Här kan du följa vår segling till Medelhavet.
Vi har bytt till ny båt s/y Carpe Diem, Jeanneau Sun Odyssey 40.
Av praktiska skäl använder vi vår förra båts, s/y Xavita, hemsida.

Here you can follow our sailing from Sweden to the Mediterranian.
We have a new yacht s/y Carpe Diem, Jeanneau Sun Odyssey 40.
Of practical reasons we are still using the homepage of our previous yacht s/y Xavita.


Klicka på bilderna föratt se dem i större format. NOTE! Click on the photos to have a larger image.

tisdag 24 juni 2014

Bermuda

Tisdag 24 juni 2014 Flores, Azorerna
Tripp: 1860 nm Totalt:15330 nm

Vi har nu kommit fram till Azorerna efter 17 dygns seglats. Den sträckan beskriver vi i nästa resebrev. Detta brev innehåller sträckan Florida - Bermuda.

Seglingen från Florida till Bermuda blir en långdragen historia. Först på ett spegelblankt hav med påskjuts av Golfströmmen i hela 3 knop, senare omväxlande svaga och friska vindar från olika riktningar. När vi går ur Golfströmmen får vi till och med 2 knops motström en hel dag. Vi hamnar mitt i ett högtryck och vår vindguru Chris dirigerar oss än norröver och än söderöver för att fånga vindarna. Tidigare år var det Herb som gav väderinfo via kortvågsradion, men han har pensionerat sig och nu har alltså Chris tagit över.

Vår krokiga väg till Bermuda / Our tortuous way to Bermuda

Har vi hamnat i Sargassohavet? Mycket blåstång flyter omkring i vattnet och en hel del plastpåsar fastnar i tången. Havsströmmarna cirklar runt i Sargassohavet vilket medför att tång och skräp samlas här.

Tång / Seaweed

Ett fågeldrama utspelar sig inför våra ögon. En vacker vit mås med extra långa stjärtfjädrar (White-tailed Tropicbird) dyker plötsligt upp. Den befinner sig långt från sina hemtrakter och behöver vila. Cirklar runt båten och försöker landa i masttoppen. Båten rullar och masten pendlar och dessutom sitter radioantennen ivägen. Efter flera försök siktar den in sig på radarstolpen i aktern istället. Tyvärr får den in vingspetsen i vindgeneratorns propeller som sitter bredvid. Den stackars fågeln försvinner till ett okänt öde.

Fågel som flög in i vindgeneratorn
Bird caught by the wind turbine
Vi har daglig radiokontakt med en holländsk segelbåt på parallellkurs. Vi är utom synhåll men idkar socialt umgänge och utbyter information. Nu åker långbyxorna på under svala nattvakter då temperaturen kryper ner till 20 grader. Vattentemperaturen har också sjunkit flera grader utanför Golfströmmen.

Svalt ute / Baby it's cold outside

Snart hör vi Bermuda Radio på VHF. De anropar alla båtar och fartyg i närheten. Mitt i natten när fyren på Bermuda dyker upp vid horisonten blir även vi anropade och får uppge information om Xavita och när vi beräknar anlända. Vi blir även utfrågade om säkerhetsutrustningen ombord. En utmärkt station som dygnet runt ger bra service till alla båtar.

Radiokontakt med Bermuda Radio
Radio talk with Bermuda Radio
Vi får elstrul ombord. Sekundkorta strömavbrott som släcker ner alla instrument och autopiloten. Mycket irriterande, speciellt på natten. Vi befinner oss ju i den ökända Bermudatriangeln! Misstänker batteriladdaren, invertern, kylen, autopiloten. Kan någon av dem skicka ut en "spik" bakvägen som släcker ner allt? Senare visar det sig att det är glapp i en kabel.

Kabelglapp åtgärdas / Loose cable is fixed
Efter 10 dagar går vi in genom den smala passagen till bukten vid St. George's. Det syns tydligt att detta är en engelsk koloni. Vackra välskötta vita hus kantar stränderna. Alla har vita tak (!) och i samma lutning. Tydligen har man en stark stadsarkitekt. St. George's är en kopia av en engelsk småstad med tvåvåningshus utmed trånga gator med pubar i varje gathörn.

Bermuda

Inloppet till St George's / Entrance to St George's


Tullhuset / Customs House

Alla hus har samma tak
All houses have the same type of roof

Stadshuset / Town HallEfter inklareringen ankrar vi på redden. Lotsbåten kryssar runt mellan de ankrade båtarna. Konstigt! Den styr rakt på oss och stoppar bara några meter från oss. Vad vill de nu, vi har ju redan klarerat in! Då ser vi en präst i sin flaxande svarta rock på fördäck omgiven av vitklädda korgossar. Han höjer sitt kors och välsignar Xavita och dess besättning!!! Vi har anlänt på den årliga "Blessing Day" då alla båtar välsignas. Det kan ju vara bra inför Atlantöverfarten.

Biskop, präst och korgossar
Bishop, priest
 and altar boys

Xavita välsignas / Xavita is blessed

Dokumenterad välsignelse / Blessing certificate

Bermuda består av flera låga långsträckta öar. På västsidan ligger ett stort rev som omsluter ett innanhav. Bermuda har alltid varit Brittisk, en viktig bunkringsstation under 1600 - 1800-talen på vägen till de brittiska besittningarna i Karibien. Många fort runtom öarna skyddade mot spanjorer och pirater. Huvudstaden Hamilton ligger på en av de sydliga öarna och nås via en slingrande led över innanhavet. Födelsedagsmiddag / Birthday dinner
Förbereder för det andra mandomsprovet, hemseglingen över Atlanten.

Några av de hemmagjorda konserverna för Atlantöverfarten
Conservation of food for the Atlantic crossing

Vi vet att det är flera som följer vår hemsida och kommenterar på Facebook. Vore kul om även ni andra kommer med lite feed-back och kommentarer. Det finns en ruta längst ner på denna sida där man kan lämna meddelanden.


Tuesday 24 June, 2014 Flores, Azorerna
Trip: 1860 nm Total: 15330 nm

We have now arrived in The Azores after 17 days of sailing. That will come in the next letter. This letter describes the trip Florida - Bermuda.

The sail trip from Florida to Bermuda is a long one. First on a calm sea with a push of 3 knots from the Golf Stream, later varied light and brisk winds from different directions. When leaving the Golf Stream we even have 2 knots of current against us during a whole day. We turn up in a high pressure and our wind guru Chris directs us northwards and southwards to catch wind. Previous years Herb gave weather info on the shortwave radio, but he has retired, so now Chris is in charge.

Are we in the Sargasso Sea? Much alga floating in the water and quite many plastic bags are trapped in the alga. The currents are circulating in the Sargasso Sea why alga and trash are staying here.

A wildlife drama takes place in front of our eyes. A beautiful white tern with long tail feathers (White-tailed Tropicbird) suddenly pops up. It is far away from its habitat and needs rest. Circulating around our yacht and trying to land on the masthead. The yacht is rolling and the mast is swinging and also the radio antenna stops the bird. After several tries it aims instead for the radar pole on aft deck. Sadly the tip of his wing is caught by the wind turbine next to the radar pole. The poor bird disappears to an unknown destiny.

We have daily radio contact with a Dutch yacht on a parallel course. We are out of sight but have social contact and exchange information. Now the long pants are used during chilly night watches when the temperature goes down to 20 degrees C. The water temperature is also down several degrees outside the Golf Stream.

Soon the Bermuda Radio is on the VHF. They are calling all vessels in the neighbourhood. When the Bermuda lighthouse turns up in the middle of the night we are also called and give info about Xavita and our arrival time. We are also questioned about our safety equipment. An excellent radio station giving good service to all vessels around the clock.

There is some electrical trouble on board. Secondshort power brakedowns shut down all instruments and the auto pilot. Very irritating, specially in night time. We are in the infamous Bermuda Triangle! Suspect the battery charger, inverter, fridge, auto pilot. Is it possible that any of these sends out a "spike" in the cabling that shuts down everything? Later we find out that it is just a loose cable.

Entering the narrow passage to St George's Bay after 10 days. It is clearly visible that this is an English colony. Beautiful well managed houses along the waterfront. All have white roofs (!) and in the same shape. Obviously there is a powerful town planning authority. St George's is a copy of an English small town with its two floor houses along narrow streets and pubs in every corner.

Anchoring in the bay after clearance. The pilot cutter goes around among the yachts at anchor. Strange! It is steering right upon us and stops just some few meters away. What do they want, we have already made the clearance! Then we see a priest in his flapping black coat on fore deck and altar boys dressed in white. He lifts his crucifix and blesses Xavita and its crew!!! We have arrived at the yearly Blessing Day when all vessels are blessed. That could be fine for the Atlantic crossing.

Bermuda consists of several low long islands. There is a large reef on the west side that surrounds a large bay. Bermuda has always been British, an important bunker station in the 17- 19th centuries underway to the British settlements in the Caribbean. Several forts on the islands gave protection against Spaniards and pirates. The capital Hamilton lies on one of the southern islands and is reached by a tortuous fairway over the bay.

Preparing for the second challenge, the Atlantic crossing to Europe.

We know there are several who follow us via our homepage and make comments on facebook. It would be nice if also YOU could give us some feed-back and comments. There is a box at the bottom of this page where you can post a message.


2 kommentarer:

  1. Fina mussepig snören du har på glasögonen pappa! :-)

    SvaraRadera
  2. Ja det är flera som har beundrat dom

    SvaraRadera