Här kan du följa vår segling till Medelhavet.
Vi har bytt till ny båt s/y Carpe Diem, Jeanneau Sun Odyssey 40.
Av praktiska skäl använder vi vår förra båts, s/y Xavita, hemsida.

Here you can follow our sailing from Sweden to the Mediterranian.
We have a new yacht s/y Carpe Diem, Jeanneau Sun Odyssey 40.
Of practical reasons we are still using the homepage of our previous yacht s/y Xavita.


Klicka på bilderna föratt se dem i större format. NOTE! Click on the photos to have a larger image.

måndag 2 april 2012

St. Martin


Måndag 2 april 2012                  Lagunen,  St. Martin
Trip: 0 nm         Totalt: 7305 nm
    


           Vi har nu legat för ankar inne i lagunen på St. Martin i en vecka. Tiden går fort. Varje dag är fylld av utflykter, inköp, båtunderhåll och samvaro med trevliga båtgrannar.  Två dagar hyrde vi bil och utforskade ön samt passade på att storhandla. Här har vi åter hittat en stor och fräsch supermarket, där det är ett nöje att handla mat. Stor skillnad mot Antigua och Barbuda som hade väldigt torftigt utbud.

 4 kryssningsfartyg vid pirarna i bakgrunden
4 cruising ships at the jetties in the background

Domstolshuset i Phillipsburg
Court house in PhillipsburgHär säljs juveler och elektronik skattefritt
 Here you can buy tax free jewelry and electronics
  
          Halva ön och lagunen är fransk och den andra halvan är holländsk och heter Sint Maarten. Bägge delarna är skattefria och har numera ett gemensamt  inklareringssystem. Har man väl klarerat in får man röra sig fritt över gränsen, som bara är en skylt vid vägkanten. Som seglare bör man vara uppmärksam på gränsen, för på den franska sidan ankrar man gratis medan holländarna tar betalt.

Gräns mellan franska och holländska delen
Border between French and Dutch part

       Lagunen är snarare en 5 km lång insjö med saltvatten, men bara 3 m djup. Det känns olustigt att gå med båten när man hela tiden ser botten. Man går in genom en öppningsbar bro antingen på den holländska eller franska sidan. Runt lagunen ligger flera marinor med lyxiga yachter. Vi med mindre kassa ligger för ankar liksom hundratals andra båtar. På de smala landremsorna med kritvit sand som omger lagunen, finns hela skalan från lyxhotell med golfbanor, jättebungalows skyddade av höga murar, ner till lokalbefolkningens enkla hus och förfallna ruckel. Gamla vulkantoppar reser sig mot himlen på de centrala delarna av ön. Vegetationen består av gräs, buskar och kaktusar.

Lagunen / The lagoon
 Bropassage / Passing the bridge

         Strax intill oss ligger flera svenska båtar, Unicorn med Anna-Karin och Håkan från Göteborg, Miss Blue med Ritva och Bengt också från Göteborg, Frideborg med Moniqa och Stig från Åhus. Pia med Ulla och Pekka från Stockholm har redan seglat vidare norröver.  Det har blivit många ”sundowners” i varandras båtar där tips och erfarenheter har utbytts.
         Varje morgon kl 08 finns ett svenskt kontaktnät på kortvågsradion på 8182 kHz. Man håller kontakt med sina seglarvänner, berättar var man befinner sig och om sina planer, och får förhoppningsvis svar på frågor om inklarering, hamnar, ankarplatser m.m.  Radiotäckningen varierar men är ofta så bra att vi kan samtala med båtar så långt bort som Grenada, Bahamas och Panama. Vi deltar också i ett engelskt nät kl 09 på 8161 kHz med samma innehåll. Dessutom finns ett dagligt lokalt mötesforum  på VHF kanal 14 där seglare köper och säljer prylar och utbyter information.   Hela morgonen går till att lyssna och delta i radionäten.
         Vädret har slagit om till svaga vindar. Varje natt kommer en välbehövlig regnskur. Dagarna har omväxlande sol och moln, vilket är tur för annars hade det varit för varmt, 26-28°C är lagom. Badvattnet i lagunen håller 27°C, men inbjuder bara till korta simturer då det är ganska grumligt i lagunen.
       Här finns två stora båttillbehörsaffärer, Budget Marine och Island Water World där vi köpte en massa båtprylar skattefritt. Saker går sönder hela tiden. Miljön med saltvatten, fukt och sol tar hårt och dessutom är det si och så med kvalitén på båtprylar. Ankarwinschen har varit det största problemet med ett strejkande solenoid/relä. Ibland går den upp, ibland ner och oftast inte alls. Det har blivit många jobbiga ankarupptagningar för hand med 20-30m kätting. Tillverkaren vill inte byta ut reläet, fast de är medvetna om att vår modell har problem. Givetvis har garantitiden gått ut. Skriftväxlingen med tillverkaren fortsätter.
        Det stora folknöjet är att stå vid staketet i änden av flygplatsens startbana. Man står då bara 100 m bakom flygplanen och har en smal sandstrand bakom ryggen och där bakom havet. När jetmaskinerna drar på för fullt vid starten, gäller det att hålla sig fast när motorernas heta luftströmmar virvlar upp sanden ,som pepprar huden som vassa nålar, för att inte tala om det  öronbedövande vrålet. Jättekul!

Landande flygplan / Incoming aircraft
Snart startar planet / Soon it will start


Färdig med kamerorna / Ready with the cameras

Sandstorm över stranden av startande plan
Jetblast over the beach from starting aircraft

Monday 2 Apr 2012                    The Lagoon, St. Martin
Trip: 0 nm         Total: 7305 nm
        We have now been at anchor in the lagoon in St. Martin for a week. Time flies. Every day is filled with excursions, shopping, boat maintenance and socializing with nice boat neighbours. We rented a car for two days and explored the island and made some big provisioning. Here we have found a large and well stocked supermarket, where it was a pleasure to buy food. Great difference to Antigua and Barbuda which had very limited supplies.
         Half of the island and the lagoon is French and the other half is Dutch and is called Saint Maarten. Both parts are tax free and have nowadays a common custom clearing system. When you have made your clearance, you may move freely over the border, which is just a sign at the side of the road. As a sailor you should take notice of the border line, as you may anchor for free on the French side while the Dutch will charge you.
      The lagoon is more like a 5 km long lake with sea water, but only 3 m deep. It is not a good feeling to sail when the bottom is visible. You enter the lagoon through a moveable bridge either on the French or Dutch side. Around the lagoon are several marinas with luxurious yachts. Sailors like us with a tight budget lay at anchor as hundreds of other yachts. On the narrow stretches of land with white sand surrounding the lagoon you will see all types of buildings from 5-star hotels with golf courses, giant bungalows protected by high walls to simple houses of the locals and houses in ruins. Old volcanoes rise up to the sky on the mainland. The vegetation consists of grass, bushes and cacti.
         Several other Swedish yachts are at anchor close by. There have been several common sundowners where we exchange info and experiences.    
         Every morning at 08 there is a Swedish radionet on shortwave 8182 kHz. You are in touch with your sailing friends, give position reports and plans, and hopefully get answers to your queries of clearance, ports, anchorages etc. The radio coverage varies but gives often possibility to communicate with yachts as far away as Grenada, Bahamas and Panama. We also participate in an English net 09 am on 8161 kHz with the same content. Besides there is a local daily forum on VHF channel 14 where sailors buy and sell items and exchange info.  The whole morning is spent by listening and participating in the radio nets.
       The weather has changed to light winds. A well needed squall comes every night. The days are luckily both sunny and cloudy, otherwise it had been too warm, 26-28°C is just fine. The water temperature is 27°C but attract only for short swims as the water is quite muddy in the lagoon.
       Here are two large chandleries, Budget Marine and Island Water World where we bought a lot of stuff tax free. Equipment does brake down now and then. The environment with salt, high humidity and sun is harsh, and besides the quality of boat stuff is questionable. Our windlass has been the major headache with a non working solenoid/relay. Sometimes it goes up, sometimes down, mostly not at all. It has caused many hard heavings by hand of 20-30 m anchor chain. The manufacturer is not willing to exchange the relay although they are aware of problems with our model. Of course the guarantee period is passed. E-mailing with the manufacturer will continue.
           The great amusement here is to stand at the fence at the end of the airport runway. You only stand 100 m behind the aircraft and have a narrow beach behind you and the sea. When the jets set full throttle when starting, you have to hold hard when the jetblasts from the engines hit you and whirl up the sand that feels like needles hitting your skin, not to mention the deafening noise. Great fun!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar