Här kan du följa vår segling till Medelhavet.
Vi har bytt till ny båt s/y Carpe Diem, Jeanneau Sun Odyssey 40.
Av praktiska skäl använder vi vår förra båts, s/y Xavita, hemsida.

Here you can follow our sailing from Sweden to the Mediterranian.
We have a new yacht s/y Carpe Diem, Jeanneau Sun Odyssey 40.
Of practical reasons we are still using the homepage of our previous yacht s/y Xavita.


Klicka på bilderna föratt se dem i större format. NOTE! Click on the photos to have a larger image.

söndag 31 juli 2011

Costa Brava

Lördag 30 juli                             Almerimar, Spanien
Totalt: 2590 nm
Vid fastlandet tog vi en gratis boj i en liten cala 2 nm norr om Cabo de la Nao. Som så ofta  gick dyningen in under småtimmarna, så i det första gryningsljuset flyttade vi oss till en lugnare ankarplats utanför Moraira. Höga berg med många stora sommarvillor omger oss.  I söder syns Calpe med den karakteristiska klippan.

Utanför Moraira
Outside Moraira

Calpeklippan
The Calpe rock
       Under den vidare seglatsen söderut har vi plötsligt kommit vilse! Har vi hamnat på Hudson River vid Manhattan? Höghus vid höghus utefter hela stranden så långt ögat når. Vid en titt på plottern ser vi att vi är utanför Benidorm! Otroligt med all bebyggelse här utmed Costa Brava. Samhällena har vuxit ihop och ligger som et pärlband utmed kusten. Hur kan man fylla alla hus och lägenheter? Vi passerar Alicante och går in i Santa Pola och lyckas få en ledig plats i den nya marinan. Detta visar sig vara en riktig turiststad med en bred strandpromenad där det är ett intensivt folkliv på kvällen. Bara spanska turister i alla åldrar fyller de många restaurangerna till långt in på kvällarna. Inget discodunk. Utländska turister lyser med sin frånvaro.

Är det Manhattan - Nej, Benidorm
Is this Manhattan . No, Benidorm

Benidorm

   Nästa stopp blir ett annat turistställe, Torrevieja, som vi försöker undvika, men motvind och obekväm motsjö avgör valet och vi kommer till en ny och halvtom marina. Det är slående hur båtlivet har förändrats sedan vi lämnade Balearerna, få båtar på havet, halvtomma marinor och lägre hamnavgifter. Många engelska långliggare här, folk som bor i sina båtar eller har sin hemmahamn här. Säkert beroende på de låga priserna men också på biliga flyg till Storbritannien. 
     Den urgamla staden Cartagena ligger välskyddad djupt inne i en vik. Den grundlades av Hannibals bror 200 år f.Kr. och blev centrum för kartagenernas välde. Brytning av guld och silver gav staden dess makt. Romarna knäckte kartagenernas välde både här och på Ibiza. Senare kom vandaler och morer och plundrade återstoden.  Alla bergstoppar runt om befästes på 1500-talet med försvarsanläggningar och staden fick en viktig örlogsbas. Den engelska upptäcktsresanden och viceamiralen Sir Francis Drake stal dock kanonerna och förde dem till Jamaica. Den romerska amfiteatern är under upprustning och likaså ett Colosseum. Flera museer är inrymda i spännande byggnader med modern arkitektur.

Cartagena med en av borgarna på kullen
Cartagena with one of its castels on the hill
       Tyvärr har även denna stad många skyltar på fasaderna om lediga lägenheter. Termometern visar på 30 grader C när vi trampar upp till mataffären och fyller ryggsäckarna med livets nödtorft. Euron gör livet enkelt och dessutom tar alla affärer och restauranger bankkort. Vi förundras över att det inte finns välsorterade båttillbehörsaffärer. Om det överhuvudtaget finns är de inriktade på fiske och dykning. Bara i Palma på Mallorca fanns något som liknade det vi är vana vid hemifrån.    Seglatsen till Almerimar klarades av med en dygnssegling. Ville utnyttja den ostliga vinden för att säkert hinna till flyget hem. Seglade på ett tomt hav. Vart har alla fritidsbåtar tagit vägen? Endast två fiskebåtar och några handelsfartyg vid horisonten. På den ena fiskebåten höll fyra man på att dra upp något tungt ur havet. Efter en stunds kämpande landades en 2 m lång tonfisk på däck. Hur som helst blev det en härlig slör i 5-6 knop med höga obebyggda berg i diset mot land och sedan följt av en stjärnklar natt.

Kajen för anmälan i Almerimar Marina
The reception quai in Almerimar Marina

Inklämd i Almerimar Marina
Sqeezed in Almerimar Marina
Saturday 30 July                       Almerimar, Spain
Total: 2590 nm
Arriving at the Spanish mainland we found a buoy free of charge in a small cala 2 nm north of Cabo de la Nao. As so many times before there was a swell entering the cala late in the night. In the dawn we moved to a quite anchorage close to Moraira. High mountains with many large bungalows surrounds us. Calpe with its typical rock is visible in the south.
     We are suddenly lost during the southbound sail! Have we turned up on Hudson River at Manhattan? Skyscrapers along the beach as far as you can see. Checking the plotter tells us we are outside Benidorm! Unbelievable with all these buildings along Costa Brava. The communities have grown together and forms a string of pearls along the coast. How is it possible to fill all the houses and apartments? We pass Alicante and enter Santa Pola and succeed in finding a vacant berth in the new marina. It shows to be a real tourist town with a wide boardwalk with intensive life in the evening. Only Spanish tourists in all ages fill the restaurants until late in the night. No disco thumping. No foreign tourists at all.
    Next stop is another tourist spot, Torrevieja, which we try to avoid, but wind on the nose and uncomfortable swell makes an easy decision and we arrive in a new and half empty marina. It is amazing how the yachting life has changed since we left the Baleares, few yachts out in the sea, half full marinas and lower harbor charges. Many British liveaboards here and foreign yachts based here. Surely depending on low harbor charges and cheap flights to Great Britain.
    The very old city Cartagena is situated in a deep sheltered bay. It was founded in the 3rd century BC by Hannibal’s brother and was the centre of the Carthaginian sphere. Gold and silver mining was the base for its power. The Romans ended the era of the Carthaginians, as they did on Ibiza. Later came the Vandals and Moors and robbed what was left. All mountain summits around the city were fortified in the 16th century and a naval base was placed here. The English explorer and vice admiral Sir Francis Drake stole the canons and brought them to Jamaica. The Roman amphi theatre is under renovation and so is the Coliseum. Several museums are located in fascinating buildings with modern architecture.
       Sorry to say also this city has many signs on the facades about apartments for sale. The thermometer shows 30 degrees Celsius when we go uphill with our bikes to the grocery shop and fill our rucksacks with all necessary stuff. The Euro makes life easy and besides all shops and restaurants accept credit cards. To our surprise there are very few chandleries. If there are, they are focusing on fishing and diving. Only in Palma we found a chandler that could compete with them back home.  
       The sailing to Almerimar was made as a day and night trip. We wanted to benefit from the easterlies to be sure to catch the flight home. Sailed on an empty sea. Where have all yachts gone? Only two fishing boats and some cargo ships at the horizon. Four men were working hard on one of the fishing boats to haul up something from the sea. After some time a 2 m long tuna fish was on the deck. Anyhow it was a nice reach in 5-6 knots surrounded by unspoilt mountains in the haze followed by a night under the stars.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar