Här kan du följa vår segling till Medelhavet.
Vi har bytt till ny båt s/y Carpe Diem, Jeanneau Sun Odyssey 40.
Av praktiska skäl använder vi vår förra båts, s/y Xavita, hemsida.

Here you can follow our sailing from Sweden to the Mediterranian.
We have a new yacht s/y Carpe Diem, Jeanneau Sun Odyssey 40.
Of practical reasons we are still using the homepage of our previous yacht s/y Xavita.


Klicka på bilderna föratt se dem i större format. NOTE! Click on the photos to have a larger image.

lördag 10 mars 2012

Antigua


Lördag 10 mars 2012              Falmouth Harbour, Antigua
Trip: 40 nm         Totalt: 7170 nm
         Antigua har djupa vikar på syd och ostsidan. Den absolut mest skyddade, English Harbour, användes av Nelson när han stationerades här 1784 som kapten på ett segelfartyg i början av sin miltära bana. Hans uppgift var att skydda de engelska besittningarna i Antillerna och skydda engelska handelsfartyg från piratanfall. Det uppdraget utfördes så väl att han snabbt steg i graderna och blev överbefälhavare över hela den engelska flottan och besegrade den spansk-franska armadan vid Trafalgar.

Nelson Dockyard
Nelson Dockyard med försvarsmur
Nelson dockyard with defense wall
Nelsons säng / Nelsons bed

         English Harbour byggdes ut till en örlogsbas med förråd, verkstäder, segelmakerier, smedjor och snickerier och döptes till Nelson Dockyard. Allt muromgärdat och med fort på uddarna runt om för basens försvar. När ångfartygen kom med sin längre räckvidd försvann behovet av basen och den förföll till ruiner. Efter andra världskriget rustades den upp och är i dag en marina för stora segelyachter och charterföretag. I de gamla byggnaderna finns företag som servar yachterna, museum, restauranger, barer och hotell. Prins Andrew var på besök häromdagen med anledning av att drottning Elizabeth´s firande av 60 år vid tronen. Tyvärr missade vi honom.

English Harbour
Megayacht
Gamla segelyachter och kopior
Old sailing yachts and replicas

        Vår seglats hit från Guadeloupe blev jobbig med bidevind i 12 m/s, kuttersegel och 2 rev i storen. Atlantvågor på 2-3 m gjorde seglatsen stampig och blöt. Mycket få båtar ute i detta väder. Kunde inte hålla upp mot målet, utan fick kryssa med motorhjälp den sista biten in till Falmouth Harbour, en stor vik, granne med English Harbour. Ankrade bredvid Unicorn från Göteborg med Anna-Karin och Håkan.


Moderna och traditionella stävar
Modern and traditional bows
Svart är den senaste modefärgen
Black is the latest fashion
Hydrauliskt nedfällbar badbrygga
Hydraulic foldable swim platform


        Här inne är det lugnt och fint om än blåsigt. Tre marinor runt viken med megayachter på 50-100 m längd och med master som inte går under Älvsborgsbron (45m). På alla stora yachter arbetar besättningarna med att feja och putsa så de skiner ikapp med solen. I en trämast hänger 4 man och handslipar. Proviant körs ut på kajen i golfbilar och lastas ombord, så allt är klart när ägaren dyker upp. I slutet på april blir det kappseglingar med både ultramoderna och gamla yachter under Antigua Week.


Falmouth Marina


Belysta master med röda flygvarningsljus i toppen
Illuminated masts with red warning lights in the top
 


       Antigua är numera en självständig stat tillsammans med grannön Barbuda, men de engelska ränderna går aldrig ur, bl.a. har man vänstertrafik. Förvånansvärt lite infrastruktur, dåligt med affärer och annan service för ”normala” båtar. Det verkar som megayachterna beställer sina förnödenheter direkt med flygfrakt från Miami.


Så här gör man för att inte få jollen stulen under natten
This is the way to avoid theft of the dinghy during the night
Den lilla grå segelyachten i bildens mitt (knappt synlig) är svenska Ran ägd av skaparen till Skype. Den är faktiskt 22 m lång men ser ut som en jolle bland elefanterna.  The little grey yacht in the centre of the photo (hardly visible) is the Swedish racer Ran owned by the founder of Skype. It is in fact 22 m long, but looks like a dinghy among the elephants. 


       I år är det ovanligt blåsigt enligt de som seglat här i flera år. Vi väntar på lättare vindar för att eventuellt gå till utsidan, ostsidan, av Antigua med fina ankarvikar innanför korallreven. Annars bär det av norrut i ökedjan. Under väntetiden har vi svurit över den långsamma wifi förbindelsen vi har inhandlat för att kunna ha internet ombord. En ljusglimt i datormörkret har varit Håkans på Unicorn stora hjälp med navigationsprogram och digitala sjökort. Ett stort tack Håkan!   


Saturday 10 Mar 2012              Falmouth Harbour, Antigua
Trip: 40 nm         Total: 7170 nm
         Antigua has deep inlets on the south and west side. The one with most shelter, English Harbour, was used by Nelson when he was based here 1784 as captain of a sailing ship in the beginning of his military career. His task was to protect the English territories in the Antilles and protect the English merchant ships against pirates. He fulfilled his duty very well and stepped quickly in the military hierarchy and became  chief commander of the whole British Navy and defeated the Spanish-French armada at Trafalgar
            English Harbour was extended to a naval base with stores, workshops, sail lofts, blacksmiths and carpentries and was named Nelson Dockyard. All enclosed by high walls and with forts on the surrounding peninsulas to defend the base. When the steamers arrived on the scene with their better range, the base was not needed any more and fell to ruins.  After WW II it was restored and is today a marina for large yachts and charter companies. The old buildings house companies serving the yachts, museum, restaurants, bars and hotels. HRH Prince Andrew visited the Dockyard the other day on behalf of Queen Elizabeth´s 60th anniversary, the Royal Diamond Jubilee Tour. Sorry to say, we did not see him.
            Our sail from Guadeloupe was tiresome with a close reach in 25 knots wind with cutter and 2 reefs in the main. 2-3 m Atlantic swell made the sail bumpy and wet. Very few yachts out there in such weather. We could not point to our target, but had to tack with help of the engine the last part to Falmouth Harbour, a large bay next to English Harbour. Dropped our anchor beside Unicorn from Gothenburg with Anna-Karin and Håkan. 
           Here inside the bay it is fine but still windy. Three marinas around the bay with 50-100 m megayachts with masts higher than the suspension bridge in Gothenburg (45m). The crews are working on all big yachts, rubbing and polishing until they shine like the sun. Four men are hanging in a wooden mast sanding it by hand. Supplies are delivered to the quays in golf carts and loaded onboard to have everything ready when the owner arrives. There will be races in the  end of April during Antigua Week with both ultra modern and vintage yachts.
           Antigua is nowadays an independent state together with neighbour Barbuda, but the English influence is still there, such as left hand driving. There is surprisingly low level of infrastructure, few shops and other services for “normal” yachts. It seems that the mega yachts order their supplies directly as air cargo from Miami.
         This year is more windy according to the yachtsmen who have sailed here for several years. We are waiting for light winds to try to go to the outside , eastern side of Antigua .with nice anchorages inside the coral reefs. If not, we will continue northwards in the chain of islands. While waiting we have banned the slow wifi connection we have purchased to give us internet onboard. A highlight in the IT-darkness is Håkan on Unicorn, who has helped us with navigation programs and digital charts. Thanks Håkan! 

1 kommentar:

  1. Åh så rolift det är att följa er resa! Hoppas ni får fart på wifin så ni kan blogga massor!!!
    Må så gott, och njut!!!
    - Annette -

    SvaraRadera