Här kan du följa vår segling till Medelhavet.
Vi har bytt till ny båt s/y Carpe Diem, Jeanneau Sun Odyssey 40.
Av praktiska skäl använder vi vår förra båts, s/y Xavita, hemsida.

Here you can follow our sailing from Sweden to the Mediterranian.
We have a new yacht s/y Carpe Diem, Jeanneau Sun Odyssey 40.
Of practical reasons we are still using the homepage of our previous yacht s/y Xavita.


Klicka på bilderna föratt se dem i större format. NOTE! Click on the photos to have a larger image.

söndag 12 januari 2014

Cartagena

Söndag 12  januari 2014              Santa Marta, Colombia
Trip: 0 nm                                  Totalt: 10050 nm  

Väntan på bussen / Waiting for the bus
                                                                                                                                                  
Eftersom Cartagenas hamn är så otroligt smutsig, redan efter 2 dagar måste botten rengöras från långhalsar, vill vi inte segla dit med Xavita. Vi tar våra ryggsäckar, känner oss som riktiga ”backpackers”, och gör en 4 timmars bussresa dit istället. På vägen dit syns landsbygdens villkor för boendet, många enkla hus, en hel del plåtskjul och vid en insjö står husen på pålar ute i vattnet.Enkla boningar / Simple way of living
Boningshus i träsklandet / Living quarters in the marshland
Cartagena grundades1533 av spanjoren Pedro de Heredia på Caribindianernas land. Staden blomstrade och växte till huvudort för spanjorernas handel på den Karibiska kusten. Här lagrades de skatter av bl.a. guld man plundrade indianerna på, tills man fyllt skeppen och seglade hem till Spanien. Detta medförde att många pirater drogs hit. Spanjorerna byggde ett antal fort runt den skyddade bukten som utgör stadens hamn. Staden lyckades stå emot de olika attacker som ägde rum under 1600 och 1700-talen. För att slippa få staden nedbränd av anfallarna, betalades höga lösensummor. Trots detta fortsatte Cartagena att blomstra. Och när man grävde en kanal till floden Rio Magdalena blev staden även porten för all handel med inlandet. 1821 befriade Simon Bolivar med sina trupper Cartagena från spanjorerna och Colombia blev självständigt. Staden fortsatte att vara en viktig handels- och sjöfartsstad och lockade till sig affärsmän från Europa och Asien.

Cartagenas ringmur/ Town wall of Cartagena
Gamla stan i Cartagena är välbevarad innanför ringmuren som skyddar mot attacker. Husen är byggda i spansk stil med träbalkonger och trägaller framför fönstren. Innanför de vackra träportarna syns grönskande innegårdar ofta med en fontän i mitten omgiven av pelargångar med upphängda blomsterkorgar. Där inne andas ett lugn i motsatts till gatans folkliv och ljud. 


De smala gatorna är fulla av jullediga turister, mest inhemska och amerikaner. Försäljarna dukar upp sina souvenirer på trottoarerna eller går omkring med varorna hängande på sig.  Hästdroskorna och de små gula taxibilarna har svårt att ta sig fram i folkträngseln.Vi vandrar upp och nedför alla gator i gamla stan och besöker guldmuseet med sina fina indianskatter. Spanjorerna lyckades inte plundra allt, en del blev kvar i landet. Besöker flera kyrkor och deltar i en högmässa. I en kyrka ligger helgonet San Pedro Claver i en öppen guldkista under altaret. Genom glasrutan ser man hans skelett, lite makabert! Guldmuseet / The Gold Museum

 Iglese San Pedro Claver

Helgon i guldkista under altaret
A saint in a golden coffin under the altar

Svalkar oss med dricka på små mysiga torg och äter på små restauranger med några få bord på trottoaren. Beser folkvimlet dra förbi. Vandrande musikgrupper försöker få turisterna att lätta på plånboken.Mustig fiskgryta / Delicious fish pot

Staden känns väldigt säker. Kanske beroende på det stora antalet poliser överallt.

Sådana poliser borde
vi ha i Sverige också.
Nice policeman

På en hög kulle utanför gamla staden ligger fortet San Felipe de Bajaras byggd på 1600-talet. Med sina kanoner kunde den försvara hamnen och staden. Kantad av höga släta murar i flera etager var den ointaglig. Spännande och lite kusligt att vandra i de långa och mörka underjordiska förbindelsegångarna mellan olika värn och terrasser. Som tur är sitter det enstaka lampor i gångarna och ger ledsyn. Efter hundra vinglande meter upp och ner kan gången plötsligt sluta i en stenvägg. Snopet! Bara andas lugnt och traska tillbaka!

Fortet / The fortressUtanför ringmuren breder sig det moderna Cartagena ut med stora kontraster mellan badstrandens lyxlägenheter i skyskrapor och ytterområdenas enkla bostäder.

Det moderna Cartagena / The modern part of CartagenaVäggmålning i stadsdelen Getsemani / Mural in Getsemani districtPå det skandinaviska radionätet på kortvåg, som vi deltar i varje morgon, har vi hört Sylvia och Arne ett flertal gånger. Eftersom de ligger med sin båt i Cartagena träffas vi för en pratstund och överlämnar våra utlästa böcker.

Sylvia och Arne
Efter 3 dagar i Cartagena plockar bussen upp oss vid hotellet och tar oss tillbaka till Santa Marta. Vi delar bussen med ett gäng trötta tonårsflickor, som snart somnar i sätena medan en spanskdubbad film rullar på videoskärmen. Den täta helgtrafiken medför att återresan tar 7 timmar!

Nu är det osäkert när vi har möjlighet att skicka nästa resebrev. Bara de kraftiga vindarna lugnar sig ska vi lämna civilisationen och segla till Panama och Kuna indianerna i San Blas. De har valt att leva traditionellt och avstår från alla bekvämligheter som el, telefon och internet.


Sunday 12 January, 2014        Santa Marta, Colombia
Trip: 0 nm                               Total: 10050 nm

As Cartagenas harbour is extremly  polluted, already after 2 days you have to clean the bottom from barnacles, we are not going to sail there with Xavita. We take our rucksacks, feel like real backpackers, and instead make a 4 hour bus trip. Underway we see the countryside style of life with many simple houses, several sheet metal sheds and on a lake houses on piles in the water.

Cartagena was founded 1533 by the Spaniard Pedro de Heredia on the land of the Carib Indians. The city prospered and grew to the main point of the Spaniards trade along the Caribbean coast. Here the treasures were stored, among others gold robbed from the Indians, until the ships were loaded and sailed home to Spain.  This activity made many pirates come here. The Spaniards built a number of forts around the sheltered bay forming the harbor of the city. The city managed to withstand the attacks during the 17th and 18th centuries.  To avoid the city burned down by the invaders high ransoms were paid. In spite of the ransoms the city continued to prosper. And when a canal to Rio Magdalena was completed the city became also the gateway for all trade with the inland. 1821 Simon Bolivar and his troops liberated Cartagena from the Spaniards and Colombia became independent. The city continued to be an important place for trade and shipping and attracted businessmen from Europe and Asia.

The old town of Cartagena is well preserved within the town wall that protects from attacks. The houses are built in Spanish style with wooden balconies and wooden bars in front of the windows. Behind the beautiful wooden doors are green courtyards, often a fountain in the middle surrounded by arcades with a lot of flowers. Tranquility resides there as a contrary to the life and sounds of the streets.

The narrow streets are crowded with tourists on Christmas leave, mostly Colombians and US citizens.
The vendors display their goods on the sidewalks or walking around decorated with their merchandise.  The horse carriages and the small yellow cabs have difficulties in the crowds.

We walk along every street in the old town and visit the gold museum with its nice indian treasures. The Spaniards did not manage to plunder everything, some remained in the country. Several churches are visited and a mass is participated. The saint San Pedro Claver is buried in an open golden coffin under the altar in a cathedral. His skeleton is visible through a glass, quite amazing!

Cooling down with drinks on small cosy squares and dining in small restaurants with a few tables on the sidewalk. Looking at the people passing by. Walking around musicians try to have the tourists spend some money.

The city feels very safe. Maybe because of the great number of policemen around.

Outside the old town on a high hill lies the fort San Felipe de Bajaras built in the 17th century. It defended the city and the harbor with its artillery. The high and smooth walls in several levels made it impossible to conquer. Thrilling and somewhat frightening to walk in the long and dark underground tunnels connecting different batteries and bastions. Luckily there are some bulbs so we can find our way. After hundred winding meters up and down the tunnel might suddenly end in a stone wall. What a surprise! Just relax, breathe normally and walk back! 

The modern Cartagena lies outside the town wall with great contrasts between the high rise buildings along the beach and the simple dwellings in the suburbs.

Every morning we listen to the Scandinavian network on shortwave radio. Several times we have heard Sylvia and Arne on the net. As they are in Cartagena with their yacht, we meet for a chat and  
hand over our read books.

The bus picks us up at our hotel after 3 days in Cartagena and brings us back to Santa Marta. We share the bus with a group of tired teenage girls, who soon fall asleep while a Spanish movie runs on the video screen. The heavy weekend traffic makes it a 7 hour trip!

It is uncertain when we have possibility to send next letter. As soon as the hard winds will settle down we will leave the civilization and sail to Panama and the Kuna indians in San Blas. They have chosen to live in a traditional way without all comforts as electricity, telephone and internet. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar