Här kan du följa vår segling till Medelhavet.
Vi har bytt till ny båt s/y Carpe Diem, Jeanneau Sun Odyssey 40.
Av praktiska skäl använder vi vår förra båts, s/y Xavita, hemsida.

Here you can follow our sailing from Sweden to the Mediterranian.
We have a new yacht s/y Carpe Diem, Jeanneau Sun Odyssey 40.
Of practical reasons we are still using the homepage of our previous yacht s/y Xavita.


Klicka på bilderna föratt se dem i större format. NOTE! Click on the photos to have a larger image.

måndag 21 juli 2014

Azorerna / The Azores - Falmouth

Måndag 21 Juli 2014           Falmouth, Storbritannien
Tripp: 1330 nm                   Totalt: 16890 nm

Vi befinner oss fortfarande i ett stort högtryck med mycket lite vind. Men vi måste vidare. Först 2,5 dygns motorgång i stiltje rakt norrut från Azorerna för att finna vind på latitud nord 44 grader. Detta är den vanliga situationen för att ta sig från ögruppen. Senare får vi slör i lätta vindar, dyning, båten rullar, seglen slår, enerverande.

Förberedelser inför sista etappen till Europa
Preparation for the last leg to Europe
Stiltje / A calm ocean

Fartygsleden mellan New York och Medelhavet passeras. Flera fartyg siktas på det annars ödsliga havet. Närmare Engelska kanalen kommer fartygstrafiken att tätna. Var är alla andra segelbåtar som går från Azorerna till Europa? Ingen syns till. Förmodligen gömmer dom sig under horisonten.Gribfilerna är inte att lita på. I flera dagar har de spått NO-vind, medan verkligheten har varit V-vind. Däremot har vädergurun Chris prognoser stämt kusligt bra.Lagar värmaren, byter fläktmotorn, lagren kärvar, korroderat, för lite användning i tropikerna.
Värmaren kommer att behövas ju längre norrut vi kommer. Redan nu är det kyligt på nätterna, ibland endast 14 grader, men solen värmer gott och termometern orkar strax över 20-graders strecket på dagarna.

Värmaren får nya fläktar och motor
New blower for the heater

Dagarna blir enformiga och fördrivs med vakthållning, läsning, frågesport, DVD tittande, måltider och sömn. Nu på hemresan är det inte samma geist som på utresan. Det känns mer som en transportsegling och vi längtar hem till släkt och vänner.
Ett fiskefartyg snurrar ett helt dygn runt en 500 m grundtopp, hoppas den inte dammsuger upp allt. 11 spanska fiskebåtar har möte mitt på havet och ritar sina sicksackmönster på vår dataskärm medan de fiskar.

Fiskebåtar ritar sicksackmönster på vår dataskärm
Fishing boats are drawing zigzag lines on our PC screen

Dimma ju närmare Europa vi kommer. Sikt mindre än 2 nm (3 km). Radarkoll. Radarn har vi inte haft så mycket nytta av under 4 år mer än att kolla positionen när sjökorten är mindre noggranna. Men när den används är den ovärderlig.

Många avlastare / Many clutches

En flock liror samlas i vår närhet, tydligen väntar de på något gott, kanske ett fiskstim. En val dyker upp bara 20 m från Xavita och blåser! Kommer upp ytterligare flera gånger för att andas innan den dyker ner till det stora blå.
Titta noga så ser ni valens rygg
Look carefully and you will see the back of the whale

I höjd med Biscaya blir det platt läns med utspirade segel i en frisk sydvästan och kraftig sjögång. Xavita pendlar från sida till sida och doppar relingarna i vattnet. Livet ombord blir besvärligt.

Rolling... ….and rollingInte lätt att dricka kaffe i sjögången
Not so easy having coffee in the swell

Volvo Ocean Race deltagarna "Abu Dhabi" och "Alvimedica" dundrar förbi oss i 17 knop. De är ute och träningsseglar från USA till Storbritannien. Efter 9 dagars segling skiljer bara 7 timmar mellan båtarna! Själva jordenrunttävlingen startar i oktober med målgång i Göteborg juni 2015.
Alvimedica
Nära nedseglade av fiskebåten "Stelissa" i dagsljus och bra sikt! Vi seglade bidevind och den kom från babord i 10 knop. Ingen reaktion syntes, varför vi startade motorn som en säkerhetsåtgärd. Den kom närmare och närmare utan att gira undan. Till slut la vi i full fart fram och körde föbi ca 50 meter framför fiskebåtens stäv. Vi såg att bryggan var obemannad. Ropar upp på VHF-en, de var helt ovetande om situationen och sade att de inte såg oss på radarn. Sanningen är att de inte hade någon utkik under en längre tid.

Fiskebåten som nästan rammade oss
The fishing boat that almost hit us

Efter 11 dagar når vi Englands sydvästra hörn i sol och svaga vindar. Gröna ängar och stora herrgårdar kantar vägen in till Falmouth. Söndag och fullt av seglare ute. Roligt att se många traditionella båtar under segel. Vi tar en gästboj bland alla andra bojliggare. Går iland och äter fish and chips.

Falmouth

Ebb i Falmouth / Ebb in FalmouthSkärmdump seglad väg Azorerna-Falmouth
Screendump track The Azores-Falmouth


Monday 21 July, 2014           Falmouth, Great Britain
Trip: 1330 nm                        Total: 16890 nm

We are still in a high pressure area with light winds. But we have to go. First 2.5 days motoring northwards from The Azores in calm weather to find wind on latitude north 44 degrees. This is the normal situation when leaving the islands. Later we have a broad reach in light winds, swell, our yacht is rolling, the sails are flapping, it is nerve-racking.

The ship lane between New York and The Mediteranian is crossed. Several ships are seen on the normally empty ocean. Closer to The English Channel the traffic will be more crowdy. Where are all the other yachts going from The Azores to Europe? Probably hiding under the horizon.

The grib files are not reliable. Several days they have predicted NE-winds, while the reality was westerlies. On the contrary the prognosis of the weather guru Chris have been amazingly accurate.

Repairing the heater, changing the blower, the bearings are corroded, too less use in the tropics. The heater will be needed further northwards. It is already chilly during night time, sometimes only 14 degrees C, but the sun is warming us up during day time and the thermometer climbs up to 20 degrees.

The days become monotonous and are filled with watches, reading, quizes, DVD movies, eating and sleeping. Now during our way back home there is not the same emphasis as during our way out. It is more like a transport and we are longing for family and friends.

A fishing vessel is circulating around a 500 m shallow during a whole day and night. Hopefully it does not vacuum all fishes. 11 Spanish fishing boats have a meeting out in the ocean and are drawing zigzag lines on our PC screen while fishing.

Fog apppears when we are coming closer to Europe. Visibility less than 2 nm (3 kilometers). Checking the radar. The radar has not been of much use during our 4 years except for checking our position when the charts are less accurate. But it is invaluable when used.

A group of shearwaters are flying nearby, obviously they are waiting for some gooodies, maybe a shoal of fish. A whale surfaces only 20 m from Xavita and blows! Comes up several times for breathing before it dives down to the great blue.

Running with poled out sails on the Biscaya latitude in a fresh south westerly and big swell. Xavita is rolling from side to side and dipping the toe rails in the sea. Life is becoming uncomfortable.

The Volvo Ocean Race participants "Abu Dhabi" and "Alvimedica" are flying passed us in 17 knots.
They are out on a tune up sail from US to Great Britain. Only 7 hours differ between the racers
after 9 days of sailing. The round the globe race starts in October and is finished in Gothenburg in June 2015.

Almost rammed by the fishing boat "Stelissa" in day light and good visibility! We were close hauled and it approached us from port side in 10 knots. No action was taken, why we started our engine as a safety precaution. The fishing boat came closer and closer without giving way. Finally we gave full throtle ahead and passed about 50 meters in front of her bow. We saw there was nobody in the wheelhouse. Calling on the VHF radio, they say they were unaware of the situation and did not notice us on their radar. The truth is that they had not a look out for a long time.

After 11 days we reach the southwest corner of England in sun and light winds. Green meadows and large mansions along our way to Falmouth. Sunday and many yachts are out sailing. Interesting to see many traditional boats under sail. We picked up a visitors mooring among all other moored yachts. Walk ashore and have fish and chips.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar