Här kan du följa vår segling till Medelhavet.
Vi har bytt till ny båt s/y Carpe Diem, Jeanneau Sun Odyssey 40.
Av praktiska skäl använder vi vår förra båts, s/y Xavita, hemsida.

Here you can follow our sailing from Sweden to the Mediterranian.
We have a new yacht s/y Carpe Diem, Jeanneau Sun Odyssey 40.
Of practical reasons we are still using the homepage of our previous yacht s/y Xavita.


Klicka på bilderna föratt se dem i större format. NOTE! Click on the photos to have a larger image.

lördag 16 mars 2013

Danska Västindien / Danish Virgin Islands

Lördag 16 mars 2013                     St John, Amerikanska Jungfruöarna
Trip:  35 nm                                 Totalt: 8680 nm

Columbus upptäckte Saint Croix 1493 när han kom med 17 fartyg på sin andra resa till Karibien.
1666 besatte Danmark Saint Thomas och köpte senare Saint Croix från Frankrike. Öarna kallas därför  Danska Västindien. Under 250 år tillhörde öarna Danmark med några korta perioder av andra härskare. Danskarna utnämnde öarna till frihamn och bildade Dansk Vestindisk Guinesisk Kompagni som startade en triangelrutt med vapen och verktyg till Afrika, slavar från Afrika till Karibien, socker och rom tillbaka till Europa. Slavhandeln hade startat. Kompaniet tjänade stora pengar och guvernören samarbetade med piraterna. Efter några slavuppror avskaffades slaveriet i mitten på 1800-talet. Den billiga arbetskraften på plantagerna försvann och sockerrörsodlingen blev med ens olönsam.  Under första världskriget blev USA orolig för att fartygstrafiken till Panamakanalen skulle störas av krigsaktiviteterna och köpte öarna 1917. Saint Croix, Saint John och Saint Thomas utgör idag Amerikanska Jungfruöarna.

US Virgin har egen flagga. Den amerikanska örnen håller 3 pilar i klon, en för varje ö
The US Virgin flag. The American eagle holds 3 arrows, one for every island.

Registreringsskylt / License plate

Vi går in genom revöppningen och ankrar i det klara och grönskimrande vattnet utanför Christiansted som är öns huvudstad. St Croix är ingen vulkanö som de flesta övriga öar i Karibien, utan uppbyggd av korall och kalksten och ståtar inte med några höga bergstoppar. Det danska inflytandet ses överallt, både i gamla stan, det gula fortet Christiansvärn och framförallt i gatu- och platsnamn.

Fortet Christiansvärn bevakar hamninloppet
The fort Christiansvärn guards the harbor entrance
Byggnader från den danska tiden / Houses from the Danish period

Skuggiga arkader / Arcades giving shadow

 
Guvernörshuset / The governor’s house

Annars är öarna helt amerikaniserade med amerikanska vans och pick-ups, stora supermarkets, amerikansk dialekt och amerikanska turister. Ibland hör vi danska talas av besökarna. Eftersom St Croix ligger vid sidan om allfartsvägarna är vi nästan den enda långseglaren här. Bara stars and stripes vajar på båtarna.Besökare som kommer med flyg eller fartyg behöver, som till USA, bara anmäla sig online för att få ett s.k. ESTA tillstånd. Kommer man hit med egen båt behövs ett visa som måste ordnas i förväg, helst hemma i Sverige. Har man inget visa hotas man av kännbara böter. Inklarering sker i vanlig ordning med fingeravtryck och fotografering. För att hålla arbetslösheten nere, arbetar majoriteten av befolkningen i den offentliga sektorn. Något som man snabbt inser med alla tulltjänstemän, Park Rangers, poliser etc.

Sjöflygplan upprätthåller förbindelsen till grannöana
Sea planes for connection with the other isles

Hyrbilen tar oss runt på den 4 mil långa ön. Oändliga sandstränder på sydvästsidan, regnskog inne i landet, annars är det mycket torrt. Till vår förvåning hr man vänstertrafik på de fina vägarna, fastän det är en del av USA!


Vägskylt / Road sign

I regnskogen med hyrbil / In the rain forest with a rental car


Torrt landskap / Arrid landscape
 
Besöker platsen där Columbus landsteg 1493 och blir vittne till en dopceremoni i havet. En baptistkyrka döper nya medlemmar genom doppning i havet innanför en ring av församlingsäldste.  Övriga församlingsmedlemmar står finklädda på stranden och sjunger psalmer. Mycket stämningsfullt.
Dopceremoni i havet / Baptizing ceremony in the sea

Församlingsmedlemmar på stranden / Church members on the beach
 
Skepparen anser sig vara sjövan. Men när han skulle kliva ner i den guppande jollen från kajen bar det sig inte bättre än att han tappade balansen och föll i vattnet mitt framför alla flanerande turister. Blöt från topp till tå lyckades han kravla sig upp i jollen för egen maskin.  Tyvärr hann inte kameran fram!
 

Saturday 16 March, 2013           St John, American Virgin Islands
Trip: 35 nm                                 Total: 8680 nm

Columbus discovered Saint Croix 1493 when coming with 17 ships on his second trip to the Caribbean.  1666 Denmark occupied Saint Thomas and later on bought Saint Croix from France. The islands are thus called the Danish West Indies. During 250 years the islands were part of Denmark  except some short periods under other powers. The Danes made the islands to free ports and established the Danish West Indies Guinea Company that started a triangular route with weapons and tools to Africa, slaves from Africa to the Caribbean, sugar and rhum back to Europe. The slave trade had started. The company made a lot of money  and the governor cooperated with pirates. After some slave uprises the slaves were set free in the middle of the 19th century. The cheap labor disappeared from the plantations and the sugar cane growing was not profitable any more. During World War I
United States was afraid that the ship traffic to the Panama Canal would be disturbed by war activities and bought the islands  1917. Today Saint Croix, Saint John and Saint Thomas form the US Virgin Islands.  

We enter through the opening in the surrounding reef in the clear and greenish sea outside Chrisitansted, the capital of the island. St Croix is not volcanic as most of the islands in the Caribbean, but built up from coral and limestone and does not have any high mountains. The Danish influence is seen everywhere, both in Old Town, the yellow fort Christiansted and most of all in names of streets and places. 

Otherwise the islands are fully americanized with American vans and pick-ups, large supermarkets, American dialect and American tourists. Sometimes there is some Danish spoken among the visitors. As St Croix is a bit off the normal routes, we are almost the only blue water cruisers. Only stars and stripes are flying from the yachts.

Visitors by air or ship need, as for mainland US, only register online to get a so called ESTA permission. If you enter by your own yacht, you need a visa that should be obtained beforehand,  preferably in your home country. If coming without visa you are subject to heavy fines. The clearance is as usual with finger prints and photos taken. To keep unemployment down the majority work in the public sector. What is easy to be seen with all custom officers, park rangers, policemen etc.

A round tour is made with a rented car on the 40 kilometer long island. Infinite sand beaches on the southwest side, rain forests in the middle, elsewhere very dry. To our surprise the driving is left hand on the good quality highways, although it is part of the US!

We visit the place where Columbus landed 1493 and witness a baptizing ceremony in the sea. A baptist church is baptizing new members by dipping them into the sea surrounded by the oldest of the parish. The other members of the church are standing on the beach nicely dressed and singing chorals. Very peaceful.
 
The skipper judge himself as a sea dog. But when stepping down from the jetty into the rolling dinghy he lost his balance and fell into the drink in front of all passersby. However wet from head to feet he managed to crawl up into the dinghy. Unfortunately the camera did not pop up in time!

1 kommentar: