Här kan du följa vår segling till Medelhavet.
Vi har bytt till ny båt s/y Carpe Diem, Jeanneau Sun Odyssey 40.
Av praktiska skäl använder vi vår förra båts, s/y Xavita, hemsida.

Here you can follow our sailing from Sweden to the Mediterranian.
We have a new yacht s/y Carpe Diem, Jeanneau Sun Odyssey 40.
Of practical reasons we are still using the homepage of our previous yacht s/y Xavita.


Klicka på bilderna föratt se dem i större format. NOTE! Click on the photos to have a larger image.

söndag 10 juli 2011

Menorca

Söndag 10 juli                                           Puerto Pollensa, Mallorca
Totalt: 2160 nm
Det blev 2 dygns segling till Mahon på östra sidan av Menorca. 250 nm mestadels på ett spegelblankt hav. Baddopp halvvägs i 26 gradigt vatten, solen steker från en klar himmel, inga båtar, alldeles ensamna. På AIS-en ser vi att det finns färjor, kryssningsfartyg och oljetankers under horisonten. Plötsligt gick motorns varvtal ner och det lät konstigt. Något hade fastnat i propellern! Det hjälpte inte med att köra back. Linavskäraren (roterande knivblad på propelleraxeln) kunde inte få bort skräpet, utan Johan fick ta cyklopet och dyka ner och ta bort en plastsopsäck som satt snodd runt propellern. Tur att havet var stilla!

Inloppet till den långa viken som leder till Mahon kantas av flera stora försvarsanläggningar från 1800-talet. Långa försvarsmurar i flerdubbla rader med djupa gravar emellan, hundratals kanongluggar. Vilket slöseri med pengar och arbetskraft, för när allt var färdigt hade krigskonsten ändrats och forten blev obehövliga! Flera dagar tillbringades i den vackra och välskyddade lagunen Cala Taulera. Eftersom den är en av få allvädersskyddade ankarplatser på Menorca, var den välfylld med ett 20-tal båtar. Det ä fortfarande lågsäsong så det är gott om plats. Inga skandinaviska båtar har synts till efter Marseilles! Är alla solhungrande nordbor i Grekland och Turkiet?


Cala Taulera

Försvarsverken på Isla Mola
The Citadel on Isla Mola 

Matmarknad i Mahon
Food market in Mahon

Mahon
I en cala (vik eller bukt) fällde det kungliga brittiska skeppet ”Britannia” ankar med det nygifta paret Prins William och Kate på bröllopsmånad. Det vackra skeppet åtföljdes av två jättelika motoryachter. Nyfikna seglade vi tätt förbi för att få en skymt av skvallertidningarnas gunstlingar. Snopna såg vi att skeppet hade ett annat namn. Kunde det vara en rik oljeshejk som byggt sig en kopia av ”Britannia”?


Royal yacht Britannia ???

Då det skulle blåsa friska sydliga vindar i flera dagar valde vi att följa Menorcas nordkust och ankrade i en stor cala i ett naturreservat med kristallklart vatten och sandstränder längst in. Denna cala, som de flesta andra är helt öppen mot havet. Vi blev fundersamma när väderleksrapporten talade om ett lågtryck som skulle medföra nordliga kraftiga vindar under natten. Extra ankarkätting släpptes ut och både ekolods- och GPS- larm sattes på. Kl 04 tjöt larmen att vinden hade vänt från syd till nord och en kraftig dyning började rulla in i bukten. Båten rullade från sida till sida och slet i ankaret. Skulle det hålla till gryningen och tills ljuset återvände. Det blev till att sitta ankarvakt i den ljumma natten. När den första gryningen kom, blev det aktiviteter på alla båtar. Alla ville iväg innan vinden ökade ytterligare. Med den kraftiga dyningen och 12 m/s i nosen kröp vi ut ur calan i bara 3 knop. Sjöstuvningen fick sitt elddop och det var svårt att hålla sig fast trots kopplade livselar. En våg slog in i sittbrunnen och blötte ner oss från topp till tå. Men vad gör det när det är så varmt. När vi kom ut på djupare vatten, 50 m djupt, kunde vi sätta revad genua och falla av och få lite bekvämare gång. En seglare sa att ett sådant väderomslag händer enbart någon enstaka gång under varje säsong. Efter några timmar rundades Menorcas västudde och Ciutadella bjöd på välbehövligt lugn och skydd i den långa smala viken som är stadens naturliga hamn. Vi betalade den hittills högsta hamnavgiften 79 euro! Avgiften stiger omvänt med kvadraten på avståndet till Mallorca. En svensk segelbåt med göteborgare förtöjde bredvid och vi fick många tips om fina platser längs vår fortsatta seglats.

Cabo Favaritx, Menorcas nordostudde
Cabo Favaritx, northeast point of Menorca

Ciutadella är en mycket vacker månghundraårig stad. Den var tidigare Menorcas huvudstad, men engelsmännen fick inte plats för sina fartyg i hamnen under sitt herravälde på ön, utan flyttade huvudstaden till Mahon med sin större hamn. Gamla stan består av smala krokiga gränder och prång som skapades för att förvilla en ev. inkräktare. Alla hus är olika och vackert utsmyckade med friser och ornament. Flera kyrkor och en katedral ligger insprängda bland den övriga bebyggelsen. Många spanska turister i stan, mycket få utlänningar. Ciutadella är ett måste för Menorcabesökaren!!

Ciutadellas gamla hamn
Ciutadella's old harbour

Lokala fiskebåtar
Local fishing boats
Ciutadella

Utsmyckat hus i Ciutadella
Buildings with ornaments in Ciutadella

Nu har vi seglat vidare till Mallorca. Mer om detta i nästa inlägg.


Sunday 10 July                                            Puerto Pollensa, Mallorca
Total: 2160 nm
2 days sailing to Mahon on the east side of Menorca. 250 nautical miles on a mirrored sea. A swim in the sea in nowhere, 26 degrees water temperature, hot sun from a clear sky, no boats within sight, quite alone. The AIS shows some ferries, cruising ships and tankers under the horizon. Suddenly the engine revs go down and a strange noise occurs. Something has got stuck in the propeller! No help by reversing the prop. The spurs (knives) on the prop shaft could not clear the prop, so Johan put on his diving mask and went down and took away a plastic garbage bag from the prop. Luckily we had a calm sea!

The entrance to the long creek leading to Mahon is surrounded by large citadels from the 19th century. Long defense walls, several parallel and with deep ditches in between, hundreds of openings for heavy artillery. What a waste of money and manpower, because when all was finalized, the art of warfare had changed and the citadels became useless! Several days were spent in the beautiful and well sheltered lagoon Cala Taulera. As it is one of few anchorages in Menorca protected from all wind directions, it had some 20 yachts at anchor. It is still low season, why there is lot of space. No Scandinavian yachts in sight since Marseilles! Are all sun loving people from the north in Greece and Turkey?

The royal British yacht “Britannia” laid anchor in a cala (creek or bay) with the newly married Prince William and Kate on honeymoon. The beautiful yacht was accompanied by two supermotoryachts. Curiously we sailed along to have a glimpse of the celebrities. Disappointed we noticed that the yacht had another name. Could it be a rich oilshejk who has built a copy of “Britannia”?

As there should be strong southerlies during several days, we decided to sail along the north coast of Menorca. We let the anchor go in a large cala in a nature reserve with crystal clear water and sand beaches at the bottom. This cala is open to the sea, as most are. We were puzzled when the weather report told about a low pressure arriving in the night with strong northerlies. More anchor chain was laid out and alarms of both the echo sounder and GPS were switched on. 4 am the alarms sounded as the wind had shifted from south to north and a large swell entered the cala. Our yacht rolled from side to side and pulled heavily the anchor chain. Should it hold until daybreak? We had to take watches in the warm night. There were activities in all yachts when the first light arrived. Everybody wanted to leave the cala before conditions got worse. We left the cala slowly in 3 knots speed with the strong swell and 25 knots wind in the nose. Our lashing of items were set on test and it was hard to hang on although clipped on harnesses. One wave entered the cockpit and we got all wet, but no problem in the warm air. When reaching deeper sea, 50 meters, we set a reefed headsail and turned to a reach and life got a little bit more comfortable. An experienced sailor told us that such weather changes only happens once every season. Menorca’s west point was passed after some hours and Ciutadella gave us a well deserved shelter in the long and narrow cala that forms the natural harbor of the town. We paid the highest harbor due so far, 79 euro! It seems the dues rise with inverse distance to Mallorca. A Swedish sailing yacht from our home town moored next to us and gave us a lot of info about nice places along our track to be.

Ciutadella is a very beautiful town, several centuries old. It was previously the capital of Menorca, but the English could not have their ships in the small harbor during their reign of Menorca and moved the capital to Mahon and its larger harbor. The old town has narrow winding alleys planned to confuse an intruder. All houses are different and ornamented with freezes and paintings. Several churches and a cathedral are squeezed in between the buildings. Many Spanish tourists in town and few foreigners. Ciutadella is a must for everybody visiting Menorca!!

Now we have sailed further to Mallorca. You can read about that in our next letter.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar