Här kan du följa vår segling till Medelhavet.
Vi har bytt till ny båt s/y Carpe Diem, Jeanneau Sun Odyssey 40.
Av praktiska skäl använder vi vår förra båts, s/y Xavita, hemsida.

Here you can follow our sailing from Sweden to the Mediterranian.
We have a new yacht s/y Carpe Diem, Jeanneau Sun Odyssey 40.
Of practical reasons we are still using the homepage of our previous yacht s/y Xavita.


Klicka på bilderna föratt se dem i större format. NOTE! Click on the photos to have a larger image.

lördag 15 mars 2014

Honduras

Lördag 15 mars 2014                  Roatan, Honduras
Trip: 385 nm                               Totalt: 11200 nm

Skriver detta resebrev under gång mellan öarna Guanaja och Roatan utanför Honduras norra kust.  En härlig bris för oss i halvvind fram på ett lugnt hav. På babordssidan syns bergen på fastlandet i soldiset. Här är inte passadvinden dominerande, utan lågtrycken i Mexikanska Golfen har större inflytande på vädersystemen.


I Guanaja återser vi flera båtar som vi sett tidigare i Providencia och Vivorillo. Det är få båtar som seglar i dessa vatten, så det är lätt att känna igen varandra. I denna del av Karibien dominerar de amerikanska båtarna. De flesta av våra svenska vänner går denna vecka genom Panamakanalen och mot nya äventyr i Stilla Havet.


Vad är detta vid Guanajas ankringsplats?
What’s this at Guanaja anchorage?

För att gå tillbaka i händelserna, seglade vi 2 dygn från Providencia över grundbankarna utanför Honduras nordöstra hörn.  Vi hade förväntat oss fiskebåtar och nät, vilket inte är någon höjdare, speciellt inte om nätterna. Förvånande nog var havet helt öde. Med hjälp av waypoints höll vi oss undan för reven.
Strax efter gryningen dök Vivorillo Cays upp och vi ankrade intill huvudön.  Det är ett stort rev mitt ute i havet med några obetydliga trädbevuxna öar.  Helt obebott, men den största ön har några ruiner efter en förmodat militärpostering. Revet ger ett utmärkt sjölä och vi var tre båtar som delade den säkra ankringsplatsen. Vivorillo Cays är ett perfekt stopp halvvägs till nästa mål. 


Vivorillo
 
 Ruin efter militärpostering / Ex military post

Väderleksrapporten utlovade lätta medvindar, men det blev en häftig läns med dubbelrevat storsegel och utspirat stagsegel. Ibland var loggen uppe i 9 knop! Mycket för en gammal dam! Autopiloten höll oss på rätt kurs och som vanligt stack vi upp huvudet varje kvart för att spana av horisonten. Efter drygt ett dygn fälldes ankaret utanför samhället Bonacca vid Isla Guanaja och den egensydda gästflaggan sattes upp.


Bonacca från havet / Bonacca from the sea
Dumbar rock
Bonacca är värd ett eget kapitel. Det är en liten ö några hundra meter lång men helt täckt av tätt packade hus. Varenda kvadratmeter är bebyggd och de yttersta husen står på stolpar ute i vattnet.  Endast smala betongklädda gångvägar skiljer husen åt och kanaler, eller snarare diken, genomkorsar samhället. Vid kajerna ligger en massa trålare. Faktiskt de första fiskefartygen vi sett i hela Karibien. Är de upplagda eller väntar de på rätt säsong?


 Trånga gränder i Bonacca / Narrow alleys in Bonacca


Kanal mellan husen / Canal between the houses
För inklarering behövs lokal valuta, Lempira, varför stegen ställs till öns lilla bankkontor. Det är lätt att hitta för utanför står 3 vakter i skottsäkra västar och beväpnade med pistoler och hagelgevär. Ön har också många små affärer där ägaren sitter utanför och väntar på kunder. Vi frågar efter bröd i många affärer, men det är för sent på dagen. En ung kvinna förbarmar sig över oss och tillsammans letar vi upp en ambulerande brödmadam som har några limpor kvar i sin vagn.


Bonacca
Bogsering av skadad segelbåt, kan den repareras?
Towing a damaged yacht, can it be repaired?
På själva Guanaja ligger ytterligare ståltrålare upplagda vid kajerna utanför stängda konservfabriker.  Ön drabbades 1998 hårt av orkanen Mitch. Kan det möjligen vara efterverkningar av den som lamslagit fisket? Här finns ännu fler bostadshus på stolpar i vattnet. Båten hissar man upp under huset. Vi kör med jollen mellan husen och förundras. Var leker barnen och hur kommer de till sina kompisar?


Upplagda trålare / Laid up trawlers
Båtgarage i bottenvåningen / Boatshed in the ground floor

Detta är faktiskt ett bostadshus / This is in fact a family house
Även Guanaja har fått besök av Columbus. Vi går med jollen genom en lång kanal över till öns andra sida och beskådar Columbusmonumentet. Spanien skänkte pengar till monumentet, men det blev bara halvfärdigt innan pengarna försvann!


Kanalen till andra sidan / The canal to the other side


Columbusmonumentet / Columbus monumentSaturday 15 March, 2014                  Roatan, Honduras
Trip: 385 nm                                     Total: 11200 nm

I am writing this letter underway between the islands Guanaja and Roatan outside the north coast of Honduras. A gentle breeze on the beam takes us across a calm sea. The mountains on the mainland are visible in the haze. The trade winds are not dominating here, but the depressions in the Mexican Gulf have a larger impact here.

In Guanaja we see several yachts that we have ssen before in Providencia and Vivorillo. Few yachts are sailing in these waters which make it easy to recognize each other. US yachts dominate in this part of the Caribbean. Most of our Swedish friends pass the Panama Canal this week towards new adventures in the Pacific.

Going back in time, we sailed 2 days from Providencia over the banks outside Honduras’ northeast corner. We expected to see fishing boats and nets, not a nice encounter, especially not in night time. Surprisingly the sea was completely empty. Waypoints helped us keeping away of the reefs.

Just after daybreak Vivorillo Cays was at the horizon and we anchored at the main island. It is a large reef in the middle of the sea with some minor islands covered with trees. Uninhabited, but the largest island has some ruins after a supposedly military post. The reef gives excellent shelter and we were three yachts in the safe anchorage. Vivorillo Cays are a perfect stop underway to the next destination.

The weather forecast said light following winds, but it became running under double reefed main and poled out staysail. Sometimes the log showed 9 knots! Quite much for an old lady! The autopilot kept us on course and as usual we put up our head and checked the horizon every 15 minutes. After a bit more than a day and night the anchor was dropped at the settlement Bonacca at Isla Guanaja and the home made courtesy flag was set.

Bonacca is worth a separate story. It is a small island, some hundred meters long totally covered by houses. Every square meter is built upon and the outermost houses stand on pillars in the sea. Only narrow paved gangways separate the houses and canals, or rather ditches, cross the settlement. A lot of big fishing boats are moored along the quays. Indeed the first trawlers we have seen in the Caribbean. Are they laid up or waiting for the right season? 

You need local currency, Lempira, for the clearance, why we go to the small bank office. It is easy to find, because outside are 3 security men in bulletproof vests and armed with pistols and shotguns. The island has also many small shops where the owner sits outside waiting for customers. We are looking for bread in several shops, but it is too late. A young woman helps us and together we find a “walking around bread lady” who still has some loafs in her cart.

On the island Guanaja there are  more trawlers laid up outside closed fish factories. In 1998 the island was severely hit by the hurricane Mitch. Could it be aftermath of the hurricane that has stopped the fishing? Here are even more houses on pillars in the sea. Their boats are lifted up under the houses. We go with our dinghy among the houses and are astonished. Where do the kids play and how do they meet their friends?

Also Guanaja has had a visit of Columbus. We pass with our dinghy through a long canal to the other side of the island to see the Columbus monument. Spain donated money to the monument, but it was only halfway when the money disappeared!  

1 kommentar:

  1. Festligt med så många hus så tätt! Dom har nog inte så mycket barnsäkert där! Ni får verkligen uppleva de mest underliga och fascinerande saker! Kramar

    SvaraRadera