Här kan du följa vår segling till Medelhavet.
Vi har bytt till ny båt s/y Carpe Diem, Jeanneau Sun Odyssey 40.
Av praktiska skäl använder vi vår förra båts, s/y Xavita, hemsida.

Here you can follow our sailing from Sweden to the Mediterranian.
We have a new yacht s/y Carpe Diem, Jeanneau Sun Odyssey 40.
Of practical reasons we are still using the homepage of our previous yacht s/y Xavita.


Klicka på bilderna föratt se dem i större format. NOTE! Click on the photos to have a larger image.

onsdag 27 juli 2011

Ibiza

Onsdag 27 juli                             Cartagena, Spanien
Totalt: 2475 nm
        De 50 nautiska milen till Ibiza tog 12 timmar i härlig slör när vinden väl ville infinna sig. Ibiza välkomnade med en polkagrisrandig fyr. Ankrar i Cala Charraca en bit innanför öns nordudde i mycket klart vatten. Ser ankaret på 10 m djup. När ankaret väl dragits fast med motorhjälp tas det dagliga svalkande doppet efter en varm dag. Tack vare vår stora vattentank kan vi alltid unna oss en sötvattensdusch efter badet. Följande dag bjuder på en frisk seglats med revade segel till San Antonio. Går in till Club Nautico och betalar den näst högsta hamnavgiften i år, 66 EUR. Balearerna är känt för sina höga avgifter och Ibiza lär vara värst. Vill inte ankra utanför hamnen, eftersom vi ska lämna båten för en tur till Ibiza City nästa dag.

Fyr på Ibiza
Lighthouse on Ibiza

Spetsiga klippor i förgrunden
Teeth like rocks in the foreground

        Ibizas strategiska läge i västra Medelhavet har medfört att ön stått i centrum för många konflikter. Den har erövrats och styrts av fenicier, kartagener, romare och morer. Romarna odlade säd, bröt bly och drev saltutvinning. Även vikingarna lär ha varit här! Hannibal (som marscherade med elefanter över Alperna) är född på Ibiza och slogs mot romarna. Efter Roms fall anfölls ön av många olika krigsherrar bl.a. vandalerna, vilket fick många att fly till fastlandet. Senare har ön ibland tillhört Spanien ibland varit ett eget kungadöme. Även pirater och turkar har härjat på ön.
     Dagens vandaler är nog ungdomarna som invaderar ön och drar fram i stora flockar och försöker ha så roligt som möjligt på kortast möjligaste tid. Speciellt San Antonio är ungdomens hålligångställe. Vi känner oss alldeles bortkomna när vi tar en kvällspromenad. Discona dunkar natten igenom. När vi går till bussen nästa morgon, möter vi de unga på hemväg på vingliga ben efter nattens övningar.
          Bussen tar oss den korta sträckan tvärs över ön till Ibiza City, som egentligen heter Eivissa på lokalspråket. Staden grundades av kartagenerna (kommer från Cartagena på spanska fastlandet) redan på 500-talet före Kristus. Här möter oss en helt annan värld. Kan det bero på att det är söndag förmiddag? Staden är full av historia och kröns av en väldig borg, som i olika etapper sedan 1500-talet byggts ut med högre och högre murar. Återigen kommer tanken på alla mantimmar som lagts ner här. Vi berömmer oss idag över vår skicklighet att bygga stora broar och höga hus på kort tid. Men vad är detta mot att bygga dessa försvarsanläggningar och katedraler för hundratals år sedan med de hjälpmedel och den kunskap man hade då. Byggaren/skepparen blir storligen imponerad! Innanför murarna ligger gamla stan med välvårdade vitputsade hus, trånga vinglande gränder och trappgator så man kunde ta sig fram på hästryggen. Turligt fick vi en karta på turistinformationen, annars hade vi inte hittat ut!

Eivissas stadsmur
Town wall of Eivissa

Trappgator i gamla stan i Eivissa
Stairstreets in old town, Eivissa

Eivissa

Gatunamn målat på kakelplattor
Street name painted on tiles

Eivissas hamn
Eivissa harbor
        Tillbaks vid båten kastar vi snabbt loss och lägger oss för ankar i den oskyddade bukten utanför hamnen. Vill inte betala för ytterligare en dyr natt. Här blir vi liggandes fyra nätter medan vinden blåser från olika håll och med alla styrkor mellan bleke och kuling. Dessutom en rejäl dyning som får båten att rulla från sida till sida. Många båtar draggar och får ankra om. Vårt 16 kg CQR-ankare och kätting utlagd till 4 ggr djupet klarar alla vindskiften.  GPS-en visar hur vi har snurrat många varv runt ankaret. Vi ville fortsätta till ön Formentera syd om Ibiza, men vindarna tillät inte detta.

GPSen visar hur båten har snurrat runt ankaret
The GPS shows the yacht's circuling around the anchor
      Våra vidare planer har justerats, för under veckan har vi blivit mormor och morfar 1 månad tidigare än beräknat. Lille Anton har kommit till världen, bara 1.740 gram lätt och 43cm lång, men en stark och hungrig krabat. Det har blivit många och långa mobilsamtal senaste tiden för att följa utvecklingen på hemmafronten.  Har nu letat billigt flyg på internet för att bese barnbarnet, men tji i semestertider. Ryan Air har dock ett dyrt flyg från Malaga om en vecka.

Nyfött barnbarn
Newly born grandchild
     Från San Antonio har vi seglat över till spanska fastlandet, men det kommer i nästa brev.


Wednesday 27 July                              Cartagena, Spain
Total: 2475 nm
 A nice reach of 50 nautical miles during 12 hours took us to Ibiza, that welcomed us with a lighthouse with diagonal strips all over. Anchoring in very clear water in Cala Charraca just inside the north puento. The anchor is visible at 10 m depth. When the anchor is secured by going astern, it is time for the daily chill off in the sea. Thanks to our large water tank we can always have a fresh water shower after the swim. The following day gives a fresh sail with reefed sails to San Antonio.  Mooring in Club Nautico and we pay the next highest harbor due this year, 66 EUR. The Baleares are known for high dues and Ibiza is on the top of the range. We do not like to anchor outside the harbor as we intend to leave the boat for a trip to Ibiza City the following day.
      The strategic position of Ibiza in the western Mediterranean has been the reason for many conflicts. The island has been conquered and ruled by Phoenicians, Carthaginians, Romans and Moors. The Romans started agriculture, lead mining and salinas. Even the Vikings have been here. Hannibal (who marched with elephants over the Alps) is born on Ibiza and fought the Romans. After the fall of the Roman Empire the island was rampaged by many war lords, among them the Vandals, which made many to flee to the mainland. Later on Ibiza has sometimes been part of Spain and sometimes an independent kingdom. Also pirates and Turks have robbed the island.
       The vandals of today are for sure the youth that invade the island in crowds and tries to have as much fun as possible in the shortest of times. Especially San Antonio is the place for them. We feel like being on the wrong planet when making our evening stroll. The discos are thumping through the night. When we walk to the bus station the next morning we meet the young ones homeward bound on shaky legs after the nights adventures.
     A short bus ride takes us across the island to Ibiza City, called Eivissa in the local language. The town was founded by the Carthaginians (coming from Cartagena on the Spanish mainland) in the 6th century BC. Another world meets us here. Maybe depending on the fact that it is Sunday! The town is full of history and sports a large citadel which is expanded since the 16th century with higher and higher walls. Again I am thinking of all manhours needed. We are proud today of our skills to
build long bridges and high rise buildings in tight schedules. What is that compared to build these fortifications and cathedrals centuries ago with the tools and knowledge of that time. The civil engineer/captain is highly impressed! The old town lies inside the walls with well preserved white plastered houses, narrow winding alleys and stairstreets allowing riding on horses. Luckily we got a map from the tourist office so we could find our way out! 
Back on our yacht we made a quick departure to avoid one more expansive night. We laid anchor in the unsheltered bay just outside the harbor. Here we stayed during four nights while the wind was blowing from all directions and with all forces from zero to gale. Besides a large swell that makes the boat roll from side to side. Many boats were dragging and had to make new anchoring. Our 35 lb CQR-anchor and a scope of chain 4 times the depth keeps us in place. The GPS shows our circling around the anchor. We had planned to visit Formentera south of Ibiza, but the winds did not allow us.
   Our further plans have been adjusted as we have got a grandchild during the week. Little Anton arrived 1 month earlier than calculated, weighing only 1,740 grams and 43 cm long. But he is strong and hungry. There has been many and long mobile calls the last time to follow the progress of the pregnancy. We have now searched for cheap flights back home on internet to see our grandchild. No success in high season, but Ryan Air has an expensive flight from Malaga next week. 
     We have now sailed from San Antonio to the Spanish mainland of which you can read in our next letter. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar