Här kan du följa vår segling till Medelhavet.
Vi har bytt till ny båt s/y Carpe Diem, Jeanneau Sun Odyssey 40.
Av praktiska skäl använder vi vår förra båts, s/y Xavita, hemsida.

Here you can follow our sailing from Sweden to the Mediterranian.
We have a new yacht s/y Carpe Diem, Jeanneau Sun Odyssey 40.
Of practical reasons we are still using the homepage of our previous yacht s/y Xavita.


Klicka på bilderna föratt se dem i större format. NOTE! Click on the photos to have a larger image.

torsdag 26 april 2012

Saint Kitts, Nevis

Onsdag 25 april 2012            Fort de France, Martinique
Trip: 330 nm         Totalt: 7730 nm
       Se upp!! ropar Birgitta. Ytterligare en ö med vänstertrafik. 4-hjulsdrivna SUVar och maxitaxis kör från alla håll på smala gator. Vi har kommit till den lilla självständiga staten Saint Kitts och Nevis, som består av just de två öarna Saint Kitts och Nevis, tidigare en engelsk koloni. Öarna upptäcktes av Columbus 1493. Han uppkallade St Kitts efter sig själv. Ön heter egentligen Saint Christopfer, men kallas för Saint Kitts. Nevis fick sitt namn för att de ständiga molnen runt toppen såg ut som snö.
Basseterre, St Kitts
Mangrove

           På 1600-talet koloniserades öarna både av britter och fransmän och de höll gemensamt stånd mot spanjorer och indianstammar. De lättodlade öarna blev bas för den fortsatta kolonisationen av de Små Antillerna.
         Idag är bägge öarna rena, prydliga och välskötta. En stor kontrast till den övriga övärlden. Särskilt Nevis är en lugn och fridfull plats utan riktig hamn och pir för kryssningsfartyg. Därför är vi den enda segelyachten på besök. Gör några timmars stopp. Hinner ändå promenera till en varm källa i Charlestowns utkant. I en gammal fallfärdig stenbyggnad finns 5 rum med en liten bassäng i varje. Rummen bjuder stegvis på ljummet vatten i första bassängen till hett i det sista. Utomhus har man byggt små bassänger, där det heta vulkaniska vattnet strömmar. Det är knappt möjligt att gå ner i det heta vattnet. De lokala menar att vattnet är bra mot onda knän och allt möjligt annat. Snabbvisiten på Nevis avslutas med middag på en liten restaurang i ett skjul med endast 2 bord. Till Nevis återkommer vi gärna för lugnets skull.


                                              Mycket het källa med vulkaniskt ursprung
                                                   Very hot spring with volcanic water 


                                                                 Fin i håret / Nice curls
         På nätterna möter vi flera kryssningsfartyg fulla av dollarturister som sakta går mellan öarna för att inte komma fram för tidigt till nästa hamn. I St Kitts har man byggt upp ett helt nytt taxfree affärscentrum vid kryssningsfartygens landningsplats. Juvelerare och T-shirtsaffärer på rad så långt ögat når. Hela området är folktom eftersom inget fartyg är inne vid vårt besök. Vi går upp i den egentliga staden med som nämnts vänstertrafik och andra ”farligheter”.

                                            Tomma gator väntar på nästa kryssningsfartyg
                                                Empty streets waiting for next cruise ship


           Så har vi bestämt oss för att göra ett säsongsavslut på denna härliga tid, som bestått av idel nya upplevelser och intryck. Vi har bokat upptagning för Xavita på Grenada som ligger ca 400 nm söderut i ökedjan.
          Seglatsen från Peter Island i British Virgin Islands söderut till St Kitts ska bli en behaglig dygnssegling på 90 nm. Gribfilerna utlovar goda halvvindar, d.v.s. en lugn och lättjesam segling. Först svaga vindar senare upp mot kuling, men då ska vi redan vara framme i St Kitts. Avseglingsmorgonen tar Birgitta ett sista dopp i det klara vattnet och vi sjöstuvar. För säkerhets skull tas också biminin (soltaket) ner. Vi ska ju ändå smaka på Atlanten i passagen mellan öarna.
         Njuter av lätta vindar, sol och en god lunch. När vi kommer ut på öppna havet ökar vinden och gången blir mer rullig. Två olika vågsystem från olika håll ger konstiga vågor och båten rör sig stötigt. Det räcker inte längre att bara hålla sig fast med en hand.  Vi börjar med vaktschemat, men frivakten hr svårt att sova i de ryckiga rörelserna. Rev efter rev tas in, t.o.m. det 3:e revet i storseglet som aldrig har kommit till användning tidigare. I gryningen har vi bidevind och runt 25 knop (12-13 m/sek). Ingen av oss har kunnat sova och det känns inte så härligt längre med vågor som bryter och skummar på, under och i sidan med ljudliga bangar och knuffar Xavita. Det går undan i 6-7 knop, vilket är mycket för vår båt.
          Ön Saba passeras på morgonen, men där finns ingen hamn och den cirkelrunda ön ger dåligt sjölä. Däremot ligger några tankfartyg på läsidan och avvaktar väderutvecklingen. Vi fortsätter söderut till St Kitts och får ta motorhjälp för att stånga oss in i den stora bukten med staden Basseterre. Vi ankrar i lä utanför en liten marina. En dansk seglare ligger här också, annars är det tomt.


                                                               Sabas vilda berg
                                                      Rugged mountains of Saba
       
             Varför blev det en sådan här tuff seglats? Vindstyrkor upp till 38 knop (19 m/s, hård kuling). Faktiskt den tuffaste vi haft under 40 års segling. Jo, trots at vi kollat olika vädersajter, som hade samma prognoser, så kom de hårda vindarna ett dygn tidigare! Vi klarade av det bra, men det blev mycket blötare än vi tänkt oss. Squall på squall, mörka regnbyar med hård vind. Tur att det är varma vattenduschar man får över sig. De gamla Electroluxventilatorerna i rufftaket höll inte tätt. En hel del saltvatten letade sig in i garderoben och blötte ner kläderna. Dessutom gjorde PCn en luftfärd från kartbordet till durken och spräckte skärmen. Nya Doradeventilatorer med vattenlås har redan monterats och PCn var åldersstigen och stod i tur att förnyas.


                                                       Klädtork efter läckage i garderoben
                                                Drying clothes after leakage in the wardrobe

         Strax blir det ytterligare en nattsegling till Les Saintes söder om Guadeloupe. På vägen passeras ön Montserrat som drabbades av flera vulkanutbrott 1995-2000 med stora lavaströmmar som dränkte huvudstaden och alla samhällen på öns södra del. Den del av befolkningen som valde att stanna kvar har nu trängts ihop på den norra delen. Den södra delen är förbjudet område p.g.a. att vulkanen fortfarande är aktiv. Vi såg inte ens ett litet rökmoln vid vår passage.
          Nu blir det varmare och fuktigare för varje dag. Termometern visar 32 grader inombords. Båtantalet minskar i hamnar och på havet. Det verkar som seglingssäsongen börjar närma sig slutet. Vi fortsätter att njuta av seglarlivet!


Wednesday 25 April 2012            Fort de France, Martinique
Trip: 330 nm         Total: 7730 nm
             Look out! Birgitta cries. Another island with left hand traffic. 4X4 SUVs and maxitaxis are coming from all directions in the narrow streets. We have landed in the small independent country Saint Kitts and Nevis, that consists only of the two islands Saint Kitts and Nevis, earlier an English colony. The islands were discovered by Columbus 1493.  He gave St Kitts his own name. The real name of the island is Saint Christopher but is called Saint Kitts. Nevis got its name of the ever present cloud at the summit that looked like snow.
               The islands were inhabited in the 17th century by both The Brits and the French and they fought together against the Spaniards and Indian tribes. The fertile islands became the starting point for the colonization of the Lesser Antilles.
              Today the both islands are clean, neat and well maintained. A great difference to the other islands. Especially Nevis is a relaxed place without any harbor and cruising ship dock. That’s the reason why we are the only visiting yacht. Just a stop for some hours. Enough time to walk to a hot spring in the outskirts of Charlestown. In an old house, almost in ruins are 5 rooms with a little basin in each.The rooms have step by step from luke warm water in the first basin to hot in the last one. There are some small basins outdoors too, where the hot volcanic water streams. It is hardly possible to enter the hot basin. The local people say that the water is good for aching knees and a lot more. The short visit to Nevis ends with  dinner in a small restaurant in a shed with only 2 tables. We will gladly return to Nevis for the quietness.
              We meet several cruise ships in night times full with dollar tourists slowly going between the islands  not to arrive too early in the next port.  St Kitts has a brand new taxfree shopping center direct at the cruise ship dock. Jewelers and T-shirt shops in rows as far as you can see. The whole area is empty as no ship is at the dock during our visit. We take a walk up to the real town centre with, as already mentioned, left hand traffic and other “dangerous” things.      
              Now we have decided to make a seasonal end to this wonderful time of new experiences and impressions. We have booked a place on the hard for Xavita on Grenada 400  nm further south along this chain of islands.
            The sailing from Peter Island in British Virgin Islands south to St Kitts  will be an easy day-and-night sail of 90 nm. The Grib files show harmless on the beam winds, which mean a quiet and relaxed sail tour. Weak winds to start with and later gale, but at that time we should be safe in St Kitts. Birgitta takes a last swim in the clear water at the morning of departure and we stow for the sea. To be on the safe side we also demount the bimini (sunshade). We will feel the Atlantic in the passages between the islands.
              Enjoying light winds, sunshine and a good lunch. When entering the open sea the wind increases and going gets rollier. Two different wave systems from different directions give strange waves and irregular movements. Now we must grab on with two  hands. We start with the watch scheme, but the off duty person cannot sleep due to the irregular movements. Reef after reef is taken, even the third in the main that has never been used until now. The morning comes with a close reach and about 25 knots of wind. No one has been able to sleep and there is no nice sailing as the waves break upon, under and alongside with loud bangs and kick Xavita around. A good speed of 6-7 knots, which is quite a lot for our yacht.
             The island Saba passes in the morning but there is no harbor and the circle shaped island is an unsuficient protection against the swell. But there lies some tankers on the lee side waiting for better conditions. We continue towards St Kitts and have to start the engine to beat into the great bay at Basseterre. We lay anchor in the lee of a small marina. Here is also a  Danish yacht, but that’s all.
            Why did we have such a hard sailing? Gale forces up to 38 knots. It was the toughest one during 40 years of sailing. Yes, although we had checked different weather sites on the net, all showing the same prognosis, the strong winds came one day earlier than predicted.  We managed the situation well , but it became much wetter  than planned. One squall after the other, dark clouds with rain and hard wind gusts. Luckily the spray is like warm showers. Besides the laptop made a jump from the chart table to the cabin sole and demolished the screen. New Dorade vents with water traps have already been mounted and the laptop was old and due to replacement. 
             Soon there is another night sail to Les Saintes south of Guadeloupe. Underway the island Montserrat is passed that was hit by several volcanic eruptions in 1995-2000 with great lava flows covering the capital and most of the settlements on the southern part of the island. The inhabitants that have chosen to stay are now living on the northern part. The southern part is forbidden area as the volcano is still active. However, we did not see the smallest cloud of smoke when we passed.
            Now it is getting warmer and more humid every day. The thermometer indoors shows 32ºC. The amount of yachts is diminishing both in harbors and at sea. It seems that the sailing season is coming to an end. We continue to enjoy the sailing life!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar