Här kan du följa vår segling till Medelhavet.
Vi har bytt till ny båt s/y Carpe Diem, Jeanneau Sun Odyssey 40.
Av praktiska skäl använder vi vår förra båts, s/y Xavita, hemsida.

Here you can follow our sailing from Sweden to the Mediterranian.
We have a new yacht s/y Carpe Diem, Jeanneau Sun Odyssey 40.
Of practical reasons we are still using the homepage of our previous yacht s/y Xavita.


Klicka på bilderna föratt se dem i större format. NOTE! Click on the photos to have a larger image.

tisdag 27 september 2011

Porto Santo - Madeira

Tisdag 27 sep 2011                       Quinta do Lorde, Madeira
Trip: 30 nm                                   Totalt: 3400 nm
      När vi lämnar Porto Santo bakom oss ser man tydligt de konformade gamla vulkanerna.

Lämnar Porto Santo / Leaving Porto Santo

Gammal vulkan / Old vulcano

 Svag nordlig vind och medström för oss mot Madeira, som syns svagt i fjärran. Halvvägs dör vinden och Atlantdyningen får seglen att slå från sida till sida. Flera fåglar flyger lågt över vågorna och söker efter föda. En koll i fågelboken visar att det är Större Lira (Puffinus Gravis). Motorn, som går fint utan elektronikbox, hjälper oss fram till Madeiras karga ostudde med fyren högt uppe på en taggig klippa.

Fyren på Madeiras ostudde / The lighthouse on Madeira's eastern point
     Ostudden uppvisar märkliga bergsformationer. Olika sedimentavlagringar i rostbrunt, ockra och mörkrött har under 6 miljoner år bildat de randiga berglagren, som sedan har veckats under högt tryck, och här och där genomborrats av lavaströmmar.  Vi ankrar i Baia d’Abra direkt innanför ostudden, som läar för den förhärskande nordvinden. Atlantdyningen når dock in i bukten och vaggar båten dag och natt. Första natten är vi 2 båtar här, men den andra natten har skaran utökats till 8.

     Under frukosten hörs ett blåsljud nära båten, en lång svart rygg glider förbi och försvinner under ytan. Vad är detta? En val på så grunt vatten och mellan ankarliggarna?  Än idag år vi osäkra på vad vi såg. Senare hoppar Johan i det 23 gradiga vattnet och ger propellern en välbehövlig avskrapning. Påväxten har minskat farten med en knop. På berget högt över våra huvuden går en av Madeiras berömda vandringsleder. Hela dagen vandrar folk de fyra branta kilometrarna till ostudden.  


Baia d'Abra
    Efter två rullande nätter till ankars går vi runt hörnet och in i en av Madeiras nyaste marinor, Quinta do Lorde. Otrolig service! Man ropar upp hamnkaptenen på radion, en RIB-båt kommer ut och hälsar oss välkomna och visar vägen in till hamnen och vår plats med egen el- och vattenanslutning. Marinan hukar under ett brant läande berg, de tomma husen runt hamnen väntar på köpare, medan flygplanen passerar över oss fyllda med turister under inflygning till en välbehövd semester.  Landningsbanan har förlängts ut i havet på betongpelare för att kunna ta emot större plan. Vid kraftiga sidvindar väljs Porto Santo med sin längre landningsbana och resenärerna får ta 3 timmar färja till Funchal.
Quinta do Lorde Marina

Quinta do Lorde Marina

     Marinan skämmer bort oss med lyxiga toaletter och duschar, och gratis pendelbuss till närmaste samhälle och mataffär. 30 euro/dag är ändå ett hyfsat pris. Det bästa av allt är att vi har gratis internet ombord med vår extra wifi antenn upphissad i masten.  
    ”Lärkan” en L 32 från Stockholm blir inbogserad med motorproblem efter en lååång segling i  svaga vindar från Porto Santo. Den lokala Volvo-Penta reparatören får igång motorn och Lärkan drillar igen.  Lärkan har filial till grundskolan ombord! Mamma Anki ser till att 12-årige Felix följer läroplanen.   


Tuesday 27 sep 2011                       Quinta do Lorde, Madeira  
Trip: 30 nm                                   Total: 3400 nm
      When leaving Porto Santo behind, you can see the conical old volcano mountains. A light northerly breeze and following current brings us towards Madeira, visible in the haze. Half way the wind dies and the Atlantic swell makes the sails flap from side to side. Several birds fly close to the waves looking for food. The birds guide tells us these are Puffinus Gravis. The engine, which runs without the electronic box, takes us to the barren east point of Madeira with its lighthouse high up on a rock.
        The eastern promontory shows remarkable rock formations. Different layers of sediments in rusty brown, okra and dark red have formed the striped layers of rock during 6 million years, which have later been folded under high pressure and randomly been perforated by lava streams. We drop anchor in Baia d’Abra just inside the eastern promontory that gives shelter from the dominant northerlies. However, the Atlantic swell enters the bay and rocks the yacht day and night. Two yachts at anchor the first night, but eight the second night.
       During breakfast a blow sound is heard close to the yacht, a long black back is passing by and disappears under the surface. What’s that? A whale in shallow waters and between the yachts at anchor? Still today we are not sure of what we saw. Later Johan jumps into the 23 degrees (centigrade) water and gives the prop a well needed cleaning. The growth has decreased the speed with one knot. On the rock high above our heads is one of Madeira’s famous walking trails. The whole day people are walking along the 4 steep kilometers to the eastern point.    
     After two rolling nights at anchor we continue round the corner and into one of Madeira’s new marinas, Quinta do Lorde. Incredible service! You call the harbor master on the radio , a RIB comes out and welcomes you, and shows the way into the harbor and your berth with electro outlet and water tap. The marina lies under a high cliff giving shelter, the empty apartments around the harbor basin are waiting for buyers, while airplanes passes for landing filled with tourists to a well deserved holiday. The landing strip is extended on concrete columns out over the sea to accommodate larger airplanes. With strong crosswinds Porto Santo is chosen with it’s longer strip and the passengers have to make a 3 hour ferry trip to Funchal.
     The marina spoils us with luxury toilets and showers, and free shuttle bus to the closest town and shops. 30 eur/day is quite a good harbor charge. The best is to have free internet onboard with our special wifi antenna hoisted at the mast.
     “Lärkan” (= “The Lark”) a sailing yacht from Stockholm in Sweden is towed into the marina with engine problems and after a loooong sail in light winds from Porto Santo. The local Volvo-Penta mechanic manages to start the engine and the lark sings again. Lärkan has an onboard subsection of the elementary school! Mother Anki looks for that 12 year old son Felix is following the school plan.  

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar