Här kan du följa vår segling till Medelhavet.
Vi har bytt till ny båt s/y Carpe Diem, Jeanneau Sun Odyssey 40.
Av praktiska skäl använder vi vår förra båts, s/y Xavita, hemsida.

Here you can follow our sailing from Sweden to the Mediterranian.
We have a new yacht s/y Carpe Diem, Jeanneau Sun Odyssey 40.
Of practical reasons we are still using the homepage of our previous yacht s/y Xavita.


Klicka på bilderna föratt se dem i större format. NOTE! Click on the photos to have a larger image.

måndag 5 september 2011

Gibraltar


Måndag 5 sep 2011            Gibraltar
Trip 18 nm             Totalt  2750 nm
         Mulet och regnstänk! Detta har vi inte upplevt på hela sommaren. Tisdag kväll gjorde vi ett försök att gå över Gibraltar sund. Efter en blåsig dag vajade flaggorna lojt i hamnen och vi beslöt att göra ett försök fastän skymningen var i antågande. Enligt rekommendationer skulle vi passa på vid ebb, vilket medför minst ström i sundet. Utanför pirarmarna mötte en krabb sjö och vindlät från en av Herkules pelare, se förra inlägget, försvann snabbt och vinden ökade till 15 m/s. Framfarten var knappt 3 knop trots motorgång. Vattensprut över hela båten, biminin ville flyga iväg. Inget roligt! Efter en halvtimme beslöt vi att vända och kom tillbaks till hamnen och dess spegelblanka vatten.
         Nästa dag bjöd på solsken och en svag bris. Avgång vid förmiddagens lågvatten och med Gibraltarklippan synlig på andra sidan sundet. Denna gång var seglen revade och biminin undanstuvad. Efter 3 timmar med omväxlande med- och motström anlöptes Gibraltar. Många fartyg till ankars runt ”the Rock”. I Queensway Quay Marina låg våra JRSK vänner från  Göteborg och väntade. Kärt återseende med Catarina och Lennart på Harmoni II, som är på väg in i Medelhavet.

Gibraltarklippan / The Rock

Queensway Quay Marina
        Den 426 m höga Gibraltarklippan är imponerande. Den väntar på att bestigas! Linbanan för oss upp till aporna och utsikten. En legend säger att britterna måste lämna Gibraltar när den sista apan har försvunnit. Därför lät Winston Churchill plantera in fler apor . ” Göm allt i matväg och mata ej aporna, de kan bli aggressiva och bitas!”  Ändå lyckades en av dom knycka en chipspåse ur en barnvagn och satt förnöjt på trappräcket och lät sig väl smaka. Aporna sprang runt överallt mellan turisterna och letade efter godis, eller satt som tiggare i trapporna. Det var bara den utsträckta handen som saknades. Honorna har ofta en unge klängandes på ryggen eller hängandes under magen.

Matjakt / Food chasing
Jag lyckades / I succeeded
Lennart, Catarina, Birgitta

Apfamilj. Obs ungen som diar / Ape family. Note the baby ape


Gibraltars stad och hamn / Gibraltar city and harbor

Flygplatsens landningsbana  i bildens mitt / Airport runway in pics centre


         Klippan består av kalksten och är genomborrad av tunnlar och grottor som grävts och sprängts ut av klippans olika besättare under flera sekler. Bastioner, kasematter och murar både på klippan och i staden vittnar om Gibraltars stora strategiska betydelse genom århundraden.  Nu har militären och flottbasen ersatts av turister och nöjesbåtar. Gibraltar är så typiskt engelskt med pubar, fish and chips och bobbies. Trots att det är en  brittisk utpost har man till vår stora förvåning högertrafik! Men vilken trafik! Här kör man värre än spanjorerna. Full fart med småbilar och massor med scootrar och motorcyklar på smala slingrande gator. Att alla bilar har intryckta sidor förstår man när man ser de skarpa gatuhörnen.
     På torsdagen fyllde Catarina jämnt, vilket firades med tur upp till berget och restaurangbesök på kvällen. Större delen av fredagen installerades den nya kortvågsradion av vår radioexpert Lennart. Vilken tur att han hade vägarna förbi! För när Johan rör vid apparaten fungerar ingenting, men självklart är allt OK när Lennart smeker den. Johan och elektronik, om det så är datorer, radio eller el,  då har Johan tummen mitt i handen, fastän han kallar sig för ingenjör.   
     En ny vindgenerator har köpts och installerats av oss själva. Den förra stals i vintras.     

Naera startbanan / Close to runway
Monday 5 sep 2011            Gibraltar
Trip:  18 nm             Total:  2750 nm
     Cloudy and some rain! We have not encounter such weather so far this summer. Tuesday evening we tried to cross Gibraltar Strait. The flags in the harbor were hanging down after a windy day and we decided to make a try although dusk was coming. According to recommendations we should leave at low water, when the tide is weakest. Outside the jetties the sea was high and steep, and the wind shelter from one of Hercules’ columns, see previous letter, was soon gone and the wind increased to 15 m/sec (30 knots). The speed over ground was barely 3 knots when going by engine. Spray over the whole yacht, The bimini was almost leaving the boat. Not so fun! After 30 min we decided to turn back and arrived soon in the marina and the mirrorlike water.
      Next day came with sunshine and a gentle breeze. Departure at low water in the morning with the Gibraltar Rock visible on the other side of the strait. This time we had reefs in the sails and the bimini was stowed. We were moored in Gibraltar after 3 hours on the sea with currents in all directions. Many ships at anchor around “the Rock”. Our friends from Göteborg were waiting in Queens Quay Marina. A lovely reunion with Lennart and Catarina in s/y Harmoni on their way into the Mediterranean.
         The Rock is 426 m high and impressing. It is waiting to be climbed! The cable car brings us to the monkeys and the fantastic view. The monkeys are in fact Barbary Apes. There is a saying that the Brits have to leave when the last ape has gone. That’s why Winston Churchill arranged that more apes were set out.  “Hide all food stuff and do not feed the apes, they could turn aggressive and bite!”  Still one of them succeeded grabbing a bag of chips from a pram and sat on the railing and enjoyed the food. The apes ran around everywhere among the tourists looking for sweets or sitting in the stairs like beggers. Only the reached out hand was missing. The females had often a baby ape clinging on her back or hanging under the stomach.
    The cliff consists of limestone and is penetrated by tunnels and caves blasted and digged out during years by the different settlers of the rock. Bastions, casemates and walls both on the rock and in the town show the great strategic value of Gibraltar during centuries. Today the military has left and the naval base is closed and replaced by tourists and pleasure crafts. Gibraltar is so typically English with pubs, fish and chips and Bobbies. Although it’s a British possession it has right hand traffic to our great surprise! But what a traffic! They are driving more carelessly than the Spaniards.   Full speed with small cars, scooters and motorbikes on narrow winding streets. Dents on cars is not surprising when looking on the sharp street corners.
      We celebrated Catarina’s birthday by a mountain tour and dinner at a restaurant. Our radio expert Lennart helped us to install the shortwave radio (ham radio). What a luck that our tracks were crossing here! When Johan is handling the radio nothing works, but when Lennart touches it all is OK. Johan with electronics, let it be computers, radios or electrics, the combination doesn’t work, although he calls himself a technician.  
       We have bought and installed a new wind generator. The previous was stolen last winter.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar