Här kan du följa vår segling till Medelhavet.
Vi har bytt till ny båt s/y Carpe Diem, Jeanneau Sun Odyssey 40.
Av praktiska skäl använder vi vår förra båts, s/y Xavita, hemsida.

Here you can follow our sailing from Sweden to the Mediterranian.
We have a new yacht s/y Carpe Diem, Jeanneau Sun Odyssey 40.
Of practical reasons we are still using the homepage of our previous yacht s/y Xavita.


Klicka på bilderna föratt se dem i större format. NOTE! Click on the photos to have a larger image.

lördag 18 februari 2012

Lämnar Guadeloupe / Leaving Guadeloupe

Lördag 18 feb 2012 Pointe-à Pitre, Guadeloupe
           Chute de Carbet, ett 110 m högt vattenfall på Basse Terre blev en av höjdpunkterna på vistelsen här. Redan Christofer Columbus upptäckte det när han sökte efter dricksvatten vid ankomsten till Karibien, eftersom vattenfallet syns från havet. Man kan säga att vi vandrade i Columbus fotspår. Vattenfallet äter sig sakta bakåt genom de mjuka berglagren och ett stort jordskred inträffade för några år sedan. Inom några tusen år kommer vattenfallet att vara helt borta.


Många besökare till vattenfallen
Many visitors to the water falls


 

Regnskog med ett 100 m vattenfall i bakgrunden
Reinforest with a 100 m water fall in trhe background


           Nu har barn och barnbarn flugit tillbaka till den kalla Nord efter en härlig tid tillsammans med bad och utflykter. För vår del återgår livet till det normala, vilket bl.a. innebär båtjobb, städning, putsning och oljebyte i motorn.Avskedsmiddag med langouster
Farewell dinner with langousterOljebyte / Change of motor oil


           Flera 50 fots charterkatamaraner har sin bas här i marinan. Besättningen består oftast av ett ungt par och varje vecka går de ut med nya gäster. Dessutom finns några mindre katamaraner som hyrs ut utan besättning. Som tur är så hjälper marinans personal vid avsegling och tilläggning, annars kan det gå galet för de ovana båthyrarna.


Charterkatamaraner / Catamarans for charter

Kryssningsfartyg kommer var tredje dag
Cruise ships arrive twice a week


        Ovant båtfolk fick vi uppleva häromdagen när grannbåten, en 50 fots Amel skulle avgå. Skepparen, en äldre man och hans unga partner, försökte ta sig ut med vinden i sidan med påföljd att de drev mot oss. Vi bar av så gott vi kunde och han gasade på för att komma ut med påföljd att han gick över vår lina till akterbojen och fastnade. Nu kom alla tonnen drivande mot oss och ville riva ner vår akterpulpit, radarmast, solceller och vindroder. Vad gör man? Bär av för allt vad man är värd. Det hela slutade med en avsliten förtöjningslina, inga skador på vår båt men ett klämt finger. Amelägaren var skamsen och ersatte oss för den avslitna linan.

Avsliten förtöjningslina / Torn off moring line

 
Kaptens klämda finger
Captain’s squeezed finger


          Tack vare vår hyrbil har vi också sett att Guadeloupe inte är så nedgånget som vi tyckte efter de första intrycken. I Pointe-à-Pitres utkanter ligger stora shoppingcentra med massor av butiker. Det liknar USA på gott och ont. Tillgång till bil är en förutsättning, eftersom stadens centrum har sett sina glansdagar och man måste ut i förorterna för att tillgodose livets väsentligheter.
         Nu längtar vi efter att segla vidare. Börjar dock lite försiktigt med ett kort hopp till Les Saintes, en ögrupp på Guadeloupes sydsida. Ska bli skönt med rent vatten och att kunna ta sig ett dopp direkt ifrån båten.

Vy från Basse Terre mot havet
View from Basse Terre towards the sea


Saturday 18 Feb 2012 Pointe-à Pitre, Guadeloupe
          Chute de Carbet, a 110 m waterfall on Basse Terre, was one of the highlights during our stay here. Christopher Columbus discovered it when he was searching for potable water at his landfall in The Caribbean, as it can be seen from the sea. You could say that we wandered in the footpath of Columbus. The waterfall eats its way slowly backwards through the soft rock and a large landslide took place some years ago. Within some thousand years the waterfall will be gone.
        Children and grandchildren have now flown back to the cold North after a wonderful time together with swimming and excursions. Our own life goes back to normal again, which means job on the yacht, cleaning, polishing and change of motor oil.
         Several 50 ft charter catamarans are using the marina as their base. The crew is often a young couple and every week they leave with new guests. Besides there are some smaller catamarans for rent without crew. Luckily the marina staff is helpful when leaving and berthing, if not, things can go wrong for the unskilled charterers.
         The other day we had an incident with unskilled yachties, when the neighboring yacht, a 50 ft Amel was leaving. The skipper, an elderly man and his young partner, tried to get out with the wind on the beam with the result that their yacht drifted towards us. We bore away as much as we could and he gave full throttle to come out with the result that he crossed our buoy line and got stuck. All their tones came floating towards us and was going to destroy our pushpit, radar mast, solar panels and wind vane. What to do? We bore away again to our last breath. It ended with a torn off mooring line, no damages to our yacht but the captain got his finger caught. The owner of the Amel was ashamed and compensated us for the torn off line.
         Thanks to our rental car we now have seen that Guadeloupe is not so much economically downhill as we judged after our first impression. Around Pointe-à-Pitre are large shopping malls with many shops. It looks like in US, if good or bad. Access to a car is a necessity, as the city centre has seen its heydays and you have to go to the outskirts to find the essentials of life.
        Now we are longing to sail again. However we will start with a short jump to Les Saintes, a group of islands just south of Guadeloupe. It will be nice with clean water and to take a swim directly from our yacht.

1 kommentar: