Här kan du följa vår segling till Medelhavet.
Vi har bytt till ny båt s/y Carpe Diem, Jeanneau Sun Odyssey 40.
Av praktiska skäl använder vi vår förra båts, s/y Xavita, hemsida.

Here you can follow our sailing from Sweden to the Mediterranian.
We have a new yacht s/y Carpe Diem, Jeanneau Sun Odyssey 40.
Of practical reasons we are still using the homepage of our previous yacht s/y Xavita.


Klicka på bilderna föratt se dem i större format. NOTE! Click on the photos to have a larger image.

lördag 17 september 2011

Tanger - Porto Santo

Lördag 17 sep 2011                       Porto Santo
Trip: 580 nm                                   Totalt: 3370 nm


På internetkafé och uppdaterar denna hemsida.
On an internet café updating this homepage.

Förtöjd i Tanger. Sedan låg ytterliggare 2 båtar utanpå oss.
Moored in Tanger. 2 more yachts came and moored alongside.  
        Fler gästbåtar kom in till Tanger. I brist på gästplatser förtöjde de utanpå oss. Till slut hade vi 4 båtar på vår utsida, som slet och drog i våra förtöjningar i den friska vinden. Den spanska båten närmast langade över ett par flaskor gott vin av ren tacksamhet för att han fick ligga och gnugga mot oss.  Vår plan var att fortsätta utmed den marockanska kusten söderut till Rabat. Men motorn ville inte starta på grund av tomt startbatteri och en generator som fått kylvatten i sig.  Det ena förmodligen ett följdfel av det andra. Vi monterade reservgeneratorn. Hastigt och lustigt ändrade vi planer och styrde mot Madeira istället.
       Utanför Gibraltar Sund hamnade vi i tjock dimma under natten och i obehaglig närhet av fartygsleden. Men med radar och AIS ansåg vi oss ha bra koll på omgivningen. En fiskebåt varnade över radion för sina nät. Medan vi var sysselsatta med att hålla undan för näten, dök plötsligt ett fartyg upp ur dimman obehagligt nära oss. Vi hade inte sett den på radarn och den hade ingen AIS
(som är ett krav på fartyg av den storleken), den hade inte heller sett vår AIS-signal, om dom överhuvudtaget var vakna. En hastig undanmanöver från vår sida redde upp situationen. Lärdom, lita aldrig på att andra ser dig och ha ständig utkik i dimma.
       Resten av den 4½ dygn långa seglatsen till Porto Santo gick i 7-10 m/s nordlig vind som gav oss halvvind och en lätt slör. Revad stor och revad genua hela tiden 5-6 knop, d.v.s. en härlig seglats. Atlantvågor är något helt annat än Nordsjöns och Medelhavets. De är lååånga! Några enstaka fartyg syntes nattetid vid horisonten och fullmånen lyste upp vår väg. Via kortvågsradion fick vi väderleksrapporter, s.k. GRIB-filer, 2 gånger om dagen och dessutom mail med råd och dåd från båtkompisar i Sverige om elproblemen. Temperaturen sjönk till 22 grader och solen gick i moln, vilket kändes riktigt behagligt.


Vår första flygfisk landade på däck.
Our first fly fish landed on deck

Brödbak till havs/ Baking bread on the high seas

Härlig segling på Atlanten / Nice sailing on the Atlantic
        Porto Santo, som är en grannö till Madeira, har en stor och rymlig hamn, eftersom den hade ett viktigt NATO flygfält tidigare. Här finns t.o.m. lediga platser på gästpontonen, men vi ligger på svaj innanför vågbrytaren. Strålade samman med våra vänner Gunnar och Eva från kanalerna. Här ligger flera båtar på väg till ARC-rallyt som går mellan Kanarieöarna och Karibien varje år i november. Vågbrytaren är full med målningar/visitkort från andra båtar. Har identifierat flera klubbmedlemmars målningar.


Porto Santos hamn / Porto Santo harbor

Målar vår logga på vågbrytaren / Painting our logo on the breakwater

        Det ligger en pytteliten segelbåt här, Sven Yrvind! En känd småbåtskonstruktör med annorlunda idéer om hur båtar skall se ut. Han har seglat hit nonstop från Irland på 30 dagar. Han skall nu gå 2 månader direkt till Martinique i Karibien! Båten är 4,8 x 1,3 m !!! Efter Martinique ska han hem och bygga en större båt hela 6,2 x 1,4 m, som han ritat på väg över Biscaya. Han kom över till oss och berättade om sitt liv och äventyren. En fascinerande annorlunda man!  

Sven Yrvinds båt 4,8 m lång /  Microcruiser length 4.8 m 


Sven Yrvind besöker oss / The microcruiser's skipper visiting us
        Christoffer Columbus festival i dagarna 3. Han bodde här under flera år och gifte sig med guvernörens dotter. En kopia av hans skepp Santa Maria är också här för att förgylla dagarna. Vi fick några fina foton när hon seglar med alla segel satta och besättningen i 1500-tals kläder. På land gavs konserter och skådespel till den store sonens ära.


Kopia av Christofer Columbus skepp Santa Maria.
Replica of Christofer Columbus' ship Santa Maria.
Christofer Columbus stiger iland på Porto Santo för att fria till guvernörens dotter.
Christofer Columbus going ashore at Porto Santo to propose to the governors daughter. 


Muntra sjömän ilandstigna från Santa Maria
Merry sailors from Santa Maria

Skeptiska borgare  välkomnar sjömännen.
Skeptical inhabitants of Porto Santo greeting the sailors.
      Porto Santo är en gammal vulkanö. Bergarten är så pass lös att regnvattnet har skurit djupa fåror i de branta sluttningarna och bergssidorna är utsatta för kraftig erosion. Alldeles intill hamnen ligger en underbar lång badstrand, smekt av Atlantens vågor.

Porto Santo är en vulkanö, men inte längre aktiv
Porto Santo is vulcanic, but not active any more.

Saturday 17 sep 2011                       Porto Santo  
Trip: 580 nm                                   Total: 3370 nm
More visiting yachts arrived to Tanger. When not founding visitor’s moorings, they moored alongside us. Finally there were 4 yachts moored alongside pulling our mooring lines in the fresh wind. The closest Spanish yacht handed over two bottles of tasty wine thankfully of being allowed to scrub topsides with us. Our plan was to continue along the Morocco coast down to Rabat. But the engine refused to start due to a flat start battery and a generator that had got some cooling water. One of the faults was probably due to the other one. We installed the spare generator. We changed plans and headed for Madeira.
       Outside Gibraltar Strait we turned up in thick fog in the night and unpleasantly close to the shipping lane. With radar and AIS we considered to have good control of the surroundings. A fishing boat urged via radio to keep clear of his nets. While we were occupied by keeping away from the nets , suddenly a ship turned up out of the fog unpleasantly close to us. We had not seen the ship on the radar and it had no AIS on board (which is a requirement in a ship of that size), It had also not seen our AIS signal, if they were awake at all.  A quick maneuver by us cleared the dangerous situation. Lesson learned, Do not trust in others seeing you and have a continuous look out in fog. 
     The remaining part of the 4½ day and night trip to Porto Santo was made with 7-10 m/s northerlies giving us a beam reach and a broad reach. Reefed main and reefed genua with 5-6 knots speed, in other words fine sailing. The waves of the Atlantic are totally different from the North Sea and the Mediterranean.  They are loooong! Some single ships could be seen at the horizon in night time and a full moon lit up our way. Via HAM-radio we received weather reports, so called GRIB-files, twice daily and besides e-mails with advice from sailing friends in Sweden regarding our electrical problems. The air temperature went down to 22 degrees centigrade and the sun was hiding behind clouds, that felt really nice.
Porto Santo, a neighbor island to Madeira has a large and roomy harbor, this because the island has had an important NAVO airfield. Here you can find empty places on the visitor´s pontoon, but we are swinging for anchor in the harbor basin. Met our friends Gunnar and Eva from the canals.  Several boats underway to the ARC-rally have made a stop over here. The ARC starts every year from the Canary Islands in November and goes to the Caribbean. The concrete pier is full of paintings/.business cards from earlier yachts. We have identified paintings of several members of our yacht club.
         There is a tiny sailing boat here with Sven Yrvind! He is a famous designer of very small yachts and has his personal ideas of how a small boat should be designed. Sven sailed nonstop from Ireland to  here in 30 days. He will continue from here directly to Martinique in the Caribbean during 2 months. His boat is 4.8 m long and has a beam of 1.3 m!!! He visited our yacht and told about his life and adventures. A fascinating and different person!
     A 3-day festival in honour of Christofer Columbus. He lived here during several years and married the governor´s daughter. A replica of his ship Santa Maria came here to participate in the festival. We made some nice photos when she sailed with all sails hoisted and the crew dressed in 16th  century clothes. Ashore plays and concerts are  made to celebrate the islands famous son.
       Porto Santo is an old volcanic island. The rock is so soft that rainwater makes deep cuts in the steep slopes and the mountain sides are subject to heavy erosion. Next to the harbor there is a wonderful long beach caressed by the waves of the Atlantic Ocean.  

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar