Här kan du följa vår segling till Medelhavet.
Vi har bytt till ny båt s/y Carpe Diem, Jeanneau Sun Odyssey 40.
Av praktiska skäl använder vi vår förra båts, s/y Xavita, hemsida.

Here you can follow our sailing from Sweden to the Mediterranian.
We have a new yacht s/y Carpe Diem, Jeanneau Sun Odyssey 40.
Of practical reasons we are still using the homepage of our previous yacht s/y Xavita.


Klicka på bilderna föratt se dem i större format. NOTE! Click on the photos to have a larger image.

onsdag 18 januari 2012

En vanlig dag på Atlanten 2 / An ordinary day on the Atlantic 2

14:e dagen på väg till Guadeloupe. 75% av sträckan avklarad. Vackert väder, mestadels solsken, 28 grader både inne och ute. Fortsatt fin gång, slör i 5-6 knop. Under helgen gjordes ett nytt dygnsrekord 154 nm i friska vindar. Förmodligen hjälpte medströmmen till det fina resultatet. Har inte sett några båtar eller fartyg senaste veckan, men kortvågsradion bekräftar at det finns några därute någonstans.

När vågorna är högre än 2 meter och kommer snett akterifrån (slör) vrider de båten ur kurs och vindrodret har svårt att korrigera innan nästa våg träffar båten. I dessa situationer använder vi autopiloten, som "lär" sig vågmönstret och styr bättre. Ibland får vi regnstänk och t.o.m. någon regnskur som hjälper till att spola bort det fina dammet från Sahara.

Watermakern som avsaltar havsvattnet till dricksvatten har vi installerat själva. Härligt att kunna ta en dusch i sittbrunnen efter en varm dag. Den körs var 3:e dag för att fylla på vattentanken. Det går utmärkt när vi ligger still, men nu under kraftig rullning visar det sig att vattenintaget suger luft ibland. Då avstannar processen och filtren måste luftas. När båten tas upp på land nästa gång för underhåll kommer intaget att flyttas långt ner i kölsvinet. Mer svåråtkomligt, men nödvändigt. Om watermakern skulle strejka har vi 50 liter flaskvatten i reserv.

Vissa dagar ser vi små tångruskor i vattnet. De ligger som uppträdda på pärlband i vindriktningen. Marelden glimmar i kölvattnet på nätterna. Annars är det mycket litet liv ovanför vattenytan, inga fåglar, valar eller delfiner. Det blir säkert mer när vi närmar oss land.

Ett utmärkt sätt att fördriva tiden är att lyssna på ljudböcker. Nu är det en spännande CD med en av Jan Guillous böcker som snurrar. När sjögången tillåter utförs några småjobb, förutom brödbak kan det vara att tagla några tampar, redigera foton eller montera något extra handtag på strategiskt plats att hålla sig i under sjögång.

Så kallade squalls, regnbyar med kraftig vind, börjar dyka upp allt oftare nu under den andra hälften av vår seglats. De syns redan på långt håll som mörka molnbankar. Även på radarskärmen syns de som svarta fläckar, vilket är en bra varning nattetid. Någon hade därför kallat sin radar för squall TV. Visar sig squallen komma mot oss, minskar vi segelytan och är beredda både på vindökningar och plötsliga vindvridningar. Hittills har de inte inneburit några större problem.



The 14th day underway to Guadeloupe. 75% of the trip is made. Nice weather, mostly sunshine, 28 degrees centigrade both outdoors and in the saloon. Still fine sailing, broad reach 5-6 knots. A new day record was made in the weekend 154 nm in fresh winds. Probably there were some help from the current. Have not seen any ship or yacht for the last week but the shortwave radio indicates there are human beings out there somewhere.

When the waves are higher than 2 meters and coming on the quarter they turn the yacht out of course and the wind pilot has a difficulty to get the yacht on track again before the next wave hits the hull. Under these circumstances we use the autopilot which "learns" the wave pattern and steers much better. Every now and then we get some rain drops and even some showers that clean the Sahara dust from Xavita.

The watermaker that desalinates the seawater to potable water we have installed ourselves. Nice to be able to have a shower in the cockpit after a warm day. It is run every 3rd day to fill up the water tank. That's no problem when at anchor, but when underway and rolling the sea water intake sometimes sucks air. That makes the process stop and the filters has to be bleeded. When the yacht will be on the hard next time for maintenance the intake will be replaced deep down in the bilge. Not so easy to access, but necessary. If the watermaker would be out of order, we have 50 liters of bottled water as a reserve.

Some days there are lot of sea grass in the sea. They lay like pearls on a string in the wind direction. At nighttime sea fire (small algea) glitters in the wake. Otherwise there is not much life on the sea surface, no birds, no whales or dolphins. For sure there will be more when approaching land.

A good method to pass time is listening to audio books. Now we listen to a thrilling CD of secret agents on mission in Middle East. When the rolling allows we can do some small tasks, besides baking bread it could be whipping line ends, editing photos or mounting some additional handle in some strategic place for a grab in the rolling seas.

So called squalls, rain with strong wind gusts, are encountered more frequently now during the second part of our trip. They are visible well in advance as dark cloud formations. Also on the radar they can be seen as black spots on the screen, which is a good warning signal during night time. That's why somebody called the radar "squall TV". If the squalls are coming closer, we reduce sail and are prepared both for gusts and change of wind direction. So far they have not caused any great difficulties.



Inga kommentarer:

Skicka en kommentar