediterranian.
We have a new yacht s/y Carpe Diem, Jeanneau Sun Odyssey 40.
Of practical reasons we are still using the homepage of our previous yacht s/y Xavita.


Klicka på bilderna föratt se dem i större format. NOTE! Click on the photos to have a larger image.

fredag 28 februari 2014

San Blas 2

Fredag 28 februari 2014              Portobello, Panama
Trip: 110 nm                               Totalt: 10560 nm

Nu har vi lämnat San Blas och återvänt till civilisationen. Återigen kan vi handla flingor till frukosten och öl till middagen. Tack vare ett internetkafé kan vi nu berätta om den fortsatta tiden i San Blas. Den sista delen av San Blas kommer i nästa brev.

Efter att ha seglat olagligt i 2 veckor i Panama klarerade vi in Porvenir. Det är en pytteliten ö med en  flygplats för små propellerplan och ett hus för klarering och immigration, inget mer. Inga höjda ögonbryn hos tjänstemännen, men som alla andra fick vi betala ett rövarpris för klareringen 420 US dollar (ca 3000 kronor). Man har nyligen höjt avgiften för ”cruising permit” våldsamt. Det har överraskat alla och många har haft svårt att betala eftersom det måste göras kontant och inga banker eller uttagsautomater finns inom flera dagars seglingsavstånd. Vi hittade en bank på en ö, men där gick det inte att ta ut pengar och inte heller växla utländska valutor till dollar.  Fortfarande undrar vi vad de sysselsätter sig med på banken. Myndigheternas höga avgifter innebär att Kunaindianerna hamnat i kläm, eftersom vi och de flesta andra har ebb i dollarförrådet och kan varken köpa hummer eller molas av lokalbefolkningen. Det är ju ett av deras viktigaste levebröd.

 Inklareringsstation i Porvenir  /  Immigration office in Porvenir

Det är korta avstånd mellan ögrupperna i västra San Blas, oftast inte mer än 5 nm. Härligt med skärgårdssegling innanför de skyddande reven. Efter Lemon Cays besöker vi Green Island med den närliggande lilla ön Waisaladup, där vi sammanstrålar med de svenska båtarna Litorina, Liv och Caminante. Styrman öppnar den svenska skolan för en dag och undervisar förstaklassaren Cassandra från Litorina.  I gengäld uppdaterar pappa Patrik vårt navigationsprogram och vi får en massa digitala filmer och pilot books. Tjänster och gentjänster är ett utmärkande drag seglare emellan.

Besättningarna fån Litorina, Caminante och Xavita
The crews of Litorina, Caminante and Xavita
Styrman och Livs besättning / First mate and the crew of Liv
Svenska skolan ombord på Xavita / Swedish school onboard Xavita

Angelfish


Koffertfisk /  Trunk fish
Nästa stopp Coco Bandero Cays anses vara det vackraste i San Blas. Vi instämmer gärna! Vykortslika öar vart man ser. Daglig snorkling för att se på koraller och fisk. Tyvärr har medaljen en baksida. Mangroven har huggits ner på öarna för att kunna plantera fler kokospalmer. Detta medför att stränderna blir oskyddade mot havsvågorna och  den finkorniga sanden som öarna är uppbyggda av spolas bort.  De några hundra meter långa öarna minskar snabbt i storlek och palmerna faller i havet.

 Coco Bandero Cays
Häger / Heron

Sanderosion på stränderna
Sand erosion on the beaches
Palmerna faller i havet
The palm trees fall into the sea
Fastän öarna bara ligger några meter över havsytan har flera av dom sötvattenskällor. Regnvattnet stannar i marken och lägger sig som ett tunt skikt över det salta grundvattnet.

Sötvattenkälla / Fresh water well
Ett par gånger i veckan kommer en ”veggie boat” (grönsaksbåt) ut till öarna. Företagsamma Kunas säljer grönsaker, frukt, öl och t.o.m. djupfryst kyckling från de öppna båtarna.

Grönsaksbåten / The veggie boat. 
Ytterst i havsbandet ligger Holandes Cays, ett 10 km långt korallrev med 21 små obebodda öar i skydd innanför. Försiktigt snirklar vi oss in mellan reven och ankrar i lä av det yttre revet. Med fri havshorisont har man här det klaraste vattnet. Strömt vatten gör det svårt att simma. Vi tar jollen ut till revkanten, hoppar i och håller i jollen och driver med strömmen tillbaka till Xavita. Genom cyklopen spanar vi av botten och ser några rockor, både majestätiskt svävandes fram och halvt gömda på sandbottnen.

Till ankars innanför revet på Holandes Cays
At anchor inside the reef of Holandes Cays
Rocka / Ray
Styrman kollar korallerna / First mate checking the corals

Kapten bärgar fastnat jolleankare
Captain salvage stuck dinghy anchor
Trumpetkorall / Trumpet coral
Ytterst på revet sticker det upp vrakrester. En påminnelse om att det gäller att ha marginalerna på sin sida. Något av vraken skall vara en svensk segelbåt som strandade för några år sedan. Men vi klarar oss bra, kanske tack vare vår lotsfisk som sugit sig fast på kölen och följt med oss i flera dagar.

Lotsfisk på vår köl / Pilot fish on our keel


Friday 28 February, 2014              Portobello, Panama
Trip: 110 nm                               Total: 10560 nm

We have now left San Blas and returned to civilization. Again we can buy cereals for breakfast and bear for dinner. Thanks to an internet café it is now possible for us to tell you about our continuous stay in San Blas. The last part of San Blas will follow in the next letter. 

We cleared in at Porvernir after 2 weeks of illegally sailing in Panama. Porvenir is a tiny island with an airport for small propeller crafts and a house for clearing and immigration, nothing more. No risen eye brows with the officers, but as all others we were robbed by the authorities by paying 420 US dollars for the clearance. The fee for the cruising permit has recently gone up incredibly.  That has surprised all sailors and many have difficulties to pay as they request cash and there are no banks or ATMs within days of sail. We came upon a bank on an island, but you could neither make any withdrawals nor change foreign currency to dollars. We are still wondering what their tasks are in the bank. The Kuna Indians are the losers due to the high authority fees, because we and most of the sailors are out of dollars and cannot buy lobsters or molas from the natives.  That is one of their most important ways of income.    

It is short distances between the groups of islands in the western San Blas, mostly not more than 5 miles. Wonderful archipelago sailing in sheltered waters behind the reefs. After Lemon Cays we visit Green Island with the nearby small island Waisaladup, where we meet the Swedish yachts Litorina, Liv and Caminante. The first mate opens the Swedish School for one day and teaches the primary school pupil Cassandra from Litorina. In return farther Patrik updates our navigation software and gives us a lot of digital films and pilot books. Exchange of services is a nice habit among sailors.

Next stop Coco Banderos is supposed to be the most beautiful place in San Blas. We fully agree! Post card like islets wherever you are looking. Daily snorkeling for corals and fish . Sorry to say there is a back side. The mangrove has been cut down to give place for more coconut palms. This result in the beaches becomes exposed to the waves and the fine graded sand that the islets consist of is subject to erosion. The some hundred meters long islets diminish quickly and the palm trees fall into the sea.

Although the islands just rise a few meters above sea level, several has fresh water wells. The rain water stays in the ground and lies as a thin layer above the salty ground water.

The veggie boat comes to the islands now and then during the week. Business minded Kunas are selling vegetables, fruit, beer and even frozen chickens from the open boats.

Far out are the Holandes Cays, a 7 mile long coral reef with 21 small uninhabited islands inside in the lee.  We go carefully in between the reefs and anchor in the lee of the outer reef. A free horizon towards the sea and the clearest water. Currents make swimming difficult. We take the dinghy to the outer reef, jump into the water, hang to the dinghy and drift with the current back to Xavita. We check the bottom through our masks and see some rays, floating gently in the water and half hidden in the sand.


Some parts of a wreck are visible on the outer reef. A reminder that it is important to have a good look out and a precise navigation. There should be a wreck of a Swedish yacht that hit the reef some years ago. But we are lucky maybe because we have a pilot fish sucked to the keel and following us for several days.  

2 kommentarer:

  1. Laila och Claes1 mars 2014 03:17

    Roligt att lasa om Kuna Yala och friska upp minnet av var segling. Fantastiska bilder! Ha det gott i Panama! Kram Laila & Claes, s/y Comedie

    SvaraRadera
  2. Kul att vara lärare på detta sätt! jag skulle tycka att det var tur att krokodilerna inte syntes till eller?

    SvaraRadera