Här kan du följa vår segling till Medelhavet.
Vi har bytt till ny båt s/y Carpe Diem, Jeanneau Sun Odyssey 40.
Av praktiska skäl använder vi vår förra båts, s/y Xavita, hemsida.

Here you can follow our sailing from Sweden to the Mediterranian.
We have a new yacht s/y Carpe Diem, Jeanneau Sun Odyssey 40.
Of practical reasons we are still using the homepage of our previous yacht s/y Xavita.


Klicka på bilderna föratt se dem i större format. NOTE! Click on the photos to have a larger image.

måndag 28 maj 2012

Grenada

Måndag 28 maj, 2012         Prickly Bay, Grenada
Trip: 0 nm                           Totalt:7940 nm
         Seglar utmed Grenadas västkust ända ner till huvudstaden Saint George’s på sydspetsen.  Ankrar utanför hamnen eftersom den fina lagunen har blivit omvandlad till marina med bryggor kors och tvärs.

Saint George’s lilla hamn / Saint George’s small harbor
Gamla stenhus används nu av Grenadas förvaltning
Old stone houses are reused by the ministries of Grenada
Vackra balkonger i smide
Beautiful steel balconies

          Fortsätter till Hog Island där vi ligger i flera dagar och förbereder båten för upptagning. Detta är en populär vik som vi blivit rekommenderade av flera seglarvänner. Inga hus, inga tuppar som väcker oss på morgnarna och inga hundar som skäller på kvällen. Omgiven av gröna kullar och med mangrove som växer i vattenbrynet. Reven utanför gör viken helt skyddad för stormvindar och därför är detta ett s.k. hurricane hole, där folk har lämnat sina båtar under orkansäsongen, förankrade eller ännu bättre, förtöjda i mangroven.
           Jobbar på i värmen. Biminin och fallvindar från kullarna ger behaglig svalka. Massor med vatten håller vätskebalansen under kontroll. Plats är bokad sedan länge på Spice Island Marine i närheten. En tidig bokning krävs om man vill ha båten ståendes i en stålvagga, vilket vårt försäkringsbolag kräver. Dessutom förankras båtarna i marken med spännremmar.
           September 2004 drabbades Grenada av orkanen Ivan som orsakade stora skador. 39 personer dog, 85% av alla hus drabbades, en av kyrkorna i Saint George’s förlorade både tak och väggar, alla båtar upplagda i vår marina föll omkull som ett jättelikt dominospel. Innan dess ansågs Grenada ligga utanför orkanbältet.

Efter orkanen Ivan september 2004
After hurricane Ivan September 2004

          Grenada är också kryddornas ö, därav namnet Spice Island. Här odlas ingefära, saffran, kanel m.m. Man är världens största exportör av muskot. Det är ett nöje att gå runt på den lokala marknaden och insupa alla dofter, smaka hemgjorda likörer och se allt hantverk.


Kryddor och hemgjorda likörer
Spices and home made liqueurs

          Hösten 1983 var Grenada på tidningarnas förstasidor. Maurice Bishop hade tagit makten i en oblodig kupp. En marxistisk falang avrättade Bishop och närmade sig Sovjetunionen. USA såg ett nytt Kuba växa fram på sin bakgård och sände in marinkåren för att återställa ordningen på ön. Efter en del skärmytslingar med drygt 100 döda var Grenada återinförd i den demokratiska fållan.
          Båtupptagningen går snabbt och enkelt med travellift. Varför har inte de svenska båtvarven detta utmärkta redskap? En veckas skrapning av havstulpaner och rengöring av alla skrymslen och vrår med vitvinsvinäger för att få bort alla kryp som har flyttat in i båten. Efter två nätter i klibbande värme och myggbett flyttar vi in i ett lägenhetshotell i närheten. Anpassar oss till klimatet och stiger upp kl 5 på morgonen och arbetar innan det blir alltför hett, fortsätter efter ett lååångt lunchuppehåll tills mörkret faller strax efter kl 6. Det krävs mycket arbete att få båten i någorlunda skick efter ett års seglande i salta vindar och brännande sol. Båtarna åldras snabbt på dessa breddgrader.


