Här kan du följa vår segling till Medelhavet.
Vi har bytt till ny båt s/y Carpe Diem, Jeanneau Sun Odyssey 40.
Av praktiska skäl använder vi vår förra båts, s/y Xavita, hemsida.

Here you can follow our sailing from Sweden to the Mediterranian.
We have a new yacht s/y Carpe Diem, Jeanneau Sun Odyssey 40.
Of practical reasons we are still using the homepage of our previous yacht s/y Xavita.


Klicka på bilderna föratt se dem i större format. NOTE! Click on the photos to have a larger image.

måndag 2 januari 2012

Mindelo


Måndag 2 jan 2012              Mindelo
Trip: 50 nm         Totalt: 4850 nm
Inget gott att köpa, bara konserver = Frankfurterkorv på burk
Dyning
Kastbyar
Båten sliter i ankaret
Dis
Ingen sol
Diskodunk hela natten
Magsjuka
Ingen tomte
Ingen julmat
Inga julklappar
Objudna lättklädda damer försöker ta sig ombord i mörkret

         Vilken jul! Nog att vi var inställda på en annorlunda jul, men inte SÅ annorlunda!!!! Samtal med barn och barnbarn på julafton piggade upp oss.
           Guideboken hade skruvat upp våra förväntningar för mycket, därav de trista kommentarerna ovan. Vi längtar till Karibien och bort från denna blåst och kyla, bara +24°C!
Nog med deppighet! 
     Seglatsen från Sao Nicolau och hit gick i flygande fart. Drygt 6 knop med dubbelrevade segel. Kompisbåten Kahiba försvann i vågdalarna. Seglade förbi ön Santa Luzia, men hon hade inte återvänt än från tjänsteärende i höga nord. Anländer till Kap Verdes näst största stad Mindelo på ön Sao Vicente. Ön upptäcktes 22 januari 1462 på den helige Vicentes dag, därav namnet. 30 långseglare ligger ankrade här och lika många till i marinan. Alla skall vidare till Brasilien eller Karibien. Vi återser flera båtar från tidigare hamnar. På redden ligger allt från en oljeborrigg till skrotningsfärdiga skorvar och nya kryssningsfartyg. Ett svenskflaggat segelfartyg ligger vid kaj. Det visar sig vara den tremastade barken Gunilla från Öckerö utanför Göteborg. Hon är en seglande gymnasieskola där eleverna samtidigt är besättning bredvid gymnasieundervisningen ombord. Vi väljer att ankra hellre än att gå in till den gungiga marinan. Två tyskar har anlagt den enda marinan i hela Kap Verde och försöker så gott de kan med att hålla en hög standard. 

Kahiba bakom vågorna / Kahiba behind the waves
Sao Vicentes dramatiska kust i dis
Sao Vicente's dramatic coastline in mist
    Även i denna hamn kommer ungdomar och vill ha lift västerut. Det är ju en risk att ta med okända personer ombord. Även om det inte blir myteri, kan man bli ekonomiskt ansvarig för liftaren. I alla hamnar får man höra skräckhistorier om detta.

Typisk gata i Mindelo / Typical street in Mindelo
En del hus är i mycket gott skick / Some houses are in very good order
      Dagarna fördrivs med båtpyssel. Sätter upp fler nät så pinalerna ej ska ramla ur hyllorna och fler öglor för att surra tyngre saker i. Storseglet får skavskydd vid spridarna, skoten får skavskydd där de korsar mantågen, linor sätts mellan mast och toppvant för att hindra storen att fastna på plattlänsen. Det blev många konstiga seglartermer! Fyller dieseltanken 160 liter och alla extradunkarna 130 liter Även om det skulle bli vindstilla i passaden, mycket otroligt, räcker dieseln halvvägs till Karibien! Fyller även gasolflaskan. Det är en historia för sig. Bara Sverige svenska gasolflaskor har! Dessa går normalt inte att fylla utomlands. Här går man till oljedepån och bultar på en grön dörr bredvid porten, lämnar flaskan och får den fylld tillbaks efter någon timme.  Stadens nya fina tvättomat lyckliggörs med vår jättetvätt.

Dieselbunkring /  Buying diesel in jerry cans

       Idag blåser kulingen och Xavita svänger fram och tillbaka och rycker i ankaret. Lägger ut extra ankarkätting och hänger ett andra ankare på kättingen som tyngd för att minska rycken. Flera båtar ger sig av västerut, men vi avvaktar tills vindstyrkan blir mer behaglig. Kollar dagligen de s.k. gribfilerna för att se väderutvecklingen under de kommande veckorna.

Gribfil pådatorskärmen. Kap Verde i övre högra hörnet och Karibien och Sydamerika till vänster.
Vindpilrna visar på 10 m/s  ostnordostlig vind.
Gribfiles on the computor screen. Cape Verde in upper right corner and the Caribbean and South America to the left.
 The wind arrows show a 20 knot wind from eastnortheast. 
       Eftersom vi varit magsjuka ett tag gick vi till ett litet privatsjukhus för att söka vård. En mycket fin och modern inrättning med trevlig personal. Tänk inga köer! Det blev komiskt när vi kommunicerade med läkaren som enbart kunde portugisiska. Med teckenspråk och några spanska ord gick det vägen. Laboratorietesterna visade att vi bägge hade salmonella! Fick en injektion och en vänlig sjökapten på sjukhusbesök körde oss till apoteket så vi fick ut vår antibiotikakur. Vi var väldigt nöjda med sjukhusbesöket.
        Nyårsafton blev liksom julafton avslagen utan god mat och dryck. Skålade med äppeljuice vid tolvslaget med vännerna Eva och Gunnar. Ett fantastiskt fyrverkeri och alla fartygs brölande med mistlurarna inledde det nya året.   
Fyrverkeri över hamnen / Fireworks over the harbor

Monday 2 Jan 2012              Mindelo
Trip: 50 nm         Total: 4850 nm
Nothing tasty to buy, only tinned food = Tinned Frankfurt sausages 
Swell
Hard wind gusts
Our yacht pulls the anchor heavily
Mist
No sunshine
Disco sounds the whole night through
Stomach trouble
No Santa Claus
No Christmas food
No Christmas presents
Uninvited ladies in miniskirts try to get onboard in the dark

        What a Christmas! Sure we were prepared for a different Christmas, but not SO different!!!! However, calls to our children and grandchildren cheered us up.
          The guide book had given us too high expectations, which is the reason for the negative comments above. We are longing for the Caribbean and away from all blowing and chilly weather, only 24°C!
          Enough bad feelings!
           We sailed from Sao Nicolau in excess of 6 knots with double reefed sails. Our friends in Kahiba disappeared behind the waves. We passed the island Santa Luzia, but Lucia was not at home, she was on duty up north in the Scandinavian countries to celebrate the Lucia Day (13 December). Arriving in the island Sao Vicente and Mindelo, the second largest city in Cape Verde. The island was discovered 22 January 1462 on the day of holy Vicente, hence the name. 30 cruising yachts lies at anchor and same number are moored in the marina. All are underway for Brazil or the Caribbean islands. We recognize several yachts from previous harbors. The bay contains all sorts of ships from an oil drill rig to rusty coffins and new cruise ships. A sailing ship with Swedish flag lies at the quay.  It shows up to be the sail training ship “Gunilla” from Öckerö at our home town Göteborg. She has a high school onboard and the students are also crewing beside their studies. We select anchoring in place of berthing at the swelly marina. Two Germans have started this marina, the only one in the Cape Verde archipelago, and they try as much as possible to keep a high standard.
        Also in this harbor young men and women ask for a westbound ride. It is quite risky to take an unknown person onboard. Even if there will not be any mutiny, you may be economically responsible for the hitchhiker There are horror stories on this subject going around in every harbor.
       Days are spent with small jobs on the boat. Setting up more nets in front of shelves to keep items in place and more eyebolts where to fix heavy items. The main gets chafe protection, the sheets also get chafe protection where they pass over the guardrails, lines are set between the mast steps and topshrouds to stop the main from getting caught when running. Many strange sailing terms! Fills up the diesel tank with 160 litres and all jerry cans with 130 litres. Even if the trade winds drop dead, which is very unlikely, we can motor half way to the Caribbean! Also the gas bottle is filled. That is another story. Only Sweden has Swedish gas bottles! These can normally not be filled abroad. In Mindelo you go to the gas depot, knock on the green door next to the gate, leave the bottle and have it back filled after some hour. The new self service laundry is happy to receive our mountain of laundry.
       Today the gale is blowing again and Xavita is swinging and pulls the anchor. Additional chain is laid out and another anchor is hung on the chain to eliminate the jerking. Several yachts are leaving westbound, but we will wait until the wind force becomes more comfortable. Checking the grib files daily to see the weather situation for the coming weeks.
      As we have had stomach troubles for some time we went to a private small hospital for treatment. A very nice and modern institution with friendly staff. No queues to line up for! It was funny when we had to communicate with a doctor who only spoke Portuguese. It went well with signs and some Spanish words. The lab tests showed we both had salmonella! We got an injection and a friendly sea captain on visit in the hospital drove us to the pharmacy for our antibiotic treatment. We were very satisfied with the hospital and the treatment.
        The New Years Eve was like the Christmas Eve flat without a good dinner and drinks. Greeted the New Year in apple juice with our friends Eva and Gunnar. At midnight there were  fantastic fireworks and all the ships blew their horns.  

1 kommentar:

  1. Era stackare! Var rädda om er nu och krya på er så önskar vi behagliga vindar västerut!
    Det finns en del bra konserver i Mindelo, typ mjölkprodukter som håller länge, länge utan kyla!

    SvaraRadera