Upptagning med travelift / Up on the hard with travelift
Speciell transportvagn används till uppställningsplatsen
A special vehicle is used for the transport to the standing place

 Xavita fastspänd i orkanvaggan
Xavita strapped down in the hurricane cradle
Inget arbetsutrymme mellan båtarna
No working space between the yachts

         Efter en del internetletande blir det British Airways som får nöjet att transportera oss hem till väntande barn och barnbarn.
          Nu blir det tyvärr ett uppehåll i resebreven till november, då vi planerar att återvända till Xavita och fortsätta vårt livs äventyr. Under tiden kan man läsa om våra erfarenheter av båt och utrustning under ”Tips och erfarenheter”, som har uppdaterats och kommer att kompletteras ytterligare under sommaren.

 Monday 28 May, 2012         Prickly Bay, Grenada
Trip: 0 nm                             Total: 7940 nm
           Sailing along the west coast of Grenada down to the capital Saint George’s on the ilands southern point. Laying anchor outside the harbor as the nice lagoon is converted to a marina with pontoons in all directions.    
               We continue to Hog Island where we stay several days and prepare our yacht for going on the hard.  This is a popular bay recommended by several sailing friends. No houses, no cocks wake us in the mornings and no dogs barking in the evenings. Surrounded by green hills and with mangrove on the water’s edge. The outside reefs shelter the bay against storm winds and that’s why it is a so called hurricane hole, where people have left their yachts during the hurricane season at anchor or far better, moored in the mangrove.
          We are continuing our preparations in the heat. The bimini and the wind gusts from the hills give a nice coolness. Buckets of water keep the dehydration away. A place is booked since long at Spice Island Marine around the corner. An early booking is needed if you want a steel cradle for the yacht, a request of our insurance company. Besides the yachts are also strapped down to the ground.
          In September 2004 Grenada was hit by the hurricane Ivan causing large damages. 39 persons died, 85% of all houses were hit, one of Saint George’s’ churches lost both roof and walls, all yachts on the hard in our marina fell like a giant domino. Before Ivan Grenada was supposed to be outside the hurricane belt.
          Grenada is also the island of spices, that’s why it is called Spice Island. Here they grow ginger, saffron, cinnamon and other spices. They are the world’s largest exporter of nutmeg. It is a pleasure to walk through the local market and inhale all smells, taste homemade liqueurs and look at all handcrafts.
           Autumn 1983 Grenada was on all headlines. Maurice Bishop had taken the power in a non violent coup. A Marxist group executed Bishop and was approaching the Soviet Union. United States feared a new Cuba in their own backyard and sent the Marines to reestablish law and order. After some fighting with more than 100 casualties Grenada was back among the democratic countries.
          The going on the hard is quick and easy with a travelift. Why do not the Swedish marinas have such excellent equipment?  One week of removing barnacles from the bottom and intensive cleaning of all lockers with white vinegar to get rid of all cockroaches. After two nights with sticky heat and mosquitoes we move to a close by apartment hotel.  Adapting to the climate and staying up 5 am and working before it is getting too hot, continuing after a looong lunch break until it gets dark at 6 pm.  A lot of work is needed to get the yacht in same condition as before one year of sailing in salty winds and burning sun. The yachts grow older quickly on these latitudes.                 
         After some searching on internet British Airways has the honor to bring us home to Sweden to waiting children and grandchildren.
          Sorry to say, there will now be a brake in the letters until November when we return to Xavita to continue our adventure of our life. In the meantime you may read our experiences of our yacht and equipment under the headline “Tips och erfarenheter/ Tips and experiences” which has been updated and will have more entries during the summer

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